Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 55

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Abatyše s knihou v českém středověku
Vztahy informačních zdrojů:pokus o mezioborovou syntézu
Resumé: Vztahy mezi informačními zdroji (které pro účely této studie vymezujeme v nejširším slova smyslu jako dokumenty, data, ale i jako osoby, věci, pojmy, ...
Archivematica – open source systém pro digitální archivaci
Resumé: Článek poskytuje základní přehledovou informaci o systému Archivematica. Tento systém je určen pro podporu dlouhodobé archivace digitálních informací v ...
Hudební sbírka kantorské rodiny Strachotů z Panenského Týnce ve fondu hudebního oddělení Národní knihovny České republiky
Po stopách Masarykovy bible
Deduplikace na portálu Knihovny.cz
Tvorba 3D modelů pomocí metody fotogrammetrie na příkladech vybraných typářů
JPEG 2000 jako archivní formát obrazových dat
Resumé: Formát JPEG 2000 byl představen v roce 2000 a od té doby se zvažuje jeho vhodnost pro dlouhodobé uchovávání digitálních obrazových dat. V projektu ...
K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění
Resumé: Ačkoli je komunitní knihovna pojmem zmiňovaným i ve strategických dokumentech českého knihovnictví, dosud mu u nás nebyla věnována systematická ...
Informace jako pojem a pojem jako informace ve světle epistemologie a metodologie
Resumé: Článek se zabývá definicí a klasifikací pojmu informace z hlediska epistemologie a metodologie. Dělí se na teoretickou a analytickou část. V teoretické ...
Obraz informačného prostredia vedeckej komunikácie očami vedcov v SR
Résumé: Definuje sa informačné prostredie vedeckej komunikácie všeobecne, využívajú sa pojmy informačné prostredie a informačná infraštruktúra, digitálna a ...
Sbírka hudebnin proboštského chrámu Povýšení sv. Kříže v Litomyšli
Resumé: Cílem této studie je informovat o sbírce hudebnin dochované v proboštském kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Jde o dosud neznámou sbírku více jak ...
Christologický cyklus Monogramisty ME v novozákonních tiscích Jiřího Melantricha z Aventinu
Resumé: Příspěvek je sondou do vztahu renesančních tiskařů k tištěnému obrazu. Pojednává o christologickém cyklu Monogramisty ME z 30. let 16. století, přičemž ...
Komparace výzkumů nakladatelů ve vztahu k e-knihám v době před a v průběhu koronavirové krize
Resumé: Článek přináší výsledky výzkumu nakladatelských subjektů ve vztahu k e-knihám, který organizoval Institut komunikačních studií a žurnalistiky a Centrum ...
K otázkám metadatového popisu systémů organizace znalostí
Resumé: Předkládaná studie navazuje na studii zveřejněnou v roce 2014, jež byla věnována vymezení termínu „systém organizace znalostí“ a typologii těchto ...
Péče o tisky 19. století v Národní knihovně ČR
Resumé: V rámci činností Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR je v posledních pěti letech věnována zvýšená péče i tzv. novodobým knihovním ...
K pohybu knižních konfiskátů po roce 1945
Resumé: Po skončení druhé světové války došlo v Československu k rozsáhlé konfiskaci nepřátelského majetku, který zasáhl i značné množství knih a knihoven. ...
Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení: případová studie
Resumé: Článek se věnuje aktuálnímu fenoménu mezigeneračního učení jako platformě rozvíjení předčtenářské gramotnosti v prostředí mateřské školy. Téma ...
Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje
Resumé: Článek vychází z příspěvku předneseného na mezinárodním odborném semináři Knihy znovu nalezené (Praha, 2016). Představuje hlavní trendy rozvoje ...
Bibliografická metadata v sémantickém webu
Resumé: Studie nabízí aktuální pohled na bibliografická metadata, začleněný do širšího kontextu globálního informačního prostředí sémantického webu. Poukazuje ...
„Čtečka může být dobrá, ale knížka je knížka“ (Čtení digitální a čtení tradiční)
Resumé: Článek, vycházeje ze široké diskuse, se zabývá čtením digitálním a čtením tradičním – a to ve třech parametrech: (1) Na úrovni statistických dat z ...
Nové poznatky o hudební sbírce z kostela Nejsvětější Trojice v Kolči se zvláštním přihlédnutím ke kantorskému rodu Manšingerů
Resumé: Studie seznamuje s prvními výsledky výzkumu hudební sbírky z kostela Nejsvětější Trojice v Kolči, městečka ve středních Čechách severozápadně od Prahy. ...
Českojazyčné slabikáře a čítanky z přelomu 18. a 19. století tištěné antikvou
Resumé: Příspěvek se věnuje problematice antikvové sazby a tisku českojazyčného textu učebnic v ob-dobí před a po vyhlášení tereziánských školních reforem v ...
Tiskárna Kryl a Scotti / Karel Kryl v zrcadle bibliofilských médií a soutěží
Resumé: Studie se pokouší v širším kontextu zhodnotit příspěvek novojičínské/kroměřížské tiskárny Kryl a Scotti (později Karel Kryl) k tvorbě krásných knih v ...
Mapa studijních profilů: komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě
Resumé: Příspěvek prezentuje komparativní analýzu studijního programu Informačních studií a knihovnictví ve dvou samostatných oborech, které jsou realizovány ...
Výměnné formáty bibliografických dat: jejich proměna v současnosti
Resumé: Výměnné formáty bibliografických dat jsou v knihovnické praxi používány od 60. let minulého století a i přes to, že uplynulo několik desetiletí nedošlo ...
Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona
Resumé: Veřejné knihovny jsou z pohledu práva kulturními institucemi, které ve veřejném zájmu spravují nezanedbatelné informační hodnoty. Jejich činnost je tak ...
Zvukové dokumenty ve fondech paměťových institucí v kontextu dlouhodobého uchovávání v ČR. Přípravná studie NK ČR k možnosti dlouhodobého uložení digitalizovaných dat[1]
Resumé: V uplynulém období byla v České republice věnována velká pozornost digitalizaci tištěných materiálů a dlouhodobému uchovávání dokumentů vzniklých ...
Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice
Resumé: Článek pojednává o elektronické dostupnosti největších českých digitalizovaných mapových sbírek. Byly zkoumány technické požadavky na vybavení ...
Možnosti využití videospektrálního komparátoru VSC 8000 při studiu znečitelněných vlastnických poznámek v inkunábulích Národní knihovny ČR