Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022/1 Recenze Zámecké knihovny jihozápadní Moravy

Zámecké knihovny jihozápadní Moravy

file_pdf.png

BENDOVÁ, Lenka, Jana BISOVÁ, Petr MAŠEK a Jan KRYŠTŮFEK. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 61 stran.
ISBN 978-80-7036-690-5. Dostupné také z: https://www.provenio.net/pdf/uploads/Zamecke_knihovn_jihozapadni_Moravy_monografie.pdf


Publikace Zámecké knihovny jihozápadní Moravy autorů Lenky Bendové, Jany Bisové, Petra Maška a Jana Kryštůfka je jedním z výstupů projektu NAKI II – Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách. Autorský tým, který se problematice zámeckých knihoven dlouhodobě a soustavně věnuje, vycházel z několikaletého průzkumu a vydáním publikace navázal na své předchozí aktivity týkající se zpracování fondů zámeckých knihoven a výzkumu proveniencí. Publikace Zámecké knihovny jihozápadní Moravy představuje celkem 35 zámeckých knihoven, a to jak stávajících, tak i dnes již neexistujících knihoven, nacházejících se na území jihozápadní Moravy. Protože byla řadě knihoven na sledovaném území v minulosti věnována dostatečná pozornost, rozhodli autoři více se zaměřit na badatelsky dosud nezpracované knihovny. Zámecké knihovny, jejichž historie byla již dříve popsána, jsou představeny pouze prostřednictvím stručnějšího medailonu s odkazem na příslušnou literaturu. Na tento přístup upozorňují autoři hned v úvodu, kde je zároveň souhrnně zmíněna základní relevantní literatura k tématu. Podrobnější seznam použitých pramenů a literatury ke konkrétním knihovnám, na něž je v textu prostřednictvím poznámek pod čarou odkazováno, je zařazen na konci. Dílo přináší celkem 12 zcela nových studií pojednávajících o existujících knihovnách (např. Biskupice, Dačice nebo Třešť), 9 stručnějších statí s odkazem na publikovanou literaturu, v níž byla dané knihovně věnována větší pozornost (takto jsou čtenáři seznámeni např. se zámeckou knihovnou v Batelově, Telči nebo Moravských Budějovicích) a 14 zpráv o dnes již neexistujících knihovnách (např. původní knihovna Hynka Brtnického z Waldsteina v Brtnici nebo knihovna Taaffů na zámku Myslibořice).

Zámecké knihovny jsou v publikaci představeny komplexně, a to jak z historického, časového, obsahového, tak i jazykového hlediska. Autoři věnují pozornost historii dané knihovny od doby jejího založení až do současnosti. Jednotlivé studie seznamují čtenáře nejen s majiteli sídla a jejich osudy, které se mnohdy promítly i do obsahu knihovního fondu, ale především s jejich bibliofilskými aktivitami. V historickém kontextu jsou vyzdviženi členové rodu, kteří se významným způsobem podíleli na rozšíření fondu či jeho profilování a jejichž provenienci v knihovně můžeme nalézt. V rámci představení fondů zámeckých knihoven upozorňují autoři také na vzácná či raritní díla, zajímavosti nebo knihy odrážející společenské kontakty jejich vlastníků. Zabývají se rovněž otázkou způsobu budování a doplňování fondu, a pokud do něj byly vedle aktuálně vydávaných děl zařazeny i starší tisky, nezapomínají zmínit ani provenience vztahující se k jejich předchozím vlastníkům. Provenienční označení nacházející se v knihách jsou v textu nejen popsána a identifikována, ale v řadě případů se v publikaci setkáme také s jejich fotografií.

Publikace Zámecké knihovny jihozápadní Moravy přináší nejen souhrnné informace k dějinám zámeckých knihoven, ale také řadu nových a cenných poznatků. Díky své obsahové komplexnosti tak představuje významný pramen pro výzkum dějin knižní kultury nejen na území jižní Moravy. Ačkoliv je publikace primárně určena odborníkům, ocení ji i široká veřejnost, která se zde může seznámit jak s podobou fondů zámeckých knihoven, tak i s osudy jejich majitelů.

 

Mgr. Lucie Heilandová, Ph.D.

 

HEILANDOVÁ, Lucie. BENDOVÁ, Lenka, Jana BISOVÁ, Petr MAŠEK a Jan KRYŠTŮFEK. Zámecké knihovny jihozápadní Moravy. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2021. 61 stran. ISBN 978-80-7036-690-5. Dostupné také z:
https://www.provenio.net/pdf/uploads/Zamecke_knihovn_jihozapadni_Moravy_monografie.pdf. Knihovna: knihovnická revue. 2022, 33(1), 89–90. ISSN 1802-3252.

18.07.2022
Vyhledávání
Personalistika v knihovnách

Objednávka publikace Personalistika v knihovnách

Publikace je určena vedoucím pracovníkům, ale může být užitečná i ostatním pracovníkům knihoven. Rozpracovává témata personální práce, která jsou zahrnuta v příručce "Jak řídit knihovnu" (https://prirucky.ipk.nkp.cz/rizeni/start). Obsahem publikace je zejména vedení personální agendy, pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru, kvalifikace a vzdělávání pracovníků, práce z domova, kolektivní vyjednávání, odměňování za práci, ochrana osobních údajů, etický kodex a další témata. Publikace vychází s podporou Ministerstva kultury ČR.

Více informací

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 22

Termín: 30. 11. – 1. 12. 2022

Místo: Národní archiv Praha, Archivní 4, Praha 4

Literatura národnostních menšin na našem území

Termín: 1. 12. 2022

Místo: Nová budova Národního muzea

další informace o akci včetně registrace

Program 21. Setkání národnostních menšin.png

Tirsch a ti druzí… Čeští jezuité v Mexiku

Termín: 19. 10. – 27. 11. 2022

Místo: Galerie Klementinum, Praha

Více informací

nejvzdalenejsi_rukopis.jpg

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)