Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 2 Úvodník Úvodník 2018/2

Úvodník 2018/2

uvodnik_img_1.jpg

Vážení přátelé,

předkládáme vám zimní číslo našeho časopisu, kde tentokrát najdete tři příspěvky v recenzované části. Recenzovanou část otevírá článkem PhDr. Helena Kučerová, Ph.D., svojí studií Pojem modelu a pojmový model v informační vědě. Autorka si dala za cíl naznačit cesty, jimiž by se mohlo uvažování o modelech v informační vědě ubírat, a to směrem ke zformování vlastní teorie pojmových modelů aplikovaných v procesech získávání, zpracování a využívání informačních zdrojů.

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., nás uvede do světa první republiky, konkrétně do doby vzniku prvního knihovnického zákona – Zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. V příspěvku s názvem Vznik Československa a knihovnického zákona v roce 1919 popisuje, co zákonu předcházelo a co následovalo po jeho přijetí. Autor nás mj. také seznamuje s dobovými výrazy jako knihovnický instruktor, osvětové sbory, okresní knihovnický dozorce, zákonná povinnost zřídit knihovnu, obvodové knihovny, putovní knihovna, centrální putovní knihovna v Praze-Klementinu a mnohé jiné.

V historii ještě zůstaneme s článkem Mgr. Davida Macha, který ve svém příspěvku představuje skupinu obsahově a formálně podobných českojazyčných modlitebních knih vydaných v průběhu 18. či na začátku 19. století, jež byly tištěny antikvou. Název příspěvku – Českojazyčné modlitební knihy 18. století tištěné antikvou a počátky tohoto tiskového písma v českém knihtisku.

V části Knihovny a informace doma a ve světě nejprve Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., představuje v článku Projekty informační gramotnosti pro celoživotní učení tři tuzemské projekty: Co nebylo v učebnici – Spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století, dále projekt Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí oblastí vzdělávání a gramotností a projekt pod názvem Online Příručka informační gramotnosti.

Přinášíme i dva slovenské příspěvky. V prvním z nich nás PhDr. Andrea Hrčková, Ph.D., zavádí do světa mobilních interaktivních map, které slouží k orientaci v knihovnách (Metodologické aspekty testovania použiteľnosti mobilných interaktívnych máp pre účely orientácie v knižniciach). Mapy jsou součástí informačního a navigačního systému v knihovnách a slouží k lepší orientaci uživatelů. Tímto jsou také prevencí proti tzv. knihovní úzkosti (tj. stav, kdy se uživatel v prostoru knihovny ztratí či pociťuje negativní emoce a pochybuje o svých schopnostech se v knihovně orientovat). Nechme se tedy inspirovat tvorbou, metodikou či návodem k vytvoření těchto map a jejich testováním v prostoru knihovny.

Druhým slovenským příspěvkem je recenze na knihu autorského kolektivu pod vedením Barbory Drobíkové Teoretická východiska informační vědy: využití konceptuálního modelování v informační vědě. Recenzi zpracoval a výstižně do kontextu celého oboru zasadil prof. Dušan Katuščák.

Další recenze hodnotí knihu Vávrová, Petra, ed. a Magda Součková, ed. Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů – z pera doc. Michala Ďuroviče.

Rubrika Novinek zahraniční knihovnické literatury tentokrát přináší výběr z ruskojazyčných odborných periodik.

Na závěr chci říci, že si vážím práce všech, kteří se na vydání časopisů Knihovna: knihovnická revue i Knihovna plus podíleli a podílejí. Zvláštní poděkování patří všem autorům. Může vás těšit, že jste svým příspěvkem posunuli náš obor opět o něco dál, ať už z hlediska terminologického, tematického nebo informačního. Mohli jste se také stát inspirací pro druhé.

Přeji hodně úspěchů v publikování (redakční termíny jsou vystaveny na našich stránkách https://knihovnarevue.nkp.cz/).

Krásné prožití vánočních svátků a dobrý start v novém roce 2019.

Za redakci

Renata Salátová
výkonná redaktorka

18.12.2018
Vyhledávání

5. konference ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVEN

Termín: 14. - 15. května 2019
Místo: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín
Zájemci o přednesení odborných příspěvků mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace) nabídnout do 28. února 2019 prostřednictvím online formuláře na adrese
https://goo.gl/forms/h8rU6wwLgvInSSz93


Konference: Má mozek ještě šanci?
Kdy: 14. května 2019
Místo: Hotel Don Giovanni, Praha
https://mamozekjestesanci.cz/cs.html
https://www.linkedin.com/groups/12184966/


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven
Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)