Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/2 Recenzované příspěvky Umelá inteligencia pomáha sprístupňovať písomné dedičstvo

Umelá inteligencia pomáha sprístupňovať písomné dedičstvo

Resumé: Témou prípadovej štúdie je vedecký a metodologický kontext európskeho projektu základného výskumu READ a aplikácia výsledkov tohto výskumu na Slovensku a v Česku. Autor upozorňuje na pokračovanie projektu READ a pokrok vo výskumoch, aplikáciách a experimentoch, ktorým sa venuje medzinárodná komunita digital humanities v rámci združenia READ‑COOP od roku 2019. Súčasťou týchto aktivít je aj slovenský projekt aplikovaného výskumu a grantu s akronymom SKRIPTOR, rozplánovaný na roky 2020–2024. Na základe informačného prieskumu a výberu najnovšej literatúry ukazuje pokrok vo výskume a aplikáciách v oblasti optického rozlišovania písma OCR. Jadro štúdie je zamerané na používateľský a nie informatický prístup k využitiu platformy Transkribus na automatické rozpoznávanie textov historických dokumentov. Popisuje skúsenosti a poznatky získané pri osvojovaní si platformy Transkribus, ktorá využíva umelú inteligenciu stroja OCR a metódu HTR+. V štúdii sú vysvetlené a ilustrované jednotlivé hlavné kroky experimentov, proces učenia stroja až po vytvorenie nových modelov transkripcie a výsledkov automatickej transkripcie tlačenej fraktúry a rukopisných listov Andreja Kmeťa. Štúdia predstavuje aj prvý nový efektívny model transkripcie historického tlačeného písma slovenskej fraktúry (švabachu). Najprv vysvetľuje unikátny experiment s transkripciou tlačených slovenských a českých textov fraktúry. Nasleduje popis pokročilej experimentálnej transkripcie rukopisných listov Andreja Kmeťa. Predstavuje možnosti sprístupnenia transkribovaných zbierok a dokumentov v lokálnych sieťach a na internete.

Klíčová slova: digital humanities, OCR, READ‑COOP, umelá inteligencia, platforma Transkribus, HTR+, projekt SKRIPTOR, Andrej Kmeť, švabach, fraktúra, antikva, read & search

Summary: The topic of the study is the scientific and methodological context of the European project of basic research READ and application of the results of this research in Slovakia and the Czech Republic. The study is part of the ongoing applications of the READ project. It shows the progress of research, applications and experiments undertaken by the digital humanities international community involved in the READ‑COOP association since 2019. Part of these activities is also a Slovak project of applied research with the acronym of SKRIPTOR, planned for 2020-2024. Based on information survey and selection of the latest information sources, there has been some progress in research and applications in the field of OCR. The core of the study is focused on the user‑centred rather than IT‑based approach to the use of the Transkribus platform for automatic text recognition of historical documents. It describes the experience and knowledge gained in adopting the Transkribus platform that uses artificial intelligence of the OCR machine and the HTR+ method. The study explains and illustrates the main steps of the experiments, the process of training of the machine, the creation of new models of transcription, and the results of automatic transcription of printed Fraktura texts and manuscripts by Andrej Kmeť. The study also presents the first new efficient transcription model for printed historical type of Slovak Fraktur (Gothic) script in the Transkribus platform. First, it explains a unique experiment with the transcription of printed Slovak and Czech Fraktur texts. This is followed by a description of the advanced experimental transcription of Andrej Kmeť’s handwritten letters. It presents the possibilities of making transcribed collections and documents available on local networks and on the Internet.

Keywords: digital humanities, OCR, READ‑COOP, artificial intelligence, Transkribus platform, HTR+, SKRIPTOR project, Andrej Kmeť, schwabacher, fraktur, antiqua, read & search

Prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. / Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita (Department of Czech Studies and Librarianship, Faculty of Arts and Sciences in Opava, Silesian University), Masarykova třída 343/34, 746 01 Opava. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (State Scientific Library in Banská Bystrica), Lazovná 240/9, 975 58 Banská Bystrica, Slovensko 1,2

file_pdf.png

Úvod

Najvýznamnejší pokrok vo výskume, vývoji a aplikáciách v digitalizácii v spoločenských a humanitných odboroch, čiže v digital humanities, nastal najmä v posledných desiatich rokoch. Predmetom odborného záujmu je automatické optické rozlišovanie písma (OCR)3. Kým OCR bežných tlačených dokumentov je už dávnejšie dostatočne zvládnuté pomocou kvalitných nástrojov OCR, tak náročnejšej problematike transkripcie historických rukopisov a tlačí s využitím umelej inteligencie sa venujú desiatky výskumníkov a experimentátorov len v posledných rokoch. Pokrok nastal realizáciou projektu READ 4, ktorý ako vedecký projekt základného výskumu podliehal priamo Európskej komisii a bol ročne hodnotený nezávislými hodnotiteľmi5. Rozvíjajú sa aj iné platformy, aplikácie a nástroje transkripcie. Hlavným výstupom projektu READ je použiteľná platforma a nástroj Transkribus6, ktoré predstavujú svetovú inováciu zameranú na transkripciu historických rukopisov a dokumentov. V strednej a východnej Európe je Slovensko zatiaľ jedinou krajinou, ktorá sa usiluje rozpracovať podnety Európskeho základného výskumu READ v projekte aplikovaného výskumu SKRIPTOR7.

 

Digital humanities a projekt READ

Digital humanities považujeme za spoločné pomenovanie a prierezovú metodológiu pre všetky aplikácie informačných a komunikačných technológií v spoločenských a humanitných vedách, odboroch a disciplínach a im zodpovedajúcej praxi. Táto metodológia sa komplexne uplatnila v projekte READ, ktorý sa realizoval v rámci programu Horizon 20208. Autorom a koordinátorom projektu bol prof. G. Mühlberger z Univerzity v Insbrucku. Projekt READ bol financovaný Európskou úniou sumou približne 8,2 milióna EUR. Financovanie sa skončilo 30. 6. 2019. Univerzita v Innsbrucku od roku 2016 skúma základné technológie segmentácie textu, rozpoznávania rukopisu, vyhľadávanie kľúčových slov pre historické dokumenty a nástroje sprístupnenia výsledkov. Na všetkých oblastiach výskumu sa podieľali tímy univerzít vo Valencii, Rostocku, Technickej univerzity vo Viedni a ďalšie výskumné inštitúcie. Rozvinula sa spolupráca s ďalšími partnermi z 27 krajín. Výskum a vývoj naďalej prebieha. Tisíce používateľov platformy Transkribus tvoria nové modely transkripcie na základe historických rukopisných a tlačených zbierok národných inštitúcií, najmä knižníc a archívov. Spolupráca s komunitou výskumníkov sústredených okolo platformy Transkribus môže byť užitočná pre české a slovenské prostredie odborníkov z digital humanities. Spoločnou víziou vedcov, expertov a iných používateľov je, aby sa verejne dostupné modely transkripcie postupne stali užitočným spoločným nástrojom pre automatickú transkripciu historických dokumentov. Je potrebné dosiahnuť takú úroveň, aby už nebolo potrebné tvoriť pre každú zbierku rukopisov a tlačí samostatné modely. Pre používateľov by malo ísť o akúsi „čiernu skrinku“ (black box), v ktorej umelá inteligencia sama vyberie z integrovaných modelov najvhodnejší model transkripcie historických tlačí, rukopisov, strojopisov a iných dokumentov, ktoré používateľ chce študovať alebo sprístupniť. K tomuto cieľu však vedie dlhá cesta a nevyhnutnosť tvorby množstva parciálnych modelov. Považujem za dôležité, aby súčasťou spoločného medzinárodného úsilia boli aj slovenskí a českí odborníci a aby budúca „čierna skrinka“ bola pripravená poskytnúť pomoc všetkým pri transkripcii historických zbierok a dokumentov. V súčasnej fáze vývoja je dôležité zamerať pozornosť na prípravu parciálnych modelov transkripcie rukopisov a historických tlačí, a to na základe väčších zbierok, ktoré obsahujú stovky a tisíce strán9. Odporúčame zamerať sa na dokumenty v západoslovanských jazykoch, češtine, slovenčine, hornolužickej a dolnolužickej srbčine a poľštine. Charakter zbierok si vyžaduje aj pozornosť latinčine, nemčine a maďarčine. Mali by sme na základe vlastných modelov vytvárať jeden integrovaný model pre rukopisné dokumenty a jeden pre staré a vzácne tlače. To je úloha, ktorú za nás nikto neurobí.

 

Súčasný stav výskumu a aplikácií

Existujúce informačné zdroje k téme OCR sa, na jednej strane, týkajú pokračujúcich teoretických výskumov zameraných na samotnú umelú inteligenciu. Autormi teoretických diel sú najmä informatici a matematici. Na druhej strane sú diela, ktorých autori sú z prostredia spoločenských a humanitných vied a odborov, teda digital humanities. Tí sa venujú téme OCR a HTR10 z používateľského hľadiska, tj. z hľadiska praktickej použiteľnosti existujúcich nástrojov a platforiem OCR. Okrem toho sa teoretické alebo používateľské príspevky dajú rozdeliť do dvoch skupín podľa toho, či sa venujú OCR tlačených alebo rukopisných diel (HTR). Komplexný prehľad projektu READ obsahuje projektová štúdia (Mühlberger 2016) a kolektívna štúdia výskumníkov READ (Mühlberger et al. 2019), ktorá je prvým publikovaným prehľadom o tom, ako je softvér HTR+11 využívaný širokou komunitou odborníkov a ktorá ukazuje súčasnú aplikáciu technológie rozpoznávania rukopisov v sektore kultúrneho dedičstva. Táto štúdia popisuje aj vývoj metód rozpoznávania znakov. Od polovice 20. storočia sa rozpoznávanie znakov tlačených a rukopisných dokumentov rozvíjalo spoločne s OCR. Najprv sa naskenované obrázky tlačeného textu konvertovali na strojový kód a porovnávali sa s hotovými šablónami písma. Tlačené dokumenty obsahujú znaky z vopred definovanými, hotovými znakovými súbormi, a preto je porovnávanie jednoduchšie. Avšak, aj softvéry OCR pre tlačené znaky sú schopné ďalšieho „doučovania“. V porovnaní s tlačenými textami však rukopisné texty predstavujú odlišný problém kvôli množstvu odlišností rukopisov, rúk, zmien rukopisov v čase, množstvu glyfov, tokenov, osobných a jazykových štýlov ap. Rukopisy sa stali novou výzvou pre informatikov. Najprv, v 80. rokoch 20. storočia, sa výskum a vývoj rozpoznávania rukopisov rozvíjal s používaním štatistických metód. V 90. rokoch nasledoval výskum a vývoj rozpoznávania vzorov v kombinácii s umelou inteligenciou a vývoj hlbokých neurónových sietí v rokoch 2000 a 2010. Išlo aj o obdobie významného rozvoja a zvyšovania kapacít informačných a komunikačných technológií. Vo viacerých vyspelých krajinách sa realizovali projekty masovej digitalizácie a vznikli mohutné digitálne repozitáre a archívy tlačených a rukopisných dokumentov12. Po masovej digitalizácii nastal čas aj na využívanie digitálneho obsahu získaného digitalizáciou rukopisov. Ak sa má z naskenovaných obrazov rukopisných dokumentov získať použitel'ný editovateľný text, je možné použiť pokročilú technológiu rozpoznávania Transkribus – stroje HTR+ a PyLaia13. Projekt má všetky atribúty metodológie digital humanities. K týmto atribútom patrí najmä: a) kooperácia bádateľov; b) scientizácia v spoločenských a humanitných odboroch; c) interdisciplinarita; d) tímovosť (medziinštitučná, medzištátna, univerzity, knižnice, archívy, galérie, múzeá); e) výrazné zapojenie informatikov do výskumu, vzdelávania a sprístupňovania poznatkov; f) umelá inteligencia (umelé neurónové siete, Hidden Markov Model – HMM).

 

Pokrok vo výskume

O pokroku v rozpoznávaní tlačeného textu založenom na optickom rozpoznávaní tlačeného písma píše (Hodel et al 2021). Hodel sa venuje aj najdôležitejšiemu praktickému aspektu transkripcie, totiž otázke, čo je presnosť či chybovosť transkripcie. Hodel na základe empirických údajov z výskumu READ a opierajúc sa o poznatky Güntera Mühlbergera (2019) uvádza tri triedy chybovosti. Hodel považuje za potvrdené a overené konštatovanie, že: a) ak je hodnota chybovosti znakov CER14 nižšia ako 10 %, čo je 10 a menej chýb na sto znakov, tak výsledok transkripcie je dobrý, čitateľný a, ak je to účelné, je možné ďalšie editovanie výstupu; b) ak je chybovosť znakov CER ≤ 5 %, tak výsledok transkripcie je veľmi dobrý; c) ak je chybovosť znakov CER pod 3 %, potom je možné považovať výsledky transkripcie za výborné a chybovosť znakov CER pod 2,5 % za excelentné. Hodelovi ide o cieľ, transkripcia bez tréningu. Konštatuje, že na tvorbu optimálneho univerzálneho modelu transkripcie rukopisov rôznych rúk, štýlov, typov písma, období ap., ktorý by si už zakaždým nevyžadoval prípravu samostatných modelov, je nevyhnutné mať čo najväčšie množstvo excelentných modelov. Usudzuje, že tieto modely transkripcie by mali byť pravdepodobne vyvíjané pre rôzne podobné triedy rukopisov, napríklad kurrentské písmo 19. storočia, ktorý je práve predmetom jeho pozornosti. Ku pokroku v oblasti optického rozpoznávania znakov (OCR) prispieva (Strobel et.al 2020). Na základe analýzy efektívnosti niektorých systémov OCR tlačených nemeckých historických novín (fraktúry) autori dospeli k záveru, že dostatočná tréningová vzorka (ground truth) je 50 novinových strán. Svoje zistenia opierajú o porovnania piatich systémov OCR: 1. ABBYY FineReader XIX10 (FRXIX) z roku 2005, 2. ABBYY FineReader Server 11 (FRS11) vložený v minulých verziách do systému 3. Transkribus a Transkribus HTR+, 4. Kraken, 5. Tesseract. Drobac (2020) poskytuje pohľad na efektivitu OCR v historických novinách a časopisoch vydávaných vo Fínsku. Fínska národná knižnica vytvorila pomocou programu ABBYY FineReader pre historický text korpus OCR s viac ako 11 miliónmi strán. Odhadovaná presnosť textu OCR bola medzi 87 % – 92 % na úrovni znakov, čo je na vedecký výskum dosť málo. Martinek et al. (2020) predstavuje vo svojej teoretickej experimentálnej štúdii systém segmentácie tlačeného textu a OCR. Zaoberá sa súborom metód, ktoré umožňujú vykonávať OCR historických tlačí v nemčine na základe malého množstva cvičných údajov. Popisuje svoj OCR systém, ktorý využíva rekurentné neurálne siete. Sústreďuje sa na parciálne procesy systému OCR, a to hlavne na analýzu rozloženia stránky, vrátane segmentácie textového bloku a riadkov, a na samotné OCR. Popísané experimenty sú zamerané na určenie najlepšieho spôsobu dosiahnutia dobrých výsledkov OCR pre historické nemecké tlačené dokumenty. Na experiment použili digitalizovaný archívny materiál z projektu Porta fontium z česko‑bavorského pohraničia. Konkrétne išlo o 10 strán z novín Ascher Zeitung z druhej polovice 19. storočia tlačených fraktúrou. Na tréning použili sedem strán, na validáciu jednu stranu a na hodnotenie efektívnosti dve strany. Ďalších 15 strán použili na tréning identifikácie a segmentácie šablóny strany. Získané výsledky považujú autori za porovnateľné alebo dokonca lepšie ako výsledky niekoľkých najnovších systémov, napríklad Transkribus. Pri fraktúre z nemeckých novín dosiahli v porovnaní s inými systémami tieto hodnoty CER: Porta fontium CER 0,024 %; Tesseract (deu_frak) CER 0,053 %; Tesseract (Fraktur) CER 0,045 %; Transkribus CER 0,027 %. Téme rozpoznávania novovekých tlačených textov písaných fraktúrou sa venuje Martin Kišš (2018) vo svojej diplomovej práci. Svoj výskum založil na nástroji TensorFlow, ktorý pôvodne vyvinula spoločnosť Google a je k dispozícii ako open source platforma pre strojové učenie. Súčasťou jeho prístupu je vstavaný generátor umelých historických textov. Pomocou tohto generátora vytvoril umelú dátovú sadu, na ktorej trénoval neurónovú sieť na rozpoznávanie riadkov. Túto neurónovú sieť otestoval na reálnych historických riadkoch textu a dosiahol po natrénovaní úspešnosť 89,0 % presnosti znakov.

 

Význam a vlastnosti platformy Transkribus

Vytvorenie výskumnej platformy Transkribus bolo okrem základného výskumu jedným z hlavných cieľov projektu READ. Približne 2,5 milióna EUR z 8,2 milióna EUR sa investovalo do rozvoja tejto výskumnej infraštruktúry. Teraz vznikajú nadväzujúce projekty, v ktorých pokračuje základný aj aplikovaný výskum. Osvojovanie si platformy Transkribus môže mať aj významné ekonomické efekty. Podľa údajov z internej dokumentácie projektu READ sa trhové ceny manuálneho prepisu historických rukopisov pohybujú od 10 € až do 30 € alebo aj viac za jednoduchú angličtinu, nemčinu, latinčinu za konkrétny rukopis. Ak predpokladáme 15 € za stranu ako priemerné náklady, tak v projekte READ výskumníci generovali peňažnú hodnotu 4–6 miliónov EUR. Tieto údaje sú pridanou hodnotou a potenciálnym zdrojom rozvoja novozaloženého združenia READ‑COOP15 a presvedčivým potvrdením základnej koncepcie výskumu smerujúcej k novým poznatkom a súčasne ku komerčnému využitiu nástrojov, ktoré sú výsledkami aplikácie nových poznatkov. Orientačné náklady na transkripciu vrátane DPH sú v nasledujúcej tabuľke16 č. 1.

Suma /
kredity[1]
Suma /kredity[1]
Stroj PyLaiaStroj PyLaia 2Stroj HTR+Stroj HTR+3
Počet strán rukopis/cena € Počet strán tlač/cena € Počet strán rukopis/cena € Počet strán rukopis/cena €
648 €/3000 3 000/0,216 18 000/0,036 2 400/0,27 15 000/0,043
1944 €/10000 10 000/0,194 60 000/0,0324 8 000/0,24 50 000/0,038

 

Predstavitelia digital humanities na Slovensku majú k tejto iniciatíve rozličné postoje.Od nadšených prejavov súhlasu a obdivu až po veľmi rezervované až odmietavé postoje (typu „to nie je nič pre nás“, „máme iné starosti“, „umelá inteligencia nenahradí nás expertov“). Často ide o reakcie, ktoré na jednej strane síce verbálne deklarujú záujemo „digitalizáciu“ a „umelú inteligenciu“, no na druhej strane svedčia o nepochopenía nedostatočných vedomostiach o problematike a možnostiach digitalizácie a využitiaumelej inteligencie. Postoje svedčia skôr o uprednostnení tradičných paradigiem prácea výskumu než o reálnej snahe hľadať inovatívne nástroje sprístupnenia a interpretácienášho obrovského historického písomného dedičstva ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva.Pokiaľ ide o transkripciu slovenčiny, tá sa ocitla v zozname jazykov v záverečnej správeo projekte READ vďaka našej iniciatívnej práci, a to bez akejkoľvek podpory a v podstate bez záujmu národných inštitúcií, archívov, knižníc, múzeí a akademického sektora.Išlo o prácu, ktorej sme venovali od roku 2017 najmenej 3000 hodín a ktorú autor tohtopríspevku financoval do roku 2020 len z vlastných zdrojov. Dosiahnuté výsledky, know‑howa skúsenosti nás viedli k úsiliu zaviesť revolučnú a inovatívnu platformu Transkribus17 na Slovensku a v Česku18, najmä do systému vzdelávania, ako aj do praxe pamäťovýcha fondových inštitúcií prostredníctvom projektov výskumu a vývoja. Samozrejme,rešpektujeme pritom aj iné nástroje transkripcie.Platforma Transkribus je slobodný softvér (open source) s garanciou bezpečného používaniapre registrovaných klientov platformy. Svoj účet si môže vytvoriť každý a potomsi môže zadarmo stiahnuť Transkribus Expert Client alebo môže používať jednoduchšínástroj Transkibus Lite. Na pripojenie počítačov alebo mobilných zariadení klientovk platforme je k dispozícii rozhranie API. Väčšinu softvérových nástrojov tvoria slobodnésoftvéry, ktoré je možné získať z GitHubu.

 

Alternatívy platformy Transkribus

V štúdii sa venujeme výlučne platforme Transkribus a transkripcii rukopisných zbieroka okrajovo aj transkripcii tlačí. Existuje však celý rad iných nástrojov transkripcie. NapríkladOCR4all, ktorý bol vyvinutý na digitalizáciu starých tlačí. Ďalej aplikácia eScript,ktorá slúži na transkripciu rukopisov a tlačí. Nástroj Rescribe je určený pre stolné počítačena OCR na obrazových súboroch, súboroch PDF a Knihách Google. Jednýmz použiteľných nástrojov transkripcie je aj Pero.cz. Systém ABBYY Cloud OCR SDK jeveľmi kvalitná aplikácia v cloude prostredníctvom webového rozhrania API. Aj ku ABBYYCloud OCR SDK existuje viac ako 10 alternatív. Najlepšou alternatívou je Online OCR, ktoré je zadarmo. Ďalšie skvelé stránky a aplikácie podobné ABBYY Cloud OCR SDKsú aj Kofax Omnipage, Geekersoft OCR Word Recognition a i2OCR. K dispozícii je ajkomerčný Quartex (Adam Matthew Digital 2018). Pred výskumníkmi v budúcnosti stojíúloha vypracovať metaanalýzu s kritériami hodnotenia funkcionality a kvality nástrojov, aplikácií a platforiem transkripcie. Predmetom tejto štúdie však nie je hodnotenie iných systémov transkripcie.

 

READ‑COOP

Projekt READ skončil 30. 6. 2019. Následne vzniklo medzinárodné združenieREAD‑COOPSCE (Societas Cooperativa Europeae – SCE), a to 1. 7. 2019. Jeho cieľomje udržať a ďalej rozvíjať platformu Transkribus. Odborníci a inštitúcie majú záujemo pokračovanie a vývoj služby Transkribus. V súčasnosti, v októbri roku 2022, je 27 členova viac ako 90 000 používateľov Transkribus, ktorí pracujú s touto platformou.

Obr-1.png

Obr. 1 Rozšírenie platformy Transkribus v Európe (Zdroj: readcoop.eu, podľa stavu v septembri 2022. Aktuálne august 2022: Members of READ‑COOPSCE – READ‑COOP(readcoop.eu))

 

Projekt SKRIPTOR 19

Slovenskí odborníci reagujú na nové trendy OCR a výskumu historických dokumentovprojektom SKRIPTOR (Katuščák a Nagy et al., 2019). Projekt má európsky aj národnýrozmer.Projekt SKRIPTOR priamo nadväzuje na európsky projekt READ. Technologickéa vedecké inovácie projektu READ sú založené na využívaní umelej inteligencie a metodológiedigitálnych humanitných vied. Úlohou výskumníkov projektu SKRIPTOR je implementáciaa rozšírenie najnovších technologických inovácií a poznatkov o efektívnom prístupeodbornej a laickej verejnosti k slovenskému i zahraničnému písomnému dedičstvu.Strategickým cieľom projektu SKRIPTOR je vytvárať podmienky na vnútroštátnejúrovni pre kompetentné partnerstvo slovenských výskumných pracovníkov s poprednýmeurópskym výskumom, nadviazať a potom sa aktívne zapojiť do mnohostrannej vedeckejeurópskej spolupráce. Projekt SKRIPTOR sa realizuje v oblasti histórie a archívnictva.Presahuje tiež do knižničnej a informačnej vedy.Projekt SKRIPTOR je zameraný na dokumenty novoveku. Zbierky, ktoré sú predmetompreskúmania a sprístupnenia, môžu však zahŕňať aj významné texty novších dokumentova inkunábul, tlačené materiály zo 16. storočia, historické časopisy, noviny, akoaj cenné materiály z 18. až 20. storočia.Cieľom tvorby nových modelov s použitím platformy Transkribus je potvrdiť jej efektívnosťa dosiahnuť pri našich zbierkach zníženie ceny transkripcie z 30 € za manuálnutranskripciu strany na menej ako 1 €/strana za automatickú transkripciu textov.V projekte SKRIPTOR sme predbežne zvolili na výskum a experimentálnu transkripciutieto zbierky: 1. Slovenská a česká fraktúra (švabach i antikva); 2. Andrej Kmeť –osobná rukopisná korešpondencia; 3. Martin Lauček – Collectanea; 4. Postila IzákaAbrahamidesa Hrochotského z rokov 1600–1601; 5. Postila Juraja Schmidelia‑Kováčikaz rokov 1598–1607; 6. Kanonické vizitácie Banskobystrickej diecézy z 18.–19. storočia;7. Hurban, J. M., rukopisné dokumenty; 8. rímskokatolícke matriky; 9. urbáre tereziánskejurbárskej regulácie; 10. parcelačné protokoly stabilného katastra; 11. kongregačnézápisnice, sedriálne protokoly; 12. ďalšie zbierky písomností identifikované počas archívnehovýskumu.Zatiaľ, v roku 2022, sú v projekte SKRIPTOR dostupné niektoré výstupy a súvisiaceaktivity: Publikácie: NAGY, I. (2021), TOMEČEK, O. (2021), BÔBOVÁ, M. (2021), KATRENIAK,M. (2022), KATUŠČÁK, D. (2020, 2021), KOVÁČOVÁ, K. (2022). Ďalej návrhprojektu HITEXT v Česku TAČR (2020) a NAKI III (2022): KATUŠČÁK, D. (2020 a 2022).Účasť na študentskej vedeckej konferencii v Opave, aktivity v študentskej grantovej súťažiSGS/5/2022 (SGS SU Opava). Dôležité je osvojenie si funkcionality platformy Transkribusa prenos poznatkov do procesu vzdelávania na Slovensku a v Česku.

Obr 2 Rukopis Martina Laučeka. Od krasopisu k voľnejšiemu rukopisu.tif

Obr. 2 Rukopis Martina Laučeka. Od krasopisu k voľnejšiemu rukopisu

 

Pracovný postup transkripcie

Na základe vlastných skúseností chápeme transkripciu ako komplexný proces, ktorýpredpokladá najmä odhodlanie, dostupnosť finančných zdrojov a infraštruktúry. Hlavnéprocesy sú:

Príprava. Najmä: Informačný archívny prieskum (heuristika), identifikácia možnýchzbierok a dokumentov, vyriešenie podmienok dostupnosti zbierok a dokumentov, kvantifikáciaa výber dokumentov na transkripciu (počet strán a homogénnosť rukopisov), dohoda s vlastníkom alebo správcom zbierky o mieste a spôsobe snímania a o právach.

Snímanie. Najmä: skenovanie, fotografovanie dokumentov, pomenovania a organizáciaadresárov a súborov v počítači, archivovanie zdrojových súborov (TIFF, RAW)a zálohovanie derivovaných súborov (JPG, PDF, PNG ai.).

Inštalácia Transkribus Expert Client a práca s platformou Transkribus. Najmä: zoznámeniesa s dokumentáciou Transkribus, voľba formátu obrázkov pre Transkribus, kontrolakvality a príprava obrázkov na nahrávanie do Transkribusu, voľba spôsobu nahrávania súborov, vytvorenie vlastnej zbierky, nahrávanie zvolených súborov do platformyTranskribus do zbierky.

Manuálna transkripcia. Najmä: výber vzoriek strán na manuálnu transkripciu podľašpecifík rukopisu, rozhodnutie o zdieľaní zbierky so spolupracovníkmi a o ich úlohe, manuálnatranskripcia vzorky pre cvičný súbor.

Obr. 3 Študentka knihovníctva Slezskej univerzity sníma v archíve v Jeseníku.png

Obr. 3 Študentka knihovníctva Slezskej univerzity sníma v archíve v Jeseníku so ScanTent a DocScan rukopisný text pre svoju záverečnú prácu

Segmentácia strán a metadáta v Transkribus Expert Client. Najmä: segmentácia stránalebo celých súborov, kontrola kvality a oprava manuálnej transkripcie a segmentácie,metadáta dokumentu, metadáta stránky, štrukturálne metadáta, komentáre, KWS20.Tvorba modelu transkripcie v Transkribus Expert Client. Najmä: učenie stroja pre modeltranskripcie, kontrola kvality a efektívnosti modelu a korekcie cvičného súboru, opätovnéspustenie tvorby modelu a kontrola kvality modelu, voľba stránok v kvalite groundtruth, použitie modelu na transkripciu všetkých segmentovaných strán v zbierke. Sprístupnenie a použitie výsledkov transkripcie. Najmä: export výsledkov rôznymispôsobmi a v rôznych formátoch, editovanie a korekcie výsledkov transkripcie v TranskribusLite, použitie modelu transkripcie, sprístupnenie výsledkov transkripcie v lokálnejsieti alebo zverejnenie výsledkov transkripcie online na využívanie na internete cezread & search (viď ďalej).

 

Experiment so zbierkou listov Andreja Kmeťa

O automatickej transkripcii rukopisných textov už desiatky rokov snívajú historici, lingvisti,archivári, knihovníci, dokumentaristi a všetci ďalší, ktorí prichádzajú do styku s rukopisnýmitextami.21 Postupne sa automatický prepis rukopisov stáva skutočnosťou. Je a tým mohutný medzinárodný základný výskum v oblasti umelej inteligencie a tisícehodín práce.Transkribus, pochopiteľne, nenahrádza odbornú a vedeckú erudíciu historikov a archivárov.Preto je pochopiteľný aj ich rezervovaný postoj. Umelá inteligencia nesúťaží s odborníkmi.Pomáha im. Automatická transkripcia môže byť len jedným z krokov vedeckejpráce odborníkov. Ďalej nasleduje historický výskum textu a kontextu transkribovaných textov a informácií, editovanie textov získaných transkripciou, identifikácia entít, tvorbakľúčových slov, metadát, ktoré sú v texte objavené (dátumy, mená osôb, názvy geografickýchjednotiek, korporácií a pod.).Zmyslom rozsiahlejšej transkripcie s použitím špičkovej platformy Transkribus je uľahčenie čítania a sprístupnenie unikátnych zbierok, dokumentov, archívnych jednotiek, ktorésa nachádzajú v archívoch spravidla len v jednom exemplári. V tom je rozdiel medzivýskytom jednotiek v knižniciach a archívoch. V archívoch sú jedinečné, autentické originálne dokumenty, zbierky, archívne jednotky, kým v knižniciach sú tituly dokumentov, ktoré majú často stovky až tisíce exemplárov. Unikátne archiválie je potrebné sprístupniť. Cesta ku sprístupneniu vedie cez ich transkripciu. Po transkripcii historických textov a rukopisov je možné digitálny obsah editovať, interpretovať, použiť a sprístupniť na využitie v širšom meradle aj vo verejných informačných systémoch a službách. Navyše, transkribovaný originálny text, napríklad v latinčine, maďarčine, nemčine alebo v inom jazyku, je možné aspoň približne ďalej automaticky preložiť do iného jazyka. Tým sa dosť podstatne mení charakter práce archivárov a historikov. Výsledkom mojej práce sú modely transkripcie rôznej kvality. Prehľad modelov obsahuje tabuľka.

Tab. 2 Prehľad experimentov s modelmi transkripcie rukopisnej korešpondencie Andreja Kmeťa

Vysvetlivky k tabuľke:

Dátum: Dátum vytvorenia modelu (RRRRMMDD).Metóda: Zvolená metóda transkripcie rukopisu (HTR+).ID: Identifikačné číslo modelu v našich zbierkach a medzi všetkými modelmi Transkribusna vzdialenom serveri.

Tréningový súbor: Počet strán a počet riadkov, ktoré boli manuálne prepísané a použiténa učenie (tréning) stroja v platforme Transkribus. Spolu sme na cvičenie postupneprepísali 211 strán. Z nich 185 slúži na tréning a 26 na validáciu (overenie). Základnýprepis obsahoval 50 strán. S ním sme urobili prvý model. Z výsledkov transkripcie smepridávali do tréningového modelu editované ďalšie strany a tvorili sme ďalšie modely.

Validačný súbor: Počet strán a riadkov, ktoré sme zvolili z celkového počtu prepísanýchstrán na overenie presnosti učenia.

Presnosť CER: Percentuálne vyjadrenie chybovosti znakov vo vstupnom súbore a vovalidačnom súbore. Pri rukopisoch je prakticky vylúčené, aby manuálny prepis bol 0,0 %.

Počet cyklov: Počet cyklov, tzv. epoch, ktoré stroj použil na učenie (tréning).CER/WER: Hodnoty vyjadrujú skutočnú praktickú, používateľskú presnosť resp. chybovosť znakov CER a chybovosť slov WER22 v šiestich modeloch z rokov 2019–2021,ktoré sú vo vlastníctve autora. Všetky modely sme testovali na jednej, čo najpresnejšie pripravenej dvojstránke v kvalite FINAL v zbierke ID 115514. Ide o list Andreja KmeťaĽ. V. Riznerovi (dokument ID 621673).Priemer prepočítanej chybovosti znakov v šiestich modeloch je CER 5,0 %, pričom päť z nich sme vytvorili na cvičných súboroch rôznej kvality, hlavne v statuse In Progress. Napraktickú transkripciu ďalších stoviek strán bude však najvhodnejšie použiť model 36009.Na cvičenie tohto modelu sme použili kvalitne pripravené strany – v kvalite ground truth.Z hľadiska presnosti transkripcie ďalších listov Andreja Kmeťa považujeme výsledky Modelu36009 s hodnotami CER 2,48 % a WER 7,73 % za najlepšie. Uvedené údaje v stĺpci CER/WER nevyjadrujú presnosť transkripcie pri vytváraní modelus vopred pripravenými súbormi na tréning (1,87 %) a validáciu (5,79 %), ale najlepšiehodnoty, ktoré sa týkajú jednotlivých strán. Preto tie hodnoty sú odlišné. CER/WER2,48 % a 7,73 % sú len najlepšie hodnoty, ktoré sa týkajú v danom modeli jednej strany, ktorú zo zbierky treba vybrať náhodne a ktorá nie je vopred nijako transkribovaná. Samotná hodnota WER nemá nejaký praktický zmysel, pretože ak použijeme v TranskribuseTools/Compare text version, zistíme, že napr. interpunkcia, dĺžeň, mäkčeň, bodka…v slove má dištinktívnu rolu, a ak je navyše, alebo chýba v transkribovanom texte v porovnaní s GT (Ground Truth), tak stroj slovo považuje za chybné, hoci pre používateľaje text jednoznačne zrozumiteľný a nesťažuje jeho použitie. Hodnoty WER sa používajú väčšinou v matematickej lingvistike, napr. v strojovom preklade.

 

Výsledky transkripcie dokumentov priebežne organizujeme a zverejňujeme aj na internete cez nástroj, ktorý vyvinul tým READ‑COOP a ktorý sa volá read & search. Verejný prístup k dokumentom je teda cez stránku read & search – https://Transkribus.eu/r/slovakia‑state/#/, ktorej interfejs sme preložili do slovenčiny. Všetky modely uvedené v tabuľke sme kvôli porovnaniu testovali na jednej, čo najpresnejšie pripravenej dvojstránke v kvalite FINAL v zbierke ID 115514. Ide o list Andreja Kmeťa Ľ. V. Riznerovi (dokument ID 621673). Chybovosť slov je de facto irelevantná, pretože chybný znak (napr. interpunkcia) spôsobuje vo väčšine prípadov aj chybovosť slova.

Priemer prepočítanej chybovosti znakov v šiestich modeloch je CER 5,0 %, pričom päť z nich sme vytvorili na cvičných súboroch a stranách rôznej kvality, ktoré boli hlavne v statuse In Progress.23 Na praktickú transkripciu ďalších stoviek strán bude však najvhodnejšie použiť model 36009, ktorý sme vytvorili zo 185 strán cvičného súboru a 26 strán validačného súboru. Ukazuje sa, že najnižšie hodnoty presnosti CER vo validačnom súbore neznamenajú, že modely, ktoré sú v tabuľke na prvých piatich riadkoch v šiestom stĺpci a nie sú vytvorené na stranách ground truth, sú najvhodnejšie pre ďalšiu transkripciu.

Na poslednú prípravu tohto modelu sme použili kvalitne pripravené strany v kvalite ground truth. Z hľadiska presnosti transkripcie ďalších listov Andreja Kmeťa považujeme výsledky Modelu 36009 s hodnotami CER 2,48 % a WER 7,73 % za najlepšie. V budúcnosti, na základe ďalších skúseností, zvážime poskytnutie tohto nášho modelu na voľné použitie pre podobné rukopisné zbierky.

 

Výber zbierky

Na experiment sme zvolili zbierku rukopisnej, prevažne slovenskej korešpondencie Andreja Kmeťa, uloženú v knižnici Slovenského národného múzea v Martine, a to po predchádzajúcom láskavom súhlase riaditeľky múzea. Niekoľko listov je v latinčine, maďarčine a časti listov aj v nemčine a češtine. Ide o listy Andreja Kmeťa z rokov 1841–1908. V oblasti vedeckého prístupu ku korešpondencii učencov v novoveku v duchu metodológie digital humanities je nepochybne najkomplexnejším zdrojom poznatkov medzinárodný výskum, ktorý inicioval a viedol Howard Hotson v rokoch 2014–2018 (Hotson 2019). V tejto štúdii nás korešpondencia zaujíma len ako rozsiahly rukopisný materiál, ktorý je vhodný na experimenty s automatickou transkripciou.

Osobnosťou Andreja Kmeťa, vrátane spracovania častí jeho korešpondencie, sa zaoberá systematicky Karol Hollý; a uvádza aj ďalšie zdroje, ktoré sa týkajú Kmeťovej rukopisnej pozostalosti (Hollý 2013, 2019).

 

Snímanie

Snímanie, teda skenovanie, presnejšie fotografovanie, prebehlo 23. – 30. 5. 2018 v Knižnici Slovenského národného múzea v Martine. Na snímanie sme použili zariadenie ScanTent (skenovací stan) a voľne dostupnú aplikáciu DocScan. ScanTent sme použili zámerne, aby sme overili celý navrhovaný pracovný postup Transkribus. Je známe, že mnohé archívy už majú časti zbierok viac‑menej kvalitne skenované. Nami zvolené zariadenia majú význam v prípadoch, ak zbierky ešte nie sú skenované. Je známe, že zo študovní archívov bežní vedci a používatelia nesmú vynášať archiválie. Amatérske fotografovanie strán smartfónmi alebo fotoaparátmi je problematické, ak ide o väčšie súbory (tisíce strán). Preto je ScanTent a DocScan prijateľnou a dostupnou voľbou, ktorá je s určitými praktickými výhradami (formát, zaostrovanie, kvalita) prijateľná. Treba si však uvedomiť, že v tomto prípade ide o fotografovanie a nie o skenovanie v pravom technologickom zmysle slova. V budúcnosti by sme rozhodne použili na snímanie profesionálny skener a skenovanie v najvyššie dosiahnuteľnej kvalite (300–600 dpi). Snímali sme kompletný obsah piatich krabíc. Niektoré listy boli na viacerých stranách, vyskytujú sa neúplné strany, vakáty a pod. Jeden obraz mohol obsahovať aj viac strán rukopisu. Vo fáze snímania sa vytvárajú obrazy a nie strany, pokiaľ sa strany nesnímajú oddelene. Niekedy je vhodnejšie listy snímať podľa strán, jednotlivo, pretože, ak sa sníma list ako dvojstrana, musí sa niekedy prácne usporadúvať poradie strán v následnom spracovaní obrazu, tzv. post processingu. V ďalšom kroku segmentácie textu je však možné jednotlivé strany ako bloky textu usporiadať do správneho poradia. Jednotlivé strany v listoch Andreja Kmeťa nenasledovali za sebou, takže na skenovanom obraze bola napríklad strana 3 a 1, na ďalšej 2 a 4. Čas snímania asi 3000 strán bol spolu ca 15–20 hodín. Snímanie bolo v manuálnom režime single podľa jednotlivých listov, nie series, teda nie s automatickým snímaním po obrátení strany, nakoľko rukopisný materiál je na samostatných listoch rôzneho formátu. Časť materiálu tvoria originály listov, časť fotokópie. Najmä originály listov sú často na krehkom papieri, ktorý by si vyžadoval konzervačné zásahy. Vizitky a podobné menšie formáty papiera – softvér DocScan žiadal „priblížiť“, čo sme riešili podložením čistej stránky formátu A4 pod chýbajúce časti listu. Niektoré listy boli poškodené (chýbal roh, poškodené strany listu). Systém v takom prípade hlásil no page found. Riešili sme to použitím bielej strany ako podložky pod list, aj pod chýbajúce časti, potom DocScan zaostril.

Obr. 4 Rukopis Andreja Kmeťa. List J. V. Riznerovi.jpg

Obr. 4 Rukopis Andreja Kmeťa. List J. V. Riznerovi

Niektoré zložky sme museli snímať znovu, nakoľko sme nevenovali spočiatku potrebnú pozornosť zaostrovaniu. DocScan zaostruje na plochu listu na niekoľkých miestach. Zaostrenie indikujú červené a zelené značky. Keď je zaostrenie uspokojivé, zobrazí sa „OK“, potom možno stlačiť spúšť. Na snímanie sme použili mobilný telefón Samsung Galaxy S6 s operačným programom Android, s ktorým vtedy fungoval DocScan. Nejasný bol pre nás spočiatku proces prenosu dát zo Samsungu (Android) do MacBook Air (operačný systém iOS). V súčasnosti je dostupný softvér DocScan aj pre operačný systém iOS. Napokon sme použili počítač s Windows 10 a stiahli sme obrázky z Pictures zo Samsungu do iného počítača. Použitie systému DocScan a mobilného telefónu Samsung považujeme za vyslovene núdzové riešenie, pretože sme v ďalšej práci, najmä pri segmentovaní, zistili pomerne veľké množstvo neostrých častí strán. Keďže boli časti strany neostré, segmentácia bola nepresná a následne nebola ani transkribovaná.

V budúcnosti by sme odporúčali používať pri rozsiahlych cenných zbierkach kvalitné profesionálne skenery a samotné skenovanie v najvyššej dosiahnuteľnej kvalite. Systém DocScan je možné pri snímaní napojiť priamo na server a platformu Transkribus (v Innsbrucku či Rostocku), snímať a priamo zo snímania prenášať obrazy do platformy Transkribus. Túto možnosť sme nevyužili. Považovali sme za potrebné preveriť správnosť a kvalitu snímania. Niektoré operácie s Transkribus si vyžadovali použitie Preview, Adobe Acrobat Pro DC verzia 2021.001, FileZilla Client verzia 3.61.0, ABBYY FineReader PDF 15, Zoner Photo Studio X a i. Nástroje sme využili na úpravu orientácie textu, hromadné orezanie, konverzie formátov, vylúčenie duplicít, usporiadanie stránok v súbore, zlučovanie súborov ap.

Snímaný digitálny obsah (obrazy) bol: a) pripravený na ďalšie spracovanie v softvéri DocScan (identifikácia obsahu, metadáta), b) nahratý bez úprav na CD ROM na použitie u vlastníka zbierky podľa uváženia vedenia, c) obrazy boli pripravené na nahratie do platformy Transkribus a na ďalšie spracovanie v softvéri Transkribus. Nasledovalo nahrávanie na server Transkribus, segmentácia, tvorba modelov a transkripcia rukopisného textu.

Digitálny obsah sme rozdelili tak, ako sa nachádza v archívnych krabiciach. Napálili sme teda päť kompaktných diskov (CD), ktoré sme netranskribované protokolárne odovzdali vtedajšej riaditeľke etnografického múzea v Martine Dr. Márii Halmovej. Správcovia zbierky, archivári, teraz môžu použiť digitálny obsah a celý ho zverejniť. Ďalej môžu vložiť do každej krabice jeden kompaktný disk. Môžu rozhodovať tom, komu umožnia prístup k zbierke na disku alebo opäť umožnia prácu s pomerne krehkými papierovými originálnymi archívnymi listami. Transkribovaný obsah sprístupňujeme postupne cez softvér read & search, ktorý funguje ako „softvér ako služba“ (SaaS). Zatiaľ ešte len skúmame možnosti optimálnej prípravy metadát pre dokumenty a zbierky na zverejnenie cez read & search.

 

Nahrávanie súborov digitálnych obrazov

Snímané obrazy je možné spracovať buď lokálne, alebo ich upravovať po importe na vzdialený server Transkribus. Pred importom na server a pred používaním platformy Transkribus je potrebné zaregistrovať sa, stiahnuť si platformu Transkribus Expert Client. Pracovať je možné aj s nástrojom Transkribus Lite, v ktorom však nie je možné tvoriť vlastné modely transkripcie. Potom je potrebné vytvoriť si svoju vlastnú privátnu zbierku, ktorá je dostupná výlučne tomu, kto ju vytvoril, ak sa nerozhodne zdieľať ju s ďalšími používateľmi. Je možné, aby „prepisovač“, teda transkriber, umožnil prístup k niektorým operáciám napríklad študentom, operátorom, kooperantom. Môže umožniť prístup k vlastnej zbierke na prípravu cvičnej vzorky, editovanie po transkripcii a pod. Automatická transkripcia sa vykonáva výlučne na vzdialenom serveri s použitím infraštruktúry Transkribus Expert Client. Lokálne je možné s vlastnými dokumentami a zbierkami pracovať podľa potreby. Pred importom súborov je potrebné vytvoriť si vlastnú zbierku (collection) so svojimi súbormi na transkripciu. Nahrávanie, import obrazov jednorazovo, je možné do veľkosti 500 MB. Ak je objem importovaných obrazov väčší, obrazy je možné rozdeliť do viacerých súborov a importovať ich postupne. Väčšie súbory obrazov je možné nahrať, importovať aj s použitím FTP klienta, napríklad WinSCP, tiež cez URL alebo DFG Viewer METS. Obrazy sa môžu nahrať ako PDF i JPG, TIFF a i. Zbierka importovaných obrazov, vytvorených skenovaním listov Andreja Kmeťa, má 11.7 GB v rozlíšení 300 dpi. Naše skúsenosti ukazujú, že pred importom je vhodné skontrolovať digitálne obrazy, ich kvalitu, ostrosť, priesvity z opačnej strany listu, úplnosť, orientáciu strán a pod. Po určitých skúsenostiach sme importovali aj veľké súbory vo formáte PDF cez rýchlejší jednoduchý softvér WinSCP.

 

Segmentácia

Po importe súborov na server sa musí vykonať na serveri automatická segmentácia. Pri segmentácii textu a obrazov musí byť klient pripojený na aplikáciu na serveri. Segmentácia znamená, že sa obraz rukopisného textu dokumentu, ktorý je zatiaľ na serveri ako obraz, rozdelí automaticky na bloky, oblasti, riadky textu. Ak je to potrebné, môžu sa urobiť manuálne korekcie. Ide pritom napríklad o usporiadanie, spájanie a rozdeľovanie blokov, rozširovanie polygónu, úprava základnej linky pod riadkom, ohraničenia segmentu a pod. Segmentácia je pre samotnú transkripciu kľúčová. Kvalitne skenované strany s ostrým rukopisom sa segmentujú spravidla bezchybne. Avšak niekedy je potrebné po segmentácii starostlivo kontrolovať, prípadne upraviť manuálne poradie častí textu (TR‑Text regions), poradie riadkov (Lines reading orders), linky a polygóny vytvorené strojom (umelou inteligenciou).

 

Tréning stroja HTR

Stroj Transkribus Expert Client sa trénuje, cvičí, vlastne učí najprv na stranách, ktoré sú vybraté do cvičného súboru. Stroj opakovane, napr. v 50 cykloch, číta jednotlivé strany cvičného súboru a postupne identifikuje znaky, ktoré nevie jednoznačne určiť, alebo ktoré vznikli chybnou transkripciou strán v súbore ground truth. Transkribus si najprv vytvára model na stranách cvičného súboru. Znaky, ktoré považuje stroj za chybné, zaradí medzi chybné znaky cvičného súboru. To je v štatistike hodnota CER Train Set. Stroj HTR musí byť najprv vyškolený pre danú ruku. Spravidla by mal učiaci sa stroj vidieť 100 príkladov každého znaku, ktorý sa nachádza v dokumente, čo je zvyčajne približne na 50 stranách manuálne pripraveného cvičného súboru (Mühlberger et al. [2016]).

Po vycvičení modelu na stránkach, ktoré boli vybraté do cvičného súboru, Transkribus Expert Client automaticky použije naučený model vytvorený na stránkach cvičného súboru na jeho overenie na stránkach, vybratých do overovacieho súboru. Overovací súbor, tzv. Validation set slúži na praktické vyskúšanie modelu. Ku textu v overovacom súbore stroj pristupuje opakovane zakaždým, akoby to robil prvýkrát a aplikuje pritom model, ktorý sa „naučil“ na cvičnom súbore. Na konci tohto procesu máme k dispozícii model na automatický prepis rukopisu. Pre hodnotenie presnosti transkripcie vytvoreného modelu je najdôležitejšia hodnota, ktorá vyjadruje chybovosť transkripcie znakov vo validačnom, overovacom súbore. To je hodnota CER Validation Set. Z importovanej zbierky sa teda podľa určitého algoritmu vyberie vzorka strán (súbor dát, tzv. dataset), ktorá slúži na učenie stroja a vytvorenie modelu pre určitý typ rukopisu. Na to je potrebné ukázať stroju správne príklady textu. Stroj sa podľa cvičnej, tréningovej sady naučí vzory písma a slov. Ak je zbierka textov od viacerých rúk, je potrebné vybrať primeranú veľkosť cvičnej i testovacej vzorky podľa rúk. Výber strán je možné urobiť podľa určitého algoritmu aj automaticky tak, aby bola vzorka pripravená podľa určitých strán a aby obsahovala asi 20 000 slov. Cvičný, tréningový súbor sa tvorí priamo v expertovom editore klienta platformy Transkribus Expert Client jednak lokálne, jednak aj na serveri. V podstate je potrebné pozorne a veľmi presne prepísať rukopis v editore podľa riadkov, nič neopravovať. Text treba prepisovať podľa súdobého jazykového úzu a gramatiky, aj s chybami a podľa ďalších inštrukcií a návodov, ktoré sú k tejto operácii k dispozícii. Poradie častí textu, označovanie tagmi, výber a redakciu kľúčových slov, deskriptívne metadáta a pod. určuje autor transkripcie a tvorca modelu transkripcie. Výsledok transkripcie je potom viditeľný a zhodnotený na testovacom súbore. Ak je výsledok uspokojivý, možno automaticky transkribovať ďalšie súbory alebo celú zbierku. Jednoducho, po skončení procesu učenia stroja a vytvorení modelu je model k dispozícii vlastníkovi, ktorý ho môže sám používať alebo zdieľať s inými používateľmi a aplikovať na akýkoľvek dokument. Údaje o správnom a nesprávnom čítaní sa stávajú základom modelu.

 

Automatická transkripcia

Automatická transkripcia slúži ako základ pre vedecké editovanie, v ktorom je možné text korigovať, explicitne pridávať ďalšie dáta, kontextové informácie, dešifrovanie dát, určovať tagy, dávať poznámky, metadáta, anotácie, opravy diakritiky, skratky, malé a veľké písmená, paleografické spracovanie, ligatúry a pod. Automatickú transkripciu sme urobili po spustení tréningu a testovania. Použili sme vlastný model transkripcie a spustili sme transkripciu s použitím HTR+. Výsledkom učenia v automatickej transkripcii textu rukopisu Andreja Kmeťa bol spočiatku excelentný výsledok CER 1,37 % v tréningovom sete a CER 1,76 % v testovacom sete. Tréningový set obsahoval 29 411 slov a 4 573 riadkov. Model sme použili na ďalšie listy a tie sme opravili tak, aby boli v kvalite ground truth.

Obr. 5 Obrazovka s údajmi po automatickej konverzii s použitím vlastného modelu ID 36009.png

Obr. 5 Obrazovka s údajmi po automatickej konverzii s použitím vlastného modelu ID 36009

V procese zoznamovania sa s platformou Transkribus Expert Client a cez naše pokusy a omyly sme so strojom HTR v roku 2019 prešli od chybovosti 22,81 % v roku 2018 ku chybovosti 1,76 % v roku 2021. Efektívnosť transkripcie sa výrazne zlepšila potom, keď sa stal dostupný stroj HTR+. Spočiatku sme pracovali len s cvičnými súbormi, ktoré neboli v kvalite ground truth. Základný cvičný transkribovaný súbor mal 50 strán. Pomerne ľahko sme tento základný súbor zväčšovali až na 185 strán tak, že sme so starším modelom transkribovali ďalšie strany. Tie sme opravovali a pridávali do cvičného súboru. Nové strany sme sa usilovali opraviť čo najpresnejšie do kvality ground truth. Napokon sme vytvorili zo stránok v kvalite ground truth spomínaný model č. 36009, ktorým sa dajú dosiahnuť dobré až excelentné výsledky transkripcie, a to v závislosti na kvalite obrazov, ostrosti písma, kvalite rukopisu a kvalite segmentácie. Predbežne môžme konštatovať, že veľká časť chýb transkripcie sa týka interpunkcie. Podrobná analýza príčin nepresností bude predmetom ďalšieho výskumu, rovnako ako výskum korelácie medzi kvalitou skenovania a segmentácie vzhľadom na kvalitu transkripcie.

Obr. 6 Segmentácia textu, transkripcia v editore Transkribus a výsledok automatickej transkripcie.png

Obr. 6 Segmentácia textu, transkripcia v editore Transkribus a výsledok automatickej transkripcie

 

Transkripcia fraktúry (švabachu) 24

Experiment sa týkal aplikácie umelej inteligencie na automatickú transkripciu slovenskej a českej fraktúry, švabachu (Voit 2006). Fraktúra je typ gotického tlačeného písma25, ktoré sa vo veľkej miere používalo od 15. storočia aj v českých a slovenských knihách, novinách a časopisoch v novoveku a neskôr, prakticky až do 50. rokov 20. storočia. V rámci vzdelávania v predmete digitalizácia na Sliezskej univerzite v Ústave bohemistiky a knihovníctva sme uplatnili nástroje umelej inteligencie Transkribus Expert Client na prípravu pravdepodobne prvej mimoriadne úspešnej transkripcie slovenského a českého tlačeného textu – fraktúry – historických Moravských novín, Opavského besedníka, slovenskej publikácie Jánošík. Pripravili sme modely transkripcie slovenskej a českej fraktúry (tabuľka 3). V cvičnom súbore sme dosiahli chybovosť CER 0,39 %. Pre praktické využitie tohto modelu je však rozhodujúca vyššia hodnota – 0,44 %, dosiahnutá na validačnom súbore.

Obr. 7 Transkripcia tlače J. N. Bobulu Jánošík zverejnená v read&serch (hore vedľa textu, dolu cez text).png

Obr. 7A Transkripcia tlače J. N. Bobulu Jánošík zverejnená v read&serch (hore vedľa textu, dolu cez text).png

Obr. 7 Transkripcia tlače J. N. Bobulu Jánošík zverejnená v read & search (hore vedľa textu, dolu cez text)

DátumMetódaTréningový súborValidačný súborCERID
modelu
strany riadky strany riadky treningovy validačny
20210824 OCRbase
29418
7 8092 1 888 0,20 % 0,91 % 36160
20210905 OCRbase 29418 9 11231

4

1179 0,18 % 1,07 % 36353
20210912 OCRbase
29418
17 20805 5 2252 0,39 % 0,44 % 36550
20210913 OCRbase
36550
7 2462 3 276 0,03 % 1,78 % 36607

Tab. 3 Transkripcia fraktúry (švabachu)

 

Fraktúru v slovenských a českých historických tlačiach sme odteraz schopní transkribovať s presnosťou okolo 99 %. V našom prípade je presnosť 99,56 %. Chybovosť je 0,44 %. Výsledky prepisu zlomu českého textu sú dostupné po prihlásení sa do platformy Transkribus v zbierke FRAKTURA_CZ (114429, Vlastník) a na internete v beta verzii prehliadača read & search.

Obr. 8 Ukážka segmentácie Moravských novín 1849 (antikva a fraktúra).png

Obr. 8 Ukážka segmentácie Moravských novín 1849 (antikva a fraktúra)

Obr. 9 Ukážka transkripcie Moravských novín 1849 s použitím vlastného modelu transkripcie.png

Obr. 9 Ukážka transkripcie Moravských novín 1849 s použitím vlastného modelu transkripcie

Obr. 10 Výrez transkripcie a zobrazenie textu cez transkribovaný text v read-and-serch.png

Obr. 10 Výrez transkripcie a zobrazenie textu cez transkribovaný text v read & search

 

Ďalší výskum

V ďalšom výskume bude vhodné zamerať pozornosť na tieto oblasti: a) výber a štandardný popis rozsiahlejších slovacikálnych rukopisných zbierok európskeho a národného významu, b) digitalizácia vybratých historických dokumentov podľa plánu experimentov s cieľom potvrdiť alebo zlepšiť doteraz známe postupy a hodnoty vzhľadom na nasledujúci proces segmentácie textu a automatickú transkripciu (korelácia medzi rôznymi podmienkami a kvalitou skenovania a transkripciou, c) dôkladná analýza a popis výsledkov segmentácie textov, d) zdieľanie digitálnych dokumentov s archívmi a inými inštitúciami, ktoré ich budú môcť používať podľa vlastnej úvahy ako náhradu papierových dokumentov, e) tvorba modelov, tréning a analýza modelov automatickej transkripcie podľa novovekých a moderných zbierok a jazykov (najmä slovenčina, čeština, maďarčina, latinčina, nemčina, poľština), f) overenie a zhodnotenie použiteľnosti hotových, dostupných modelov transkripcie z výskumu v projekte READ, g) zoznámenie sa s najlepšou praxou automatického rozpoznávania textov historických dokumentov v Európe, najmä v Nemecku, Rakúsku, Španielsku, Maďarsku, Veľkej Británii, Fínsku, Holandsku, Srbsku, využitie informácií a skúseností na Slovensku, h) automatická transkripcia podstatnej časti rukopisnej Laučekovej26 zbierky a jej virtualizácia, teda virtuálna jedna digitálna prezentácia zväzkov, ktoré sa nachádzajú na geograficky rozličných miestach (Slovenská národná knižnica v Martine, Slovenský národný archív v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave, Országos Széchenyi Konyvtár v Budapešti), i) výskum možností zvýšenia efektívnosti rozpoznávania rukopisných textov a textov historických dokumentov prostredníctvom platformy Transkribus a súvisiacich nástrojov, j) sprístupnenie transkribovaných a interpretovaných zbierok cez digitálny repozitár širokej verejnosti, k) tvorba dokumentácie, ktorá bude slúžiť pre archívy, knižnice, akademické pracoviská ako aj fyzické osoby na automatickú transkripciu textov, l) vybudovanie kabinetu digital humanities so zameraním na transkripciu historických dokumentov.

 

Záver. Efektívnosť platformy Transkribus

Naše skúsenosti overené experimentami potvrdzujú, že rukopisy je možné automaticky transkribovať, pričom chybovosť môže byť veľmi nízka a výsledok je excelentný. Výsledky transkripcie sú čitateľné a možno ich exportovať v rôznych formátoch – DOC, TXT, PDF, TEI, METS, ďalej editovať, redigovať, korigovať a použiť. V experimente sme pri rukopise Andreja Kmeťa dosiahli presnosť 94,21 % pri chybovosti znakov (CER) 5,79 %. V transkripcii tlačenej fraktúry sme dosiahli presnosť 99,56 % pri chybovosti znakov 0,44 %. Z hľadiska vnímania, porozumenia a použitia transkribovaného textu vo všeobecnosti podľa autorov platformy Transkribus platí, že: a) ak sa striktne počíta chybovosť „slov“ a ak chybovosť slov je do 30 %, tak text je pre človeka ešte pochopiteľný a použiteľný, b) ak sa striktne počíta chybovosť „znakov“, a ak chybovosť znakov je do 15 %, tak text je ešte pre človeka pochopiteľný a použiteľný. Platforma Transkribus je skvelou pomôckou pre svedomitých a trpezlivých bádateľov, ktorých v žiadnom prípade nenahradí, ale podstatne uľahčí doladenie transkripcie cez editovanie a korektúry výsledkov. Platforma nie je, a sotva niekedy bude, určená len pre „klikavcov“, teda používateľov, ktorí sú zvyknutí viac „klikať“ ako trpezlivo inovovať.

 

Poďakovanie

PhDr. Márii Halmovej, Mgr. Viere Varínskej a PhDr. Anne Peťovej za pomoc pri snímaní rukopisovAndreja Kmeťa v etnografickom múzeu v Martine.

Oľge Kuchtovej z Banskej Štiavnice za pomoc pri zisťovaní informácií o živote a podmienkach pôsobeniaAndreja Kmeťa v Prenčove.

Mgr. Márii Bôbovej, PhD. zo Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici za pomoc a spoluprácupri manuálnej transkripcii a segmentácii strán pre cvičný model a transkripciu listov Andreja Kmeťa.

Lucii Valjentovej, študentke knihovníctva zo 4. ročníka Ústavu bohemistiky a knihovníctva Sliezskejuniverzity v Opave za pomoc pri transkripcii českej fraktúry.

Alešovi Drahotušskému za poskytnutie novín z Digitálnej knižnice Štátnej vedeckej knižnice v Ostrave.

 

Zoznam bibliografických odkazov

KATUŠČÁK, D., I. NAGY, M. BÔBOVÁ, P. KUNC, A. KURHAJCOVÁ, P. MALINIAK, M. MIKUŠKO­VÁ, L. NIŽNÍKOVÁ, I. POLÁKOVÁ, B. SNOPKOVÁ a O. TOMEČEK. (2019) SKRIPTOR Projekt APVV-19-NEWPROJECT-17816 (2020–2024). Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slo­venska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov. [Innovative disc­losure of written heritage of Slovakia through the automatic transcription of historical manuscripts]. Organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (zodpovedný riešiteľ doc. Imrich Nagy, PhD.) a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – partner (garant prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.).

ADAM MATTHEW DIGITAL, 2018. Handwritten text recognition: artificial intelligence transforms discoverability of handwritten manuscripts, [cit. 2. 10. 2021]. Dostupné z: www.amdigital.co.uk/pro­ducts/handwritten‑text‑recognition.

BÔBOVÁ, M., 2021. Projekt Skriptor, keď stroj sa stáva žiakom. In: Vedecká online konferencia NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS, dňa 7. júna 2021 v gescii ŠVK v Prešove.

DROBAC, S., 2020. OCR and post‑correction of historical newspapers and journals (Docto­ral dissertation). Helsinki: University of Helsinki, 2020. ISBN 978-951-51-6511-4 (paperback), ISBN 978-951-51-6512-1 (PDF), [cit. 10. 6. 2022]. Dostupné z: https://helda.helsinki.fi/bitstream/ handle/10138/319496/OCRandpo.pdf?sequence=1 & isAllowed=y.

HODEL T., D. SCHOCH, C. SCHNEIDER a J. PURCELL, 2021. General Models for Handwritten Text Recognition: Feasibility and State‑of‑the Art. German Kurrent as an Example. Journal of Open Humanities Data, 7, 13. [cit. 1. 10. 2022]. Dostupné z: https://openhumanitiesdata.metajnl.com/ articles/10.5334/johd.46/.

HOLLÝ, K., 2013. Veda a slovenské národné hnutie: snahy o organizovanie a inštitucionalizovanie vedy v slovenskom národnom hnutí v dokumentoch 1863–1898. Bratislava: Historický ústav SAV v Typoset Print, s. r. o., 2013.

HOLLÝ, K., 2015. Andrej Kmeť a slovenské národné hnutie: Sondy do života a kreovanie historickej pamäti do roku 1914. Bratislava: Veda, Historický ústav SAV, 2015. 279 s. ISBN 978-80-224-1480-7.

HOTSON, H. a T. WALLNIG (eds.), 2019. Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age. Göttingen: Göttingen University Press, 2019. 470 s. [COST Action IS1310; 2014–2018. ISBN 978-3-86395-403-1. DOI: https://doi.org/10.17875/gup2019-1146. [cit. 1. 10. 2022] Dostup­né z: https://www.univerlag.uni‑goettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-403-1.

KATRENIAK, M. (2022). Automatická transkripcia rukopisných historických textov na príklade vy­braných kanonických vizitácií. Dostupné z:https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm & sid=BDC­2D20A28F62792149F199B8B08.

KATUŠČÁK, D., 2008. Súčasný stav formovania stratégie digitalizácie na Slovensku. In: Kolokvium knihovních a informačních pracovníků zemí V4+. 6.–8. července 2008, Brno, ČR. Elektronický sborník, s. 30–46.

KATUŠČÁK, D., 2021. Pochybná hodnota za veľa peňazí? Kultúrny kyslík. 2021, č. 2, s. 14–17. [cit. 3. 10. 2021]. ISSN 1339-6919. Dostupné z: https://via‑cultura.sk/kulturny‑kyslik-2-2021/.

KATUŠČÁK, D. a M. KATUŠČÁK, 2011. Základná koncepcia národného projektu digitálna knižni­ca. Knižnica, 2011, 12(2), 6–10. [cit. 2. 10. 2021] Dostupné z: https://www.snk.sk/images/snk/caso­pis_kniznica/2011/februar/06.pdf.

KATUŠČÁK, D., 2011a. Digitálna knižnica a digitálny archív. Národný projekt. Operačný program informatizácie spoločnosti OPIS2. Implementácia 2010–2015. Martin: Slovenská národná knižni­ca, 2011. [Kompletný projekt k žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie ca 4000 s.].

KATUŠČÁK, D., 2011b. Národný projekt digitálna knižnica a digitálny archív. Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. Bratislava: SAK, 2011. 38 s. [Opis projektu] Dostupné z: http://dusan.katuscak. net/2011/12/02/digitalna‑kniznica‑a-digitalny‑archiv‑opis2/.

KATUŠČÁK, D., 2011c. Situační zpráva o národním projektu SNK Digitální knihovna a digitální ar­chiv. In: 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011. Praha: SKIP, 30. listopadu a 1. prosince 2011 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. [cit. 2. 10. 2021] Dostupné z: http://old.skipcr.cz/dokumenty/akm-2011/Katuscak.pdf.

KATUŠČÁK, D., 2021. Progress in making available blackletters typefaces and handwritten written heritage using artificial intelligence. Preprint. Researchgate. 2021, 25 s.

KOVÁČOVÁ, K., 2022. [bakalárska práca] Výběr pozoruhodných rukopisných sbírek Jesenicka. [cit. 2. 10. 2022]. Dostupné z: https://is.slu.cz/th/bum3h/FPF_BP_2022_53474_Kovacova_Klara.pdf.pdf.

KIŠŠ, M., 2018. Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. Vedoucí práce Ing. Michal Hradiš, Ph.D.

MARTÍNEK, J., L. LENC a P. KRÁL, 2020. Building an efficient OCR system for historical do­cuments with little training data. Neural Computing & Applications 32, 17209–17227 (2020). [cit. 2. 10. 2021] Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s00521-020-04910-x.

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2019. Revízia výdavkov na kultúru. Prie­bežná správa. Október 2019. Kap. 4.4 Projekt digitalizácie, s. 75–78. [cit. 2. 10. 2021] Dostupné z: https://www.culture.gov.sk/wp‑content/uploads/2019/12/Revizia_vydavkov_na_kulturu_priebez­na_sprava_compressed.pdf.

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2020. Revízia výdavkov na kultúru. Zá­verečná správa. Júl 2020. Kap. 4.9 Digitalizácia kultúrneho dedičstva, 132–139. [cit. 2. 10. 2021] Dostupné z: https://www.culture.gov.sk/wp‑content/uploads/2020/10/Revizia_vydavkov_na_kultu­ru_-_zaverecna_sprava_compressed.pdf.

MÜHLBERGER, G., 2016. READ (Recognition and Enrichment of Archival Documents) – 2016– 2019. [Projektová štúdia]. [cit 6. 10. 2021.] Dostupné z: https://www.academia.edu/22653102/ H2020_Project_READ_Recognition_and_Enrichment_of_Archival_Documents_-_2016-2019.

MÜHLBERGER, G., L. SEAWARD, M. TERRAS, S. ARES OLIVEIRA, V. BOSCH, M. BRYAN, S. COLUTTO, H. DÉJEAN, M. DIEM, S. FIEL, B. GATOS, A. GREINOECKER, T. GRÜNING, G. HACKL, V. HAUKKOVAARA, G. HEYER, L. HIRVONEN, T. HODEL, M. JOKINEN, P. KAHLE, M. KALLIO, F. KAPLAN, F. KLEBER, R. LABAHN, E.-M. LANG, S. LAUBE, G. LEIFERT, G. LOULOUDIS, R. McNICHOLL, J.-L. MEUNIER, J. MICHAEL, E. MÜHLBAUER, N. PHILIPP, I. PRATIKAKIS, J. PUIGCERVER PÉREZ, H. PUTZ, G. RETSINAS, V. ROMERO, R. SABLATNIG, J.-A. SÁNCHEZ, P. SCHOFIELD, G. SFIKAS, C. SIEBER, N. STAMATOPOULOS, T. STRAUSS, T. TERBUL, A. H. TOSELLI, B. ULREICH, M. VILLEGAS, E. VIDAL, J. WALCHER, M. WEIDEMANN, H. WURSTER a K. ZAGORIS, 2019. Transforming scholarship in the archives through handwritten text recognition: Transkribus as a case study. Journal of Documentation, 75(5), 954–976. Dostupné z: https://doi.org/10.1108/JD-07-2018-0114.

MÜHLBERGER, G., J. ZELGER a D. SAGMEISTER, 2014. User‑driven correction of OCR errors: combining crowdsourcing and information retrieval technology. In: ANATONACOPOULOS, A. & K. U. SCHULZ. (Eds.), DATeCH’14: Proceedings of the First International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage, Madrid, Spain, 19–20 May 2014 (s. 53–56). New York, NY: Association for Computing Machinery. Dostupné z: https://doi.org/10.1145/2595188.2595212.

MÜHLBERGER, G., S. COLUTTO a P. KAHLE [2016, Preprint]. Handwritten Text Recognition (HTR) of Historical Documents as a Shared Task for Archivists, Computer Scientists and Humani­ties Scholars. The Model of a Transcription & Recognition Platform (TRP). Dostupné z: https://www. academia.edu/8601748/Preprint_Handwritten_Text_Recognition_HTR_of_Historical_Documents_ as_a_Shared_Task_for_Archivists_Computer_Scientists_and_Humanities_Scholars_The_Mo­del_of_a_Transcription_and_Recognition_Platform_TRP_?bulkDownload=thisPaper‑topRelated‑sameAuthor‑citingThis‑citedByThis‑secondOrderCitations & from=cover_page.

MÜHLBERGER, G., 2002. Digitising instead of mailing or shipping: a new approach to interlibrary loan through customer‑related digitisation of monographs. Interlending & Document Supply, 30(2), 66–72. Dostupné z: https://doi.org/10.1108/02641610210430523.

NAGY, I., 2021. Možnosti aplikácie metódy digitálnej transkripcie historických rukopisných textov pri sprístupňovaní archívnych fondov = The Possibilities of application the method of digital transcrip­tion of historical manuscript texts in the process of accessing the archival fonds. Slovenská archi­vistika. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2021, 51(2), 53–67. ISSN 0231-6722. Dostupné z: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/odbor_archivov_a_registratur/ archivnictvo/slovenska_archivistika/SA%202-2021,%20roc.%2051.pdf.

POOLE, A. H., 2017. The Conceptual Ecology of Digital Humanities. Journal of Documentation, 2017. 73(1), 91–122. [cit. 3. 10. 2021]. Dostupné z: https://www.academia.edu/27862789/The_Con­ceptual_Ecology_of_Digital_Humanities.

STROBEL, P. B., S. CLEMATIDE a M. VOLK, 2020. How Much Data Do You Need? About the Creation of a Ground Truth for Black Letter and the Effectiveness of Neural OCR. In: Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), pages 3551–3559. Marseille, 11–16 May 2020 c European Language Resources Association (ELRA).

ŠTUDENTSKÁ grantová súťaž SGS/5/2022 (SGS SU Opava). Tvorba modelu automatické tran­skripce historického rukopisu s využitím umělé inteligence. Řešitel: prof. PhDr. Dušan Katruščák, PhD., Ing. I. Kyselová, PhD., od októbra 2022 aj K. Kováčová.

KOVÁČOVÁ, K. a I. KYSELOVÁ, 2022. Robot čte rukopisnou kuchařskou knihu z roku 1667? In: Študentská vedecká konferencia. Slezská univerzita v Opavě, 5. apríla 2022.

TOMEČEK, O., 2021. Metales Banskej Bystrice z roku 1820. Reambulácia juhozápadného úseku mest­ských hraníc spoločných so susedným teritóriom rodiny Radvanských = Metales of the town Banská Bystrica from 1820. Perambulation of the southwest part of town borderline common with neighbou­ring domain of Radvanský family / Oto Tomeček. Acta historica Neosoliensia: vedecký časopis pre historické vedy. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2021, 24(2), 112– 133. ISSN 1336-9148. Dostupné z: https://www.ahn.umb.sk/tomus-24-num-2-tomecek‑o-metales‑banskej‑bystrice-z‑roku-1820-reambulacia‑juhozapadneho‑useku‑mestskych‑hranic‑spolocnych‑so susednym‑teritoriom‑rodiny‑radvanskych/.

VOIT, P., 2006. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha 2006. Švabach – Encyklopedie knihy. [cit. 2. 10. 2022]. Dostupné z: https://www. encyklopedieknihy.cz/index.php/%C5%A0vabach.

 

Poznámky

1 ORCID: 0000-0001-7444-1077. Slezská univerzita Opava. Filozoficko‑přírodovědecká fakulta v Opavě; Ústav bohemistiky a knihovnictví. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici.

2 Štúdia je výstupom z riešenia projektu APVV-19-0456 SKRIPTOR – Inovatívne sprístupnenie písom­ného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov.

3 OCR – Optical Character Recognition (Optické rozlišovanie písma)

4 READ Recognition and Enrichment of Archival Documents, projekt, ktorého riešenie prebiehalo v ro­koch 2016–2019 v rámci programu Horizon2020. [cit 2. 10. 2021]. Dostupné z: https://cordis.europa. eu/project/id/674943.

5 Dušan Katuščák bol jedným z troch hodnotiteľov projektu READ pre Európsku komisiu.

6 Transkribus. Komplexná platforma na digitalizáciu, rozpoznávanie textu podporované umelou inteligen­ciou, ako aj na prepis a vyhľadávanie historických dokumentov – z akéhokoľvek miesta, kedykoľvek a v akomkoľvek jazyku. V Transkribus Lite je možné použiť zbierky Transkribus Expert Client v prehliadači osobných počítačov a smartfónov. Mnohé z funkcií od klienta Transkribus Expert Client môžu byť použité aj v Transkribus Lite. Platforma integruje nástroje vyvinuté výskumnými skupinami v celej Európe, vrátane skupiny Pre rozpoznávanie vzorov a technológie ľudského jazyka Technickej univer­zity vo Valencii a skupiny CITlab University Rostock. V októbri 2022 mal Transkribus viac ako 94 000 používateľov, 40 mil. obrazov, 20 mil. rozpoznaných strán. Platforma bola vytvorená v kontexte dvoch projektov EÚ tranScriptorium (2013–2015) a READ (2016–2019).

7 SKRIPTOR. Projekt APVV-19-NEWPROJECT-17816 (2020–2024). Inovatívne sprístupnenie písom­ného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov [Innovative disclosure of written heritage of Slovakia through the automatic transcription of historical manuscripts]. Riešiteľské organizácie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (zodpovedný riešiteľ doc. Imrich Nagy, PhD.); Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – partner (garant prof. PhDr. Du­šan Katuščák, PhD.).

8 Výskum bol predtým financovaný ako súčasť projektu tranScriptorium. Tento projekt získal finančné prostriedky zo siedmeho rámcového programu Európskej únie pre výskum a technologický rozvoj podľa dohody o grante č. 600707.

9 V prípade záujmu o transkripciu jednotlivých kratších dokumentov je možné skúsiť použitie niektorého z verejne dostupných modelov transkripcie s podobným typom písma, tlače alebo rukopisu.

10 HTR – Handwritten Text Recognition

11 HTR+ – Handwritten Text Recognition. Softvér HTR+ spoločnosti Transkribus zatiaľ nemôže okamžite zahájiť automatický prepis, ale najprv musí byť vyškolený na konkrétny typ písma a rukopisu.

12 Na Slovensku išlo o mimoriadny a v európskom kontexte bezprecedentný národný projekt masovej di­gitalizácie a konzervovania v gescii Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine s názvom Digitálna knižnica a digitálny archív 2012–2015. Jeho iniciátorom a autorom bol Dušan Katuščák (Katuščák et al. 2008, 2011a, 2011 b, 2011c, 2021 a i.). Projekt sa čiastočne realizoval na základe zmluvy medzi SNK a Úradom vlády SR zo 7. marca 2012 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške vyše 49 miliónov eur. Vybudovaná je unikátna infraštruktúra: 20 skenerov, z toho 10 digitalizačných robotov a poloautomatov, archív na dlhodobú ochranu digitálneho obsahu, platforma Slovakiana na sprístup­ňovanie digitálnych dokumentov, vytvorených je 73 nových pracovných miest. Cieľom bolo digitalizovať ca tri milióny dokumentov a fakticky celý slovacikálny knižničný fond, knihy, noviny, časopisy, zborní­ky ai. Unikátnosť projektu spočívala v integrácii masovej priemyselnej digitalizácie a priemyselného konzervovania degradujúceho kyslého papiera. Po podstatných zmenách manažmentu v roku 2012 sa do roku 2021 sa digitalizovalo len ca 10 % z plánovaného objemu a celkove sa použilo v SNK ca 60 miliónov eur. Masová deacidifikácia papiera sa nerealizuje, takže papier ako nosič ďalej nevratne degraduje (nevratný termodynamický dej). Digitálne dokumenty nie sú dostupné online. Stav digitalizá­cie je čiastočne kriticky popísaný v analýzach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MKSR, 2019 a MKSR, 2020).

13 PyLaia je nástroj na rozpoznávanie rukopisného textu, ktorý je podporovaný okrem stroja CITlab‑HTR+. Tieto dva stroje fungujú dosť podobne, a tak zvyčajne sú výsledky podobné v chybovosti znakov (CER). Jediným rozdielom je, že v PyLaia môžu používatelia sami nastaviť niekoľko parametrov. Zmeniť sa dá aj sieťová štruktúra PyLaia – čo je príležitosť pre ľudí, ktorí poznajú strojové učenie. Úpravy neuróno­vej siete je možné vykonať prostredníctvom úložiska Github. HTR+ zvyčajne poskytne lepšie výsled­ky so zakrivenými alebo otočenými čiarami, ale je možné, že PyLaia bude v tomto čoskoro schopná držať krok. Ak by bolo potrebné použiť nástroj Text to Image, treba použiť HTR+. Pre PyLaia to však ešte nie je implementované. Dokumenty, ktoré boli transkribované pomocou modelu PyLaia je možné prehľadávať pomocou plnotextového vyhľadávania (Solr) v Transkribuse.

14 CER (Character Error Rates) je miera chybovosti znakov (porovnáva pre danú stranu celkový počet znakov (n) vrátane medzier s minimálnym počtom vložení (i), nahradenia (s) a vymazania (d) znakov, ktoré sú potrebné. získať výsledok Ground Truth. Ide teda o chyby v porovnaní s presným textom. Vzorec na výpočet CER je nasledujúci: CER = [(i + s + d) / n]*100. Každá malá chyba v prepise je štatisticky plnohodnotná chyba. To znamená, že každá chýbajúca čiarka, „u“ namiesto „v“, dodatočná medzera alebo dokonca veľké písmeno namiesto malého písmena sú zahrnuté v CER ako chyba.

15 READ‑COOP. [cit 1. 10. 2022] Dostupné z: O nás – READ‑COOP (readcoop.eu). V októbri roku 2022 malo združenie 113 členov z 27 krajín. Jedinou členskou krajinou zo strednej a východnej Európy bolo v tom čase Slovensko.

16 Manuálna transkripcia: 10–15 €/strana; automatická transkripcia – Transkribus: ca 0,12 € – 0,14 €/ strana. Prepočet podľa: Transkribus Credits & Pricing – READ‑COOP (readcoop.eu).

17 V roku 2017 autor pracoval s verziou Transkribus Expert Client v1. 3. 7. V októbri roku 2022 bola k dis­pozícii verzia 1. 22. 0.

18 HITEXT. Slezská univerzita v Opave pripravila v r. 2022 návrh projektu aplikovaného výskumu s akro­nymom HITEXT v programe NAKI III. Projekt sa v r. 2022 posudzuje. Mimo toho problematiku riešime v rámci vzdelávania a v projekte študentskej grantovej súťaže v r. 2022.

19 Projekt Agentúry na podporu vedy a výskumu – APVV-19-NEWPROJECT-17816 (2020–2024). Ino­vatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov [Innovative disclosure of written heritage of Slovakia through the automatic transcription of historical manuscripts].

20 KWS (The Keyword Spotting) je výkonný nástroj na vyhľadávanie, ktorý pomáha vyhľadať podobné obrazy slov v dokumentoch. Hlavnou výhodou je, že nie je potrebné, aby sa dokumenty definitívne transkribovali. Jednoducho spustí nejaký model transkripcie textu a potom je okamžite možné prehľa­dávať dokumenty. KWS spoľahlivo nájde slová a frázy (varianty obrazov textu). Tento nástroj ukáže, na ktorých stránkach bolo nájdené zadané kľúčové slovo, a zobrazí úryvok ukážky. Okrem toho poskytne obrázok medzi hodnotami 0 a 1 (0 = najnižšia a 1 = najvyššia), aby sa zhodnotila kvalita výsledkov hľadania.

21 Pamätám si, koľko úsilia a času musel v minulosti vynaložiť Pavol Vongrej na prepis 20 400 veršov rukopisného diela Matora Michala Miloslava Hodžu, či Viliam Sokolík na prepis časti korešpondencie medzi A. Kmeťom a V. Riznerom. V roku 1991 v spolupráci s Ing. Jánom Mišíkom skúsil som použiť systém rozpoznávania znakov na automatický prepis ručne písaných katalogizačných záznamov zo starého katalógu Slovenskej národnej knižnice (Matice slovenskej). V dôsledku toho bola účinnosť s platformou Transkribus som zverejnil v roku 2018 v jednom blogu a v statuse na Facebooku. Bol som prekvapený deklarovaným záujmom o túto prácu. Je to pochopiteľné, pretože mnohí historici, jazytranskripcie IRIS OCR približne 35/40 % a transkripcia bola nepoužiteľná. Signálnu informáciu o práci kovedci, knihovníci, pedagógovia sú čoraz vzdelanejší v používaní nových technológií vo svojej práci a chápu, že inovácie, ktoré im prácu uľahčia, sú dôležité.

22 WER – Word Error Rates

23 Statusy transkripcie sú: New (nový – stav pre novonahraté dokumenty), In: Progress (prebieha – au­tomatická zmena stavu po úprave strany), Done (hotovo – stránka je prepísaná), Final (finálna verzia – stránka prepísaná a skontrolovaná), Ground Truth („základná pravda“ – 100 % správne prepísaná strana). Znamená to, že sa zaznamenáva práca s každou jednotlivou stranou a verzii strany sa môžu priradiť rôzne stavy v závislosti od toho, aký pokrok sa na nich už dosiahol.

24 Vynikajúcim znalcom písma je Petr Voit. V jeho prácach sú ukážky variant písma českých historických tlačí, ktoré je rozhodne potrebné preskúmať z hľadiska transkripcie.

25 Gotické písmo malo niekoľko druhov. Napríklad francúzska textúra s veľmi ostrým lomom a štíhlou stavbou, talianska širšia a okrúhlejšia rotunda s miernejším lomením oblúkov, zmiešané písmo – ba­starda, v Nemecku švabach – písmo širších, oválnejších tvarov a fraktúra – písmo užších a špicatejších tvarov s ozdobnými úponkami. Vynálezom kníhtlače (v roku 1450 Johannom Gutenbergom) sa tento druh písma veľmi rozšíril najmä v nemecky hovoriacich krajinách.

26 Martin Lauček (* 12. máj 1732, Martin – † 9. február 1802, Skalica) bol slovenský evanjelický kňaz, prekladateľ a náboženský spisovateľ. Je autorom monumentálneho rukopisného diela Collectanea. Ide asi o 24 zväzkov a približne 20 000 strán. Svojim obsahom sú Collectanea neoceniteľným zdrojom po­znatkov a informácií k dejinám evanjelickej cirkvi a prameňom k histórii protestantizmu. Našim cieľom je jednak zhromaždiť všetky dostupné zväzky a vytvoriť jednu virtuálnu verejne dostupnú digitálnu zbierku. Ďalej analyzovať texty a pokúsiť sa o ich automatickú transkripciu a zverejnenie pre všetkých.

 

KATUŠČÁK, Dušan. Umelá inteligencia pomáha sprístupňovať písomné dedičstvo. Knihovna: knihovnická revue. 2022, 33(2), 50–77. ISSN 1801-3252.

29.06.2023
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí,

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)