Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2021 / 1 Knihovny a informace doma a ve světě Publikační činnost PhDr. Jany Sodomkové

Publikační činnost PhDr. Jany Sodomkové

PhDr. Renáta Salátová, PhDr. Anna Machová / Národní knihovna České republiky (National Library of the Czech Republic), Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Czech Republic

file_pdf.png

Přehled publikační činnosti PhDr. Jany Sodomkové vznikl po jejím náhlém úmrtí jako připomínka její mnohaleté plodné a záslužné práce pro Národní knihovnu České republiky, ale i pro celé české knihovnictví.

Autorka byla publikačně velmi činná. Publikovala od 60. let 20. století až do roku 2001, kdy jsme dohledali její poslední příspěvek. Pro účely tohoto soupisu byly excerpovány následující zdroje: databáze knihovnické literatury KKL, databáze ANL, ČNB, poté tištěná řada oborových bibliografií (Bibliografie českého knihovnictví, bibliografie a vědeckých informací za léta 1971‑1995, které jsou uloženy v Knihovně knihovnické literatury (KKL) Knihovnického institutu), dále lístkové kartotéky KKL.

PhDr. Jana Sodomková byla publikačně nejaktivnější v 80. a 90. letech 20. století. V 80. letech publikovala hlavně na témata informační výchovy, dějin knihoven, metodické práce, systému knihoven, vzdělávání knihovníků (včetně mimoškolního), práce s dětmi a mládeží, funkcí knihoven.

V 90. letech byla publikační činnost také velmi bohatá. Autorka se zabývala dobrovolným a profesionálním knihovnictvím, knihovnickými osobnostmi, tématy knihovnického výzkumu (domácího i zahraničního), knihovnické legislativy, řízení knihoven a jejich systémů, vzdělávání knihovníků, informačních systémů, služeb knihoven, problémy veřejných knihoven, metodické práce, psala i na téma knihovnických sdružení, konkrétně SKIPu.

Přes snahu podchytit co nejvíce publikovaných prací PhDr. Sodomkové si tato bibliografie nečiní nárok na úplnost. Záměrně jsou zde vynechány cestovní zprávy. Záznamy byly zpracovány dle normy ČSN ISO 690 z roku 2011, jsou seřazeny podle období, kdy byly publikace vydány. Jako první jsou zařazeny záznamy prací, jichž je Jana Sodomková jedinou autorkou, následují záznamy, kde je spoluautorkou.

Jana Sodomková byla podle tohoto soupisu autorkou 21 publikací a zpráv, 106 článků v odborných časopisech, 2 příspěvků ve sbornících, dále spoluautorkou 25 článků. Zpracovala 14 recenzí na odborné publikace.

Období

Autorství

Spoluautorství

60. léta

3

0

70. léta

4

4

80. léta

29

16

90. léta

69

4

2000–2001

1

1

Celkem

106

25

 

Typ dokumentu

Počet

Monografie/publikace, zprávy

21

Články ve sbornících

2

Články v odborném tisku

106

Celkem

129

 

Název periodika

Počet čl.

Čtenář

30

Národní knihovna

9

Infocus

4

I’

10

Informační bulletin NK

4

Zpravodaj Státní knihovny ČSR

6

Technická knihovna

11

Metodický zpravodaj SVMK

3

Kulturní rozvoj

2

Zlatý máj

1

Čitateľ

1

Impuls

1

Metodický zpravodaj

3

Knihovnictví a bibliografie

1

Československá informatika

1

Bulletin SKIP

2

S’9*

4

Zpravodaj jednotné soustavy knihoven

1

Knižnice a vedecké informácie

2

Moderní obec

1

Zpravodaj knihoven středních Čech

1

Státní správa a samospráva

1

U nás

1

Metodický zpravodaj odvětvového informačního střediska v oblasti výchova, vzdělávání, školství

1

Nové knihy

1

Veřejná správa

2

Informace Technického ústředí knihoven

1

Informační bulletiny / Univerzita Karlova

1

Celkem

106

 

Publikační činnost PhDr. Jany Sodomkové

60. léta

SODOMKOVÁ, Jana. Soupis publikací Unesco ve fondech UK: pro interní potřebu knihoven. Praha: Univerzitní knihovna, 1969. 133 s.

SODOMKOVÁ, Jana a Marie KARENOVÁ, (eds). Soupis publikací FAO ve fondech UK. Praha: Státní knihovna ČSR, 1969. 58 s.

KARENOVÁ, Marie a Jana SODOMKOVÁ, (eds). Soupis publikací UNESCO [United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization] ve fondech Universitní knihovny. Praha: St. knihovna ČSR-Univ. knihovna, 1969. 133, [3] s.

70. léta

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovníci z muzeí a galerií v Teplicích: seminář pracovníků muzejních knihoven a knihoven galerií. Teplice 5. – 7. 6. 1979. Zpráva o průběhu. Text usnesení. Metodický zpravodaj. 1979, č. 4, s. 17–18.

SODOMKOVÁ, Jana. Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách. Přílohy k Závěrečné zprávě: úkol resortního plánu vědeckovýzkumných prací ministerstva kultury ČSR R-6-76; řešitel Jana Sodomková. Praha: SK ČSR, 1979. Přer. str.

SODOMKOVÁ, Jana. Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách. Závěrečná zpráva: úkol resortního plánu vědeckovýzkumných prací ministerstva kultury ČSR
R-6-76; řešitel Jana Sodomková
. Praha: SK ČSR, 1979. 172 s.

SODOMKOVÁ, Jana, ed. Soupis publikací OSN ve fondech SK ČSR. Praha: Státní knihovna ČSR, 1970. 179 s.

Spoluautorství:

SEDLÁČKOVÁ, Marie. Výzkumy četby v knihovnictví a jejich přínos k dalšímu rozvíjení čtenářské kultury: hlavní objekty výzkumu, přehled výzkumů v ČSSR. Zpracovala Marie Sedláčková za spolupráce Květy Neradové, Jany Sodomkové a Zdeňky Vajdové. Knihovnictví a bibliografie. 1978, č. 5, s. 85–90.

SEDLÁČKOVÁ, M., K. NERADOVÁ, J. SODOMKOVÁ a Z. VAJDOVÁ. Výzkumy četby v knihovnictví a jejich přínos k dalšímu rozvíjení knižní a čtenářské kultury. Referát na 44. kongresu IFLA, Vysoké Tatry 1978. Čtenář. 1978, roč. 30, č. 11, s. 398–402.

SMETÁČEK, V., M. KÖNIGOVÁ a J. SODOMKOVÁ. Pilotážní průzkum indexátorů. (Rozbor podobnosti indexačního myšlení). Československá informatika. 1974, č. 5, s. 268–277.

VANČURA, Dalibor, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Vědeckovýzkumné práce z oboru knihovnictví. 5, Kapitoly z výzkumu veřejných knihoven. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 184 s. Publikace Státních vědeckých knihoven.

80. léta

SODOMKOVÁ, Jana. 14. porada vedoucích ústředí metodické a vědeckovýzkumné práce. Zpravodaj státní knihovny ČSR. 1988, roč. 26, č. 5, s. 281–283.

SODOMKOVÁ, Jana. 14. mezinárodní porada vědeckovýzkumných a vědecko-metodických ústředí národních (státních) knihoven socialistických zemí (Modra, 19. – 23. září 1988). Metodický zpravodaj. 1989, č. 1, s. 3–5.

SODOMKOVÁ, Jana. Celostátní porada metodiků. Technická knihovna. 1987, roč. 31, s. 12, s. 375–377.

SODOMKOVÁ, Jana. Dějiny veřejného knihovnictví v Ústí nad Labem: Část první – do roku 1949. Čtenář. 1989, roč. 41, č. 2, s. 59–60. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Dostali jsme dopis. Čtenář. 1988, roč. 40, č. 7, s. 229–230.

SODOMKOVÁ, Jana. Formy a metody práce se čtenáři se zřetelem na děti a mládež. Čtenář. 1987, roč. 39, č. 4, s. 124–126.

SODOMKOVÁ, Jana. Funkční a organizační výstavba sítě veřejných knihoven. Čtenář. 1989, roč. 41, č. 12, s. 397–400. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Informatická výchova dětí a mládeže: Výběrová bibliografie 1970–1985. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1986. 125 s. Informační bulletiny / Univerzita Karlova; Supplementum 29.

SODOMKOVÁ, Jana. Institut pro zvyšování kvalifikace informačních pracovníků – IPKIR. Čtenář. 1987, roč. 39, č. 11, s. 374–375.

SODOMKOVÁ, Jana. Jubileum knihovny Saltykova-Ščedrina v Leningradě. Zpravodaj státní knihovny ČSR. 1988, roč. 26, č. 6, s. 40–45.

SODOMKOVÁ, Jana. K životnímu jubileu Zdeňka Vojtka. Metodický zpravodaj SVMK. 1986, č. 3, s. 57–60.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovna rodinného typu v Budapešti. Čtenář. 1987, roč. 39, č. 4, s. 123.

SODOMKOVÁ, Jana. Kontrolní den vědecko-výzkumné činnosti Státní knihovny ČSR. Čtenář. 1983, roč. 35, č. 4, s. 103–104.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovnický svátek. Kulturní rozvoj. 1988, roč. 4, č. 14, s. 10.

SODOMKOVÁ, Jana. Několik poznámek k bibliograficko-informačním službám veřejných knihoven. Čtenář. 1982, roč. 34, č. 5, s. 159–161.

SODOMKOVÁ, Jana. Nitra hostila knihovníky. Vyhlášení výsledků 37. ročníku celostátní soutěže BVLK. Kulturní rozvoj. 1987, roč. 3, č. 15, s. 10.

SODOMKOVÁ, Jana. Odborné problémy knihovnické praxe: několik poznámek k bibliograficko-informačním službám veřejných knihoven. Čtenář. 1982, roč. 34, č. 5, 158–161.

SODOMKOVÁ, Jana. Podíl Státní knihovny ČSR na realizaci úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČSR č. 132/1986 v síti veřejných knihoven. Racionalismus v knihovnictví. Ostrava, 1988, s. 46–49.

SODOMKOVÁ, Jana. Podíl státní knihovny ČSR na realizaci úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČSR č. 132/1986 v síti veřejných knihoven. Z knihovnické praxe. 1988, seš. 97, s. 9–11.

SODOMKOVÁ, Jana. Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství: informace o výzkumném úkolu S-6/75 řešeném v sektoru výzkumu a metodiky SK ČSR v letech 1979–1980. Zpravodaj SK ČSR. 1982, roč. 19, č. 2, 21–24.

SODOMKOVÁ, Jana. Práca s deťmi a mládežou v knižniciach. Čitateľ. 1987, roč. 36, č. 4, s. 134–135.

SODOMKOVÁ, Jana. Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách ČSR. Stručná informace o záměru, použitých metodách a výsledcích výzkumného úkolu. Zpravodaj SK ČSR. 1981, roč. 19, č. 2, s. 19–22.

SODOMKOVÁ, Jana. Příručka pro školní knihovny. Technická knihovna. 1983, roč. 27, č. 11, s. 320.

SODOMKOVÁ, Jana. Sdružování socialistických organizací se zaměřením na vytváření vědeckovýrobních sdružení [rukopis]. Brno, 1987. 54 listů.

SODOMKOVÁ, Jana. Seminář pro metodické pracovníky ústředních knihoven. Technická knihovna. 1989, roč. 33, s. 1, s. 26–28.

SODOMKOVÁ, Jana. Současné úkoly sovětského knihovnictví. Technická knihovna. 1989, roč. 33, č. 11, s. 344–345.

SODOMKOVÁ, Jana. Středočeským krajem: Ústřední komise BVLK v knihovnách Středočeského kraje. Metodický zpravodaj SVMK. 1981, č. 2, s. 61–62.

SODOMKOVÁ, Jana. Východočeským krajem. Výsledky 37. ročníku BVLK. Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje. 1987, červen, s. 12–14.

SODOMKOVÁ, Jana. Výchova a další vzdělávání knihovnických pracovníků v síti veřejných knihoven. Metodický zpravodaj (Státní knihovna ČSR). 1989, roč. 1, s. 21–25.

SODOMKOVÁ, Jana. Výchova k práci s informacemi: Metodický materiál pro veřejné knihovny Jihomoravského kraje. Technická knihovna. 1989, roč. 33, č. 1, s. 24–25.

SODOMKOVÁ, Jana. Zásady systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v ČSR. Technická knihovna. 1989, roč. 33, č. 4, s. 106–111.

Spoluautorství:

Očima soutěžních komisí…: k práci vyznamenaných knihoven se vyjádřili tito členové komisí: Cyril Žuffa, Dana Kupcová, Zolo Hraško, Jana Sodomková, Vladimír Čipka, Miroslav Hromádka a Milena Fiedlerová. Metodický zpravodaj SVMK. 1982, č. 2, s. 64–79.

NEPOVÍMOVÁ, Milena, Jana SODOMKOVÁ a Zdena VAJDOVÁ. Veřejné knihovny a dospívající mládež. Průběh, výsledky a závěry výzkumného úkolu R-6/76 „Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách ČSR“. Dokončení. Příl. čas. Čtenář. 1980, roč. 32, č. 1, s. 5–8.

NEPOVÍMOVÁ, Miloslava a Jana SODOMKOVÁ. Vědeckovýzkumná činnost Státní knihovny ČSR v 6. pětiletém plánu. Knižnice a vedecké informácie. 1982, roč. 14, č. 2, 53–58.

RYBÁKOVÁ, Jitka, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství: přílohy k závěrečné zprávě. Praha: Státní knihovna ČSR, 1980. 34 s.

RYBÁKOVÁ, Jitka, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství. In: Funkce veřejných knihoven v kulturním a hospodářském rozvoji ČSR. Praha 1986, s. 69–152.

RYBÁKOVÁ, Jitka, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství: závěrečná zpráva. Praha: Státní knihovna ČSR, 1981. 209, [35] l.

RYBÁKOVÁ, Jitka, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství: S-6-75: závěrečná zpráva. [1.]. Praha: Státní knihovna Československé socialistické republiky, 1981. 80 s.

RYBÁKOVÁ, Jitka, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství: S-6-75: závěrečná zpráva. [2.]. Praha: Státní knihovna Československé socialistické republiky, 1981, s. 84–209.

RYBÁKOVÁ, Jitka, Jana SODOMKOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Předpoklady a možnosti uspokojování informačních potřeb obyvatelstva ve veřejných knihovnách: podrobné informace o výsledcích výzkumného úkolu „Pomoc veřejných knihoven rozvoji národního hospodářství“. Čtenář. 1982, roč. 34, č. 6, s. 183–187; č. 7, s. 233–237; č. 8–9,
s. 304–307.

SMETÁČEK, V. a J. SODOMKOVÁ. Ohlas časopisu Knižnice a vedecké informácie v zahraničních referátových časopisech. Knižnice a vedecké informácie. 1984, roč. 16, č. 1, s. 40–41.

SODOMKOVÁ, Jana, Danuše HELBICHOVÁ a Zdenka VAJDOVÁ. Současný stav fungování sítě veřejných knihoven a možnosti racionalizace jejich řízení: podkladový materiál k dílčímu úkolu ... Praha: Státní knihovna ČSR, 1984. 104 l.

SODOMKOVÁ, Jana a Zdenka VAJDOVÁ. Ještě jednou veřejné knihovny a dospívající mládež. (Údaje o činnosti MLK s neprofesionálními pracovníky, jako doplněk k výzkumnému úkolu R-6/76 „Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách ČSR“).
Čtenář. 1981, roč. 33, č. 12, s. 362–365.

SODOMKOVÁ, Jana a Zdenka VAJDOVÁ. Kritický čtenářský věk? Čtenář. 1982, roč. 34, č. 3, s. 79–81.

SODOMKOVÁ, Jana a Zdenka VAJDOVÁ. Mladí čtenáři ve veřejných knihovnách: výsledky výzkumného úkolu Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách ČSR, který byl řešen v letech 1977–1979 v SK ČSR. Zlatý máj. 1980, roč. 24, č. 8, s. 492–495.

SODOMKOVÁ, Jana a Zdenka VAJDOVÁ. Účast Státní knihovny ČSR ve Státním plánu ekonomického výzkumu. Čtenář. 1983, roč. 35, č. 5, s. 159–162.

VAJDOVÁ, Zdenka a Jana SODOMKOVÁ. Veřejné knihovny a mládež. Vybrané výsledky výzkumného úkolu „Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách ČSR“. Impuls. 1981, č. 3, s. 64–73.

VANČURA, Dalibor, Zdenka VAJDOVÁ a Jana SODOMKOVÁ. Vědeckovýzkumné práce z oboru knihovnictví. 5, Kapitoly z výzkumu veřejných knihoven. 1. vyd. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1982. 184 s. Edice Sektoru výzkumu a metodiky knihovnictví.

90. léta

SODOMKOVÁ, Jana. 3. Celostátní konference československé komise pro dokumentaci vědy a techniky. I ’91. 1991, roč. 33, č. 2, s. 58–59.

SODOMKOVÁ, Jana. 42. číslo časopisu Veřejná správa ’98: Týdeník vlády České republiky z 15. října. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1998, roč. 9, č. 18, s. 13.

SODOMKOVÁ, Jana. Anketa o knihovnictví. Informace Technického ústředí knihoven. 1991, roč. 20, č. 1, s. 40–41. ISSN 0322-7294.

SODOMKOVÁ, Jana. Automatizovaná knihovna v Litoměřicích. Čtenář. 1995, roč. 47, č. 5, s. 167–169. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Controlling i v knihovnách. Infocus. 1996, roč. 2, č. 11–12, 232. ISSN 1211-0892.

SODOMKOVÁ, Jana. Doporučení IFLA pro veřejné knihovny. Čtenář, 1996, roč. 48, č. 3, s. 96–98. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Expertní činnost odboru knihovnictví Národní knihovny. Čtenář. 1993, roč. 45, č. 11, s. 356–360. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Funkce státních vědeckých knihoven a problematika jejich dalšího řízení. Metodický zpravodaj. 1990, č. 2, s. 82–86.

SODOMKOVÁ, Jana. I služby knihoven potřebují marketing. Infocus. 1995, roč. 1, č. 4, s. 125–126. ISSN 1211-0892.

SODOMKOVÁ, Jana. Informace o přípravě nového knihovnického zákona. I ’91. 1991, roč. 33, č. 4, s. 102–103. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Informatika ’92. I ’92. 1992, roč. 34, č. 12, s. 302. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Informatika ’93. I ’93. 1993, roč. 35, č. 7/8, s. 205. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Informatika ’94. I ’94. 1994, roč. 36, č. 7/8, s. 204. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Infos ’92. Čtenář. 1992, roč. 44, č. 8–9, s. 305–307. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Infos ’96. Infocus. 1996, roč. 2, č. 6/7, s. 144–146. ISSN 1211-0892.

SODOMKOVÁ, Jana. Inspirativní příručka. Čtenář. 1993, roč. 45, č. 12, s. 413–414. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Je jejich existence ohrožena? Moderní obec. 1996, roč. 2, č. 6, s. 35. ISSN 1211-0507. Dostupné také z: http://www.profipress.cz/archiv/moderni-obec-61996/#page/35.

SODOMKOVÁ, Jana. K situaci transformace veřejných knihoven. Zpravodaj knihoven středních Čech. 1995, č. 1, 9–12. ISSN 0862-9536.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovna za 15 milionů. Státní správa a samospráva. 1997, roč. 8, č. 5, s. 5. ISSN 0027-8009.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovnické zákonodárství ve světě. I ’91. 1991, roč. 33, č. 12, s. 361. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovnický veletrh v Praze. Bulletin SKIP. 1994, roč. 3, č. 2, s. [1]–4.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovny a vzdělávání obyvatelstva. Technická knihovna. 1990, roč. 34, č. 1, s. 23–25.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovny současnosti ’95. Infocus. 1995, roč. 1, č. 11, s. 296–297. ISSN 1211-0892.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovny současnosti ’96. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1996, roč. 7, č. 20, s. 10.

SODOMKOVÁ, Jana. Knihovny v letošním roce. U nás. 1993, roč. 3, č. 2, s. 34–36. ISSN 0862-9366.

SODOMKOVÁ, Jana. Koordinační porada k současným problémům českého knihovnictví. Národní knihovna. 1994, roč. 5, č. 1, s. 48–49. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. Kurs základů moderního řízení. Národní knihovna. 1991, roč. 2, č. 3, s. 150–155. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. Mezinárodní konference „Legislativa pro svět knihy“. Národní knihovna. 1997, roč. 8, č. 1, s. 20. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. [Nadace Open Society Found]. Informační bulletin Národní knihovny v Praze. 1994, roč. 5, č. 16/17, s. 16.

SODOMKOVÁ, Jana. Národní aktiv veřejných knihoven. Čtenář. 1991, roč. 43, č. 2, s. 66–67. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Několik poznámek ke knihovnickému zákonu. Metodický zpravodaj odvětvového informačního střediska v oblasti výchova, vzdělávání, školství. 1990, č. 4, s. 42–43.

SODOMKOVÁ, Jana. Několik slov o metodické práci. Čtenář. 1990, roč. 42, č. 5, s. 149–151. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Několik slov o veřejných knihovnách. Nové Knihy. 1993, č. 12, [12]. ISSN 0322-922X.

SODOMKOVÁ, Jana. Nekoncepčnost transformace veřejných knihoven. Veřejná správa ’98. 1998, roč. 9, č. 42, s. 24–25. ISSN 1213-6581.

SODOMKOVÁ, Jana. Odbor knihovnictví. Výroční zpráva Národní knihovny 1994. Praha: Národní knihovna České republiky, 1995, s. 52–54. ISBN 80-7050-201-0.

SODOMKOVÁ, Jana. Odbor knihovnictví. Informační bulletin Národní knihovny ČR. 1997, roč. 8, č. 2, s. 12.

SODOMKOVÁ, Jana. Odbor knihovnictví – servis pro knihovny (zejména veřejné). Národní knihovna České republiky: Výroční zpráva (Annual report). Praha: Národní knihovna České republiky, 1996, 65–66. ISBN 80-7050-242-8.

SODOMKOVÁ, Jana. Die Öffentlichen Bibliotheken der Tschechischen Republik im Jahre 1997. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1997, s. 783–787.

SODOMKOVÁ, Jana. Okresní knihovny pod městské úřady. S ’96 Státní správa a samospráva, 1996, roč. 7, č. 5, s. 21. ISSN 1213-6565.

SODOMKOVÁ, Jana. Porada ředitelů státních vědeckých knihoven. Zpravodaj Státní knihovny ČSR. 1990, č. 2 (zvláštní vydání), s. 13.

SODOMKOVÁ, Jana. Porada vedoucích útvarů pro organizaci a metodiku knihovnictví. Národní knihovna: časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe. 1991, roč. 2, č. 5, s. 299–301. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. Postoje veřejnosti k veřejným knihovnám. Národní knihovna. 1997, roč. 8, č. 2, s. 72–79, tab. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. Profesionální nebo neprofesionální? Čtenář. 1991, roč. 43, č. 8–9, s. 269. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Prohlášení sekce veřejných knihoven ... Národní knihovna. 1990, roč. 1, č. 1, s. 47–49.

SODOMKOVÁ, Jana, ed. et al. Průzkum organizačního začlenění knihoven a stavu zajištění regionálních funkcí knihoven na úrovni okresů v ČR. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR – Odbor knihovnictví, 1998. 31 s., [36] s. příl.

SODOMKOVÁ, Jana. Příručka nejen neprofesionálního pracovníka v knihovně. Technická knihovna. 1990, roč. 34, č. 3, s. 87–88.

SODOMKOVÁ, Jana. Příspěvek k aktivitám odboru knihovnictví NK k situaci veřejných knihoven. Čtenář. 1995, roč. 47, č. 1, s. 12–14. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Publikace ke 100. výročí založení knihovny v Olomouci. Technická knihovna. 1990, roč. 34, č. 11, s. 349.

SODOMKOVÁ, Jana. Publikace o činnosti Státní pedagogické knihovny Komenského. Technická knihovna. 1990, roč. 34, č. 12, s. 375–376.

SODOMKOVÁ, Jana. Regionální funkce veřejných knihoven. S ’97 Státní správa a samospráva. 1997, roč. 8, č. 28, s. 24–25. ISSN 1213-6565.

SODOMKOVÁ, Jana. Regionální literatura a veřejné knihovny. Národní knihovna. 1995, roč. 6, č. 6, s. 222. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. Reklama a propagace v knihovnách. I ’94. 1994, roč. 36, č. 1, s. 26. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Sborník o službách v oblasti knihovnictví a VTEI ve východoevropských zemích. Technická knihovna. 1990, roč. 34, č. 6, s. 181–182.

SODOMKOVÁ, Jana. Seminář „Konfrontace“. I ’95. 1995, roč. 37, č. 2, s. 50–51. ISSN 0862‑9382.

SODOMKOVÁ, Jana. Seminář ředitelů okresních knihoven v Jindřichově Hradci. Národní knihovna. 1993, roč. 4, č. 4, s. 257–260. ISSN 0862-7487.

SODOMKOVÁ, Jana. Služby veřejných knihoven z pohledu veřejného mínění a statistiky: výpůjční proces jako základní kategorie služeb knihoven. Knihovny současnosti ’97. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1997, s. 44–48. ISSN 1805-6962. ISBN 80-238-1169-X. Dostupné také z: https://wayback.webarchiv.cz/secure/http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/knihovny-soucasnosti-1997-sbornik.

SODOMKOVÁ, Jana. Společné jednání Ústřední knihovnické rady a zástupců ústředních knihoven sítí a krajů. Technická knihovna. 1990, roč. 34, č. 3, s. 90.

SODOMKOVÁ, Jana. Termínový kalendář. Bulletin SKIP. 1996, roč. 5, č. 1, s. 4. ISSN 1210-0927. Dostupné také z: http://krameriusndk.nkp.cz/search/handle/uuid:b0bf2420-4a17-11e8-ab92-5ef3fc9ae867.

SODOMKOVÁ, Jana. [Transformace knihoven]. Čtenář. 1994, roč. 46, č. 1, s. 10–12. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Trendy vývoje veřejných knihoven. Knihovny současnosti ’96. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996, s. 29–34. ISSN 1805-6962. ISBN 80-902199-3-4. Dostupné také z: https://wayback.webarchiv.cz/secure/http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/knihovny-soucasnosti-1996-sbornik.

SODOMKOVÁ, Jana. [Úvod do bibliopedagogiky]. Čtenář. 1998, roč. 50, č. 4, s. 122–123. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Užitečný seznam knihovnické literatury. I ’91.1991, roč. 33, č. 7, s. 219–220. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana. [Veřejná infotéka]. Čtenář. 1999, roč. 51, č. 5, s. 157–159. ISSN 0011-2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Veřejné knihovny a (rodící se občanská) společnost. I ’94. 1994, roč. 36, č. 10, s. 241. ISSN 0862-9382.

SODOMKOVÁ, Jana, ed. Veřejné knihovny ČR: statistický přehled o činnosti v roce 1992. Praha: Národní knihovna, 1994. 112 s. ISBN 80-7050-168-5.

SODOMKOVÁ, Jana, ed. Veřejné knihovny ČR: statistický přehled o činnosti v roce 1993. Praha: Národní knihovna České republiky, 1995. 114 s. ISBN 80-7050-198-7.

SODOMKOVÁ, Jana. Veřejné knihovny očima veřejnosti: Vybrané výsledky výzkumu postojů české veřejnosti k veřejným knihovnám. Čtenář. 1997, roč. 49, č. 7–8, s. 246–255. ISSN 0011‑2321.

SODOMKOVÁ, Jana. Veřejné knihovny v roce 1995. Knihovny současnosti ’95. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1995. s. 25–28. ISBN 80-900068-4-1.

SODOMKOVÁ, Jana. Základní služba obyvatelstvu. S ’95. 1995, roč. 6, č. 38, s. 10. ISSN 1213-6565.

SODOMKOVÁ, Jana. Změny v řízení knihoven. Doporučení okresním úřadům: Metodický materiál Národní knihovny v Praze Doporučení pro okresní úřady. S ’91. 1991, roč. 2, č. 22, s. 12–13. ISSN 1213-6565.

SODOMKOVÁ, Jana. Zpráva o účasti na celoslovenském semináři Infos’94. Informační bulletin Národní knihovny v Praze. 1994, roč. 5, č. 16/17, s. 18–19.

Spoluautorství:

ČÍŽKOVÁ, Naďa, Hana KOLMANOVÁ, Jana SODOMKOVÁ a Hana ŽÁKOVÁ. K Prohlášení zástupců sekce veřejných knihoven. Národní knihovna. 1990, roč. 1, č. 1, s. 46–47.

ČÍŽKOVÁ, Naďa, Hana KOLMANOVÁ, Jana SODOMKOVÁ a Hana ŽÁKOVÁ. K Prohlášení zástupců sekce veřejných knihoven ustavené 28. 6. 1990 v Praze. Čtenář. 1990, roč. 42, č. 10, s. 334.

NOVOTNÁ, Jana a Jana SODOMKOVÁ, eds. Zkratky: informatika a knihovnictví. Praha: Národní knihovna v Praze, odbor knihovnictví, 1994. 104 s. Studijní texty. ISBN 80-7050-184-7.

STRAKOVÁ, Marta a Jana SODOMKOVÁ. Seminář k transformaci veřejných knihoven. Čtenář. 1994, roč. 46, č. 9, s. 308–310. ISSN 0011-2321.

2000–2001

SODOMKOVÁ, Jana. IFLA – Služby veřejných knihoven. Čtenář. 2000, roč. 52, č. 11, s. 308–310. ISSN 0011-2321.

RICHTER, Vít a Jana SODOMKOVÁ. Informační potřeby obyvatel žijících v sídlech střední a malé velikosti (venkovská sídla a malá města) a možnosti jejich zajištění prostřednictvím sítě veřejných knihoven: závěrečná zpráva o řešení projektu výzkumu a vývoje v roce 2001. Praha: Národní knihovna České republiky, 2001. 74 listů.

 

Seznam zkratek

BVLK – Budujeme vzornou lidovou knihovnu (soutěž na podporu rozvoje veřejných (obecních) knihoven, 50.–80. léta 20. stol.)

FAO – Food and agriculture organization of the United Nations (Organizace OSN pro výživu a zemědělství)

IPKIR – Institut povyšenija kvalifikacii informacionnych rabotnikov (Institut pro zvyšování kvalifikace informačních pracovníků, Moskva)

MLK – místní lidová knihovna

SK ČSR – Státní knihovna České socialistické republiky

SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

SNTL – Státní nakladatelství technické literatury

SVMK – sektor výzkumu a metodiky knihovnictví (útvar v rámci Státní knihovny ČSR, dnes Knihovnický institut Národní knihovny ČR)

UK – Univerzita Karlova

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu)

SALÁTOVÁ, Renáta a Anna MACHOVÁ. Publikační činnost PhDr. Jany Sodomkové. Knihovna: knihovnická revue. 2021, 32(1), 69–78. ISSN 1801-3252.

22.12.2021
Vyhledávání
Webinář: Jak zapojit knihovnu do využívání systému DNNT

Termín: 8. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

Termín: 15. 2. 2023, 9 - 10 hod.
Odkaz na připojení (ZOOM)

dnnt_logo_znak_barva_cmyk.jpg

ČSN ISO 690 - informace a dokumentace

1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011.

Tento dokument předepisuje sadu pravidel, zásad a požadavků na přípravu bibliografických citací a citací ve zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické citace a citace všech druhů informačních zdrojů, včetně monografií, periodik, příspěvků v monografiích či periodikách, patentů, kartografických dokumentů, uměleckých děl a představení, stejně tak jako rozličných elektronických zdrojů, např. výzkumných dat, databází, programů a aplikací, webových archivů a sociálních médií, hudby, zvukových nahrávek, tiskovin, fotografií, grafických a audiovizuálních dokumentů, archivních zdrojů a filmů.

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Sborník k 20. výročí knihovního zákona

Publikace připravená k příležitosti 20. výročí Zákona 257/2001 Sb. O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) obsahuje několik příspěvků, které mají připomenout historii vzniku tohoto zákona, zamyslet se nad širšími souvislostmi, které vyplynuly z jeho přijetí, a nakonec potřebu jeho případných změn v jeho právní úpravě. Publikace je doplněna seznamem zkratek a jmenným rejstříkem. Pokud byste se rádi začetli do této tematiky, objednávejte na renata.fialova@nkp.cz.

Personalistika v knihovnách

Představujeme připravovanou publikaci do vašich příručních knihoven. Personalistika v knihovnách (příručka pro personální práci) je dílem autora Richarda Ščerby. Personální oddělení má většinou na starosti životní cyklus zaměstnanců a vše, co s lidmi souvisí. Nestihli jste ji objednat? Pište na marie.seda@nkp.cz

Personalistika.jpg

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)