Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 49

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Vztahy informačních zdrojů:pokus o mezioborovou syntézu
Resumé: Vztahy mezi informačními zdroji (které pro účely této studie vymezujeme v nejširším slova smyslu jako dokumenty, data, ale i jako osoby, věci, pojmy, ...
Archivematica – open source systém pro digitální archivaci
Resumé: Článek poskytuje základní přehledovou informaci o systému Archivematica. Tento systém je určen pro podporu dlouhodobé archivace digitálních informací v ...
JPEG 2000 jako archivní formát obrazových dat
Resumé: Formát JPEG 2000 byl představen v roce 2000 a od té doby se zvažuje jeho vhodnost pro dlouhodobé uchovávání digitálních obrazových dat. V projektu ...
K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění
Resumé: Ačkoli je komunitní knihovna pojmem zmiňovaným i ve strategických dokumentech českého knihovnictví, dosud mu u nás nebyla věnována systematická ...
Informace jako pojem a pojem jako informace ve světle epistemologie a metodologie
Resumé: Článek se zabývá definicí a klasifikací pojmu informace z hlediska epistemologie a metodologie. Dělí se na teoretickou a analytickou část. V teoretické ...
Obraz informačného prostredia vedeckej komunikácie očami vedcov v SR
Résumé: Definuje sa informačné prostredie vedeckej komunikácie všeobecne, využívajú sa pojmy informačné prostredie a informačná infraštruktúra, digitálna a ...
Sbírka hudebnin proboštského chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
Resumé: Cílem této studie je informovat o sbírce hudebnin dochované v proboštském kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Jde o dosud neznámou sbírku více jak ...
Christologický cyklus Monogramisty ME v novozákonních tiscích Jiřího Melantricha z Aventinu
Resumé: Příspěvek je sondou do vztahu renesančních tiskařů k tištěnému obrazu. Pojednává o christologickém cyklu Monogramisty ME z 30. let 16. století, přičemž ...
Komparace výzkumů nakladatelů ve vztahu k e-knihám v době před a v průběhu koronavirové krize
Resumé: Článek přináší výsledky výzkumu nakladatelských subjektů ve vztahu k e-knihám, který organizoval Institut komunikačních studií a žurnalistiky a Centrum ...
K otázkám metadatového popisu systémů organizace znalostí
Resumé: Předkládaná studie navazuje na studii zveřejněnou v roce 2014, jež byla věnována vymezení termínu „systém organizace znalostí“ a typologii těchto ...
Péče o tisky 19. století v Národní knihovně ČR
Resumé: V rámci činností Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR je v posledních pěti letech věnována zvýšená péče i tzv. novodobým knihovním ...
K pohybu knižních konfiskátů po roce 1945
Resumé: Po skončení druhé světové války došlo v Československu k rozsáhlé konfiskaci nepřátelského majetku, který zasáhl i značné množství knih a knihoven. ...
Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení: případová studie
Resumé: Článek se věnuje aktuálnímu fenoménu mezigeneračního učení jako platformě rozvíjení předčtenářské gramotnosti v prostředí mateřské školy. Téma ...
Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje
Resumé: Článek vychází z příspěvku předneseného na mezinárodním odborném semináři Knihy znovu nalezené (Praha, 2016). Představuje hlavní trendy rozvoje ...
Bibliografická metadata v sémantickém webu
Resumé: Studie nabízí aktuální pohled na bibliografická metadata, začleněný do širšího kontextu globálního informačního prostředí sémantického webu. Poukazuje ...
„Čtečka může být dobrá, ale knížka je knížka“ (Čtení digitální a čtení tradiční)
Resumé: Článek, vycházeje ze široké diskuse, se zabývá čtením digitálním a čtením tradičním – a to ve třech parametrech: (1) Na úrovni statistických dat z ...
Nové poznatky o hudební sbírce z kostela Nejsvětější Trojice v Kolči se zvláštním přihlédnutím ke kantorskému rodu Manšingerů
Resumé: Studie seznamuje s prvními výsledky výzkumu hudební sbírky z kostela Nejsvětější Trojice v Kolči, městečka ve středních Čechách severozápadně od Prahy. ...
Českojazyčné slabikáře a čítanky z přelomu 18. a 19. století tištěné antikvou
Resumé: Příspěvek se věnuje problematice antikvové sazby a tisku českojazyčného textu učebnic v ob-dobí před a po vyhlášení tereziánských školních reforem v ...
Tiskárna Kryl a Scotti / Karel Kryl v zrcadle bibliofilských médií a soutěží
Resumé: Studie se pokouší v širším kontextu zhodnotit příspěvek novojičínské/kroměřížské tiskárny Kryl a Scotti (později Karel Kryl) k tvorbě krásných knih v ...
Mapa studijních profilů: komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě
Resumé: Příspěvek prezentuje komparativní analýzu studijního programu Informačních studií a knihovnictví ve dvou samostatných oborech, které jsou realizovány ...
Výměnné formáty bibliografických dat: jejich proměna v současnosti
Resumé: Výměnné formáty bibliografických dat jsou v knihovnické praxi používány od 60. let minulého století a i přes to, že uplynulo několik desetiletí nedošlo ...
Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona
Resumé: Veřejné knihovny jsou z pohledu práva kulturními institucemi, které ve veřejném zájmu spravují nezanedbatelné informační hodnoty. Jejich činnost je tak ...
Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR. Přípravná studie NK ČR k možnosti dlouhodobého uložení digitalizovaných dat[1]
Resumé: V uplynulém období byla v České republice věnována velká pozornost digitalizaci tištěných materiálů a dlouhodobému uchovávání dokumentů vzniklých ...
Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice
Resumé: Článek pojednává o elektronické dostupnosti největších českých digitalizovaných mapových sbírek. Byly zkoumány technické požadavky na vybavení ...
Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky
Resumé: Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR byl zahájen v roce 2014 pracovníky hudebního ...
Vědecké využití dat z webových archivů
Stále větší část komunikace i autorských děl (ať už článků, fotografií nebo jen krátkých příspěvků na blogu) se přesouvá z tradiční tištěné produkce do ...
Knihopis českých a slovenských tisků a jeho integrace do portálu Knihověda.cz
Resumé: Příspěvek se věnuje problematice národní retrospektivní bibliografie, konkrétně její českojazyčné větvi – Knihopisu českých a slovenských tisků od doby ...
Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice
Resumé: Článek shrnuje výsledky dotazníkového průzkumu, který byl realizován v letech 2013–2014. Výzkum se zaměřil na publikační chování českých vědců a jejich ...
Teorie dokumentu a modely komunikace
Sbírka hudebnin chrámu Sv. Jana Křtitele v Teplicích