Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Recenzentům Recenzní řízení

Recenzní řízení

Recenzním řízením se rozumí proces odborného kritického posouzení vědeckých prací před jejich vydáním, který zajišťuje kvalitu odborných textů v hlavní recenzované části časopisu Knihovna-knihovnická revue. Do recenzované části jsou přijímány původní vědecké stati a stati pocházející z vědeckého výzkumu. O přijetí či odmítnutí jednotlivých textů k recenznímu řízení rozhoduje redakční rada.

Konkrétní text nabídnutý k publikování v recenzované části časopisu Knihovna-knihovnická revue je předán, pokud jej redakce z vážných níže uvedených důvodů nezamítne, k posouzení nejméně dvěma nezávislým recenzentům. Redakce při tom dbá na dodržení anonymity autorů a posuzovatelů navzájem.

Text splňující formální požadavky zadává recenzentům výkonný redaktor dle zaměření článku a na základě doporučení redakční rady. Recenzenti nejsou členy redakce ani zaměstnanci stejného pracoviště jako autor či některý ze spoluautorů. Recenzenty mohou být pouze odborníci s uděleným akademicko-vědeckým titulem.

Redakce má právo odmítnout zadat článek k recenznímu řízení, pokud se domnívá, že rukopis nesplňuje základní požadavky kladené na odborný text. Toto své rozhodnutí redakce odůvodňuje redakční radě. Členové redakční rady mají právo kdykoli si vyžádat rukopisy nabídnuté redakci, včetně těch, které redakce odmítla.

Důvodem nepřijetí textu k recenznímu řízení může být hrubé porušení formálních požadavků, porušení etiky vědecké práce (plagiátorství), neodpovídající rozsah, nesouvislost obsahu se zaměřením časopisu, nízká či nulová aktuálnost tématu, absence povinných údajů. V případě odmítnutí textu je autor informován výkonným redaktorem. Redakce může také článek autorovi vrátit v případě, že je příliš rozsáhlý (viz pokyny pro autory) nebo příliš krátký.

Výsledek recenzního řízení je podložen zpracovanými posudky (v elektronické i tištěné formě), které jsou zaslány autorovi. Výsledkem může být:

  • doporučení k publikaci;
  • doporučení k publikaci po zapracování změn (požádání o přepracování) – autorovi je před publikováním vrácen text k provedení změn v rozsahu odpovídajícím požadavkům recenzentů;
  • odmítnutí publikace – autor je informován o odmítnutí a o důvodech odmítnutí, které vylučují publikování daného či velmi podobného textu v recenzované části časopisu.

V případě negativního posudku má autor právo navrhnout přesun svého textu do jiné rubriky časopisu (tj. do nerecenzované části) za podmínky dodržení formálních požadavků. Návrh schvaluje redakční rada.

Redakce může autorovi doporučit (ještě před předáním článku k recenznímu řízení), aby provedli jazykové, formální a obsahové úpravy. Jestliže autor příspěvku odmítne tyto změny provést, redakce příspěvek dle vlastního uvážení zamítne nebo pošle k recenznímu řízení.

U přepracované či doplněné verze příspěvku redakce nejprve zváží, zda je přepracování či zapracování změn dostatečné. Není-li dostatečné, má právo článek odmítnout nebo vrátit k dopracování. Jestliže překážky, které byly nalezeny během recenzního řízení, byly odstraněny, redakce předloží článek ke schválení redakční radě.

Příspěvky, které jsou nově posuzovány, mohou být posuzovány recenzenty stávajícími nebo nejvýše jedním novým recenzentem.

Jestliže autor příspěvku nebude považovat výhrady recenzentů za oprávněné či věcně správné, může svůj názor zaslat písemně na adresu výkonného redaktora. S obsahem tohoto dopisu budou pak seznámeni členové redakční rady.

Definitivní rozhodnutí o přijetí či nepřijetí konkrétního příspěvku učiní předseda redakční rady/šéfredaktor. Toto rozhodnutí předem konzultuje s redakční radou.

Délka trvání recenzního řízení je minimálně 2 týdny. Tato doba se počítá od data, kdy výkonný redaktor poslal posuzovanou verzi článku recenzentovi. Za zdržení způsobené posuzovateli/recenzenty však nenese redakce odpovědnost.

12.01.2015
Vyhledávání
Personalistika v knihovnách

Objednávka publikace Personalistika v knihovnách

Publikace je určena vedoucím pracovníkům, ale může být užitečná i ostatním pracovníkům knihoven. Rozpracovává témata personální práce, která jsou zahrnuta v příručce "Jak řídit knihovnu" (https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start). Obsahem publikace je zejména vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, kolektivní vyjednávání, odměňování za práci, ochrana osobních údajů, etický kodex a další témata. Publikace vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

Více informací

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 22

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2022

Místo: Národní archiv Praha, Archivní 4, Praha 4

Literatura národnostních menšin na našem území

Termín: 1. 12. 2022

Místo: Nová budova Národního muzea

další informace o akci včetně registrace

Program 21. Setkání národnostních menšin.png

Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku

Termín: 19. 10. – 27. 11. 2022

Místo: Galerie Klementinum, Praha

Více informací

nejvzdalenejsi_rukopis.jpg

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)