Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Autorům Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Základní pokyny

 • Autor je povinen se před zasláním příspěvku seznámit s pokyny pro autory, dále s etikou pro autory https://knihovnarevue.nkp.cz/etika/etika-pro-autory a etickým kodexem časopisu https://knihovnarevue.nkp.cz/etika/eticky-kodex-casopisu a ty je povinen dodržovat.
 • Rukopis zašlete v elektronické podobě e-mailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC, DOCX (případně RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných stran.
 • Společně s textem zašlete krátké resumé v českém i anglickém jazyce (cca 8 řádků) a klíčová slova v českém i anglickém jazyce, název článku v českém i anglickém jazyce.
 • Ve vlastním zájmu dodržujte termíny pro odevzdání rukopisu. Termíny uzávěrek
 • Příspěvky navrhované k recenznímu řízení mají dřívější termín uzávěrky!
 • Autor může (ale nemusí) nejprve zaslat abstrakt redakci. Ta mu odpoví do týdne. Poté je nutno zaslat celý článek do termínu uzávěrky, aby mohla redakční rada zvážit, zda ho zveřejnit v části recenzované/nerecenzované. Autor by měl být do dvou týdnů od zaslání celého článku informován o přijetí či nepřijetí svého příspěvku k recenznímu řízení.
 • Článek určený k recenznímu řízení autor dodá v takovém formátu a se všemi náležitostmi jako jsou: abstrakt, klíčová slova (v češtině i angličtině), fotografie, grafy, obrázky apod., aby se dal přímo poslat recenzentovi. Redakce vymaže jméno autora/autorů i ve vlastnostech dokumentů, včetně instituce.
 • Rukopisy odevzdané do redakce upravují odpovědní redaktoři po domluvě s autory. Autoři jsou garanty obsahové správnosti odevzdávaného příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provádět stylistické zásahy a jazykové korektury bez konzultací.
 • Rukopis, který nebude zpracován podle uvedených zásad, může být vrácen k provedení patřičných úprav.

Formální úprava textů

 • K odlišení titulů, nadpisů a názvů stačí užití kurzívy, tučného písma nebo písma jiné velikosti.
 • Začátek nového odstavce neodsazujte od kraje. Pro vytvoření nového odstavce zcela postačí použití klávesy ENTER.
 • Rozlišujte poznámky pod čarou a vysvětlivky. Na každé vyžádané formátování textu upozorněte redaktora.
 • Vysvětlivky a poznámky dávejte prosím až na konec příspěvku. Při zlomu textu bude příslušná i vysvětlivka umístěna na svoje místo (na konkrétní stránce).
 • Další formální úpravy textu nejsou nutné – nezarovnávejte text do bloku a ponechávejte jeho automatické zarovnání vlevo . Nepoužívejte funkci dělení slov (!) – text se při zlomu nakonec rozdělí úplně jinak.

Fotografie, obrázky, tabulky, grafy

 • Fotografie, obrázky, tabulky ani grafy zásadně nevkládejte do textu!
 • V textu pouze vyznačte místa, kam je chcete zařadit (například zvýrazněnými čísly).
 • Fotografie, obrázky, tabulky a grafy (se shodným o značením jejich umístění ve vašem textu) odevzdejte zvlášť ve vhodném formátu.
 • Popisky k obrázkům, názvy grafů či komentáře přiložte zvlášť jako textové soubory. Můžete sem připojit svoji představu o umístění daného obrázku na stránce atp.
 • U fotografií či obrázků dbejte na autorská práva! U fotografií staveb, interiérů a ostatních architektonických děl kontaktujte jejich provozovatele (instituci) a vyžádejte od nich souhlas k publikování užité fotografie díla. S autory vždy předem projednejte publikování jejich prací.  Za popisky k obrázkům dávejte prosím do kulaté závorky zdroj (např. archiv autora, fond NK ČR apod.).

Technické požadavky na dodávané rastrové a vektorové obrázky

Obrázky:

 • Rozlišení
  - Rastrové obrázky, fotografie, minimálně 300 DPI
  - Perokresby (pérovky) 600 DPI
  - Rastrové obrázky v odstínech šedi 600 DPI
 • Barva
  - 24bitová grafika, RGB (Foto-kvalita)
  - Nepoužívat 8bitovou grafiku RGB pro fotografie (značné viditelné zkreslení).
  ! Pozor takovéto nechtěné snížení barev nastává např. při převodu do formátu GIF!
 • Odstíny šedí (gray scale)
  - 8 bitová grafika
 • Velikost
  - Fyzická velikost výtisku časopisu je ve formátu A5 (148 × 210 cm), tedy velikost obrázků, které mají být vytištěny na celou plochu A5, musí být minimálně rozměrů 148 × 210 cm s doporučeným rozlišením viz výše. Obrázky pro tisk mohou mít pochopitelně větší velikost, ale nikdy ne menší (zvětšování není pro tisk přípustné). Pokud má být obrázek v tisku menších rozměrů (např. 3 x 3 cm), musí mít dodaný obrázek  minimální velikost 3 x 3 cm s doporučeným rozlišením, pokud je větší, není to problém (zmenšování neovlivňuje tiskovou kvalitu). Obrázky dodané s nižším rozlišením a s ne dostatečným počtem barev nebudou akceptovány. Výjimka je možná pouze s předchozím souhlasem ze strany vydavatele.

Doporučená velikost obrázku pro formát časopisu je 1748 x 2480 px.

Tabulky, grafy, vektorová grafika:

 • Excel

- *.xls,  *.xlsx ,*.ODS

 • Visio

-  *.vsd
-  *.vsdx

 • Adobe Ilustrator

-*.ai

 • CorelDraw

-*.cdr

 • Inkscape1

-*.svg

 

Alternativně lze dodat vektorovou grafiku ve formátu:*.eps

 

Pozn: program Inkscape je volně ke stažení na adrese http://inkscape.org/

Tabulky je také možné pro tisk dodávat ve formátech PNG nebo GIF nebo TIFF-CCITT 3, 4 - podrobněji viz dole. Pozadí vždy při exportu nastavte na barvu bílou nebo průhlednou, aby v tisku nebylo pozadí viditelné.

Doporučené formáty pro dodávání rastrové grafiky (obrázky, fotografie):

 • JPEG *.jpg (*.jpeg)
  - Používat zejména pro barevné fotografie vč. těch o 256 odstínech šedi.
  - Ztrátovou kompresi vždy nastavit tak, aby byl informační obsah zjevně kompresním algoritmem nenarušen.
  - Tento formát nepoužívat pro grafiku, tabulky nebo loga.
 • PNG *.png
  - Používat jak pro černobílé obrázky, tak barevné obrázky s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga.
  - Pro obrazy s více než 256 barvami používat tam, kde chcete bezeztrátově předat celý informační obsah.
  - Formát podporuje průhlednost, má zabudovánu bezeztrátovou kompresi, velikost souborů u plnobarevných obrazů je větší než u souborů JPEG.
 • GIF *.gif

- Používat pouze pro černobílé obrázky, tak barevné obrázky s 256 a méně barvami, jako jsou grafy, tabulky, loga (jako alternativu k formátům PNG nebo TIFF-CCITT 3 nebo 4)

 • TIFF *.tif (*.tiff)
  - Pro časopis používejte pouze pro černobílé obrázky s nastavenou kompresí Fax-CCITT 3 nebo 4; pokud chcete použít nekomprimovaný nebo s kompresí LZW na fotografie, převeďte raději do formátu *.png, který je úspornější a taktéž bezeztrátový.

Názvová konvence

 • Obrázky
  - Obr 1 POPISEK (ZDROJ), Obr 2 POPISEK (ZDROJ), Obr 3 POPISEK (ZDROJ), atd.
 • Tabulka
  - Tab 1 POPISEK (ZDROJ), Tab 2 POPISEK (ZDROJ), Tab 3 POPISEK (ZDROJ), atd.
 • Graf
  - Graf 1 POPISEK (ZDROJ), Graf 2 POPISEK (ZDROJ), Gra f 3 POPISEK (ZDROJ), atd.

!V textu je pak nutné uvést umístění (nahoře, dole, vlevo, vpravo, atd.), pozici (obtékané textem, nad textem, atd.), popřípadě velikost obrázku (5 x 5 cm, apod.)!

Struktura vědeckých článků

 • souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky práce, diskuse, závěr s obvyklým citováním zdrojů, event. s poznámkovým aparátem.

Několik dílčích zásad při psaní textů

a) Důsledně rozlišujte pomlčku a spojovník.

Spojovník: Spojovník se ve všech případech sází bez mezer ( česko-slovenská mezivládní smlouva , Alma Mahlerová-Werfelová ). Dojde-li po zlomu k rozdělení slova na tomto místě, opakuje se spojovník i na druhém řádku.

Pomlčka: Klávesová zkratka, kombinace kláves levý Alt + 0150 : zápas Česko–Slovensko , 1914–1918 , 24.–26. prosince, dvojice Warren–Wellek

b) Uvozovky:

Uvozovky pište v dokumentu jednotně, v jednom stylu . Pokud je text v „uvozovkách“ (nebo závorkách) psaný tučně nebo kurzívou, pak by stejným způsobem – tj. tučně, respektive kurzívou měly být psány i uvozovky, závorky.

c) Psaní mezer

Za diakritickými znaménky se zpravidla píše mezera, po tečce se píše vždy: V. Novák, dr. Nováková. Znak procenta se píše s mezerou, např. deset procent (10 %) , znak stupně s mezerou, např. 7 stupňů Celsia, 12 stupňů (7 °C, 12 °) , číselné údaje a zkratky fyzikálních jednotek s mezerou (13 km, 5 l, 4 V) . Pokud ale jde o přídavná jména jako dvanáctistupňové pivo, čtyřicetikilometrový běh či patnáctiletý kapitán, patnáctiprocentní podíl aj. číslicové vyjádření se píše bez mezery (12° pivo, 40km běh, 15letý kapitán), 15% podíl) .

d) Speciální znaky

Speciální znaky můžete vkládat pomocí nabídky Vložit > Symbol na panelu nástrojů. Další možnost vkládání speciálních znaků je přes nabídku Start (Programy > Příslušenství > Systémové nástroje > Mapa znaků)

e) Základní klávesové zkratky

– Alt+0150

« Alt+0171

» Alt+0187

‹ Alt+0139

“ Alt+0147

” Alt+0148

‘ Alt+0145

’ Alt+0146

́ Alt+0180

Ctrl+b tučné písmo

Ctrl+i kurzíva

Ctrl+u podtržení

Ctrl+r zarovnat vpravo

Ctrl+l zarovnat vlevo

Ctrl+j zarovnat do bloku

Ctrl+k hypertextový odkaz

f) Citace

Základní normou je ČSN ISO 690 01 0197, platná od 1. dubna 2011 pojednávající o bibliografických citacích. Redakcí je požadován Harvardský systém citování, seznam použité literatury na konci (autoři také mohou použít k vygenerování citací portál http://www.citace.com/).

Doporučujeme také k prostudování a stáhnutí následující materiál: Interpretace k normě ČSN ISO 690 z 1. dubna 2011 od Olgy Biernatové a Jana Skůpy. Dokument byl dvoukolově připomínkován skupinou odborníků.http://www.citace.com/CSN-ISO-690


V případě nejasností, v jaké podobě máte citace uvádět, se můžete obrátit přímo na odborné pracovníky Knihovnického institutu.

30.06.2016
Vyhledávání
Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Svět knihy 2024

23. - 26. 5. 2024

Výstaviště Praha Holešovice

Výstava Dějiny holokaustu v Praze

Termín: 6. 5. - 19. 5. 2024

Místo: studentské nádvoří, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Cena MARK 2024

Cílem soutěže MARK 2024 je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v období od června 2023 do května 2024.

Nominace do krajského kola je možné podávat pomocí formuláře do 31.5.2024 včetně.

Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP.

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)