Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2018 / 1 Recenze NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn, továrna na glóby = Jan Felkl & Son, a globe-making factory. Překlad Lucie Lukavská. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. 183 stran. ISBN 978-80-7444-053-3.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn, továrna na glóby = Jan Felkl & Son, a globe-making factory. Překlad Lucie Lukavská. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. 183 stran. ISBN 978-80-7444-053-3.

novotna_img_0.jpgfile_pdf.png

Téma Felklovy továrny na glóby je velmi zajímavé pro historii kartografie, geografie, astronomie i vývoj učebních pomůcek v 19. a 20. století v českých zemích a celé rakousko-uherské monarchii. Felklova dílna byla velkým fenoménem u nás a prosadila se svými výrobky (glóby a demonstračními pomůckami) po celé Evropě během jednoho století své existence. Dnes jsou Felklovy glóby a výukové pomůcky uloženy v mnoha sbírkách po celém světě a jsou předmětem zájmu sběratelů. O tom svědčí i to, že se objevují v nabídkách renomovaných aukčních síní s příslušně vysokým odborným a finančním oceněním.

Úkolu připravit publikaci o Felklově továrně se ujala PhDr. Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Odborná, publikační a vědecká činnost Evy Novotné ji řadí k nejlepším znalcům map a glóbů u nás a předurčuje ke kvalitnímu zpracování daného tématu.

Glóbům a nejznámější české firmě toho oboru se dlouhodobě věnoval významný český glóbograf doc. RNDr. Ludvík Mucha, CSc., který publikoval několik desítek článků na toto téma. Souborná a obsáhlá vědecká publikace však odborné veřejnosti chyběla. Tuto mezeru vyplnila svým vydaným dílem Eva Novotná. Autorka využila 200. výročí narození a 130. výročí úmrtí zakladatele pražské a roztocké dílny na výrobu glóbů Jana Felkla k přípravě této knihy.

Úvodní část publikace popisuje historii dílny a jejího zakladatele Jana Felkla. Po hlavním představiteli vedli firmu postupně synové Zikmund a Ferdinand Felklové a další následovníci. Část obsahuje nové informace o rodině Jana Felkla a mapuje celou historii dílny v letech 1854–1952. Další text popisuje významné odborníky, kteří se podíleli na rozvoji firmy, jako autory glóbů, vedoucí pracovníky a přední dělníky. V další kapitole knihy je podrobně popsán sortiment dílny, kromě nejznámějších glóbů (zemské a hvězdné) také demonstrační pomůcky jako jsou teluria, planetária, lunária a armilární sféry. Glóby a další výukové předměty se staly oficiálním školním vybavením rakousko-uherského ministerstva pro vyučování. Vše je dokumentováno bohatým archivním materiálem s návody k učebním pomůckám. Kromě výrobků dílny jsou zaznamenána i technologická zařízení ke zhotovení glóbů, která se dochovala v muzejních sbírkách. Kniha zachycuje jak úspěchy dílny na domácích i zahraničních trzích a výstavách, tak i postupný úpadek způsobený rozpadem monarchie a ztrátou trhů.

novotna_img_1.jpgPodstatnou část knihy zaujímá katalog glóbů a dalších pomůcek. Obsahuje hlavní údaje, zhodnocení předmětu s popisem a fotografickou dokumentaci. Zde je kompletně popsána Felklova produkce uložená v Mapové sbírce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. K doplnění obsahuje tato část i několik zástupců glóbů z evropských sbírek s cizojazyčnými mutacemi. Jak známo, Felklovy glóby byly vydávány – kromě nejčastějších verzí v češtině a němčině – také v dalších 15 jazykových mutacích.

V poslední části je dosud nejkompletněji zpracovaný genealogický strom Felklovy rodiny a velmi cenný soupis známých glóbů a výukových pomůcek v českých zemích i nejbližším zahraničí, Polsku, Maďarsku, Rakousku a Německu.

Autorce se podařilo zmapovat neznámá místa v historii firmy především v době, kdy byl podnik řízen syny Jana Felkla a dalšími nástupci. Lze konstatovat, že se podařilo zachytit celou produkci glóbů a učebních pomůcek pražské a roztocké firmy Felkl. Navíc byly v brožurách firmy objeveny a v knize zveřejněny dosud neznámé demonstrační pomůcky jako sololunarium a hemerarion. Jsou popsány i nové konstrukce glóbů zapsané patentovým úřadem. Kromě toho autorka prostudovala velké množství látky v muzeích a archivech. Rozsáhlá bibliografie svědčí o pilné práci při shromažďování pramenného materiálu pro tuto publikaci. Jde o úspěšný pokus zaznamenat bibliografii v co nejširším rozsahu.

Komplexnost autorčiny badatelské práce spočívá v tom, že publikaci doplnila o stejnojmennou výstavu v prostorách Přírodovědecké fakulty UK. Výstava prezentuje 27 exponátů z Mapové sbírky UK, která patří k nejlepším v České republice i díky péči Evy Novotné. Sbírka glóbů a výukových předmětů UK představuje bohatý studijní materiál k historii Felklovy továrny.

Velkou předností publikace je její pojetí, grafické ztvárnění, přehledné členění a dvojjazyčné česko-anglické zpracování. Jako drobný nedostatek knihy se jeví ne vždy kvalitní fotografické přílohy, některé nejsou úplně čitelné. Vliv na to však může mít i stav dokumentovaného předmětu, kartografický obraz glóbu nebo předloha archivního charakteru.

Bohatě vypravená monografie Jan Felkl & syn, továrna na glóby, je výtečnou publikací zachycující kompletní historii renomované české firmy a její produkci. Vydaná kniha má všechny předpoklady, aby se stala přínosným dílem pro badatele v oboru glóbografie a byla prakticky využita historiky, muzejníky i milovníky starých glóbů.

Ing. Antonín Švejda

 

ŠVEJDA, Antonín. NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn, továrna na glóby = Jan Felkl & Son, a globe-making factory. Překlad Lucie Lukavská. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. 183 stran. ISBN 978-80-7444-053-3. Knihovna: knihovnická revue 2018, 29(1), 85–86. ISSN 1801-3252.

18.12.2018
Vyhledávání

CELOSTÁTNÍ PRŮZKUM SPOLUPRÁCE KNIHOVEN A ŠKOL V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ
Pro koho: pro všechny typy knihoven
Dotazník
Prosíme o vyplnění: do 7. června 2019


Otevřené repozitáře 2019
Kdy: 28. a 29. května 2019
Kde: Aula VŠB-TUO, místnost NA3,
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba
Téma: Od vizí k akčním plánům


10. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven
Kde: Obecní dům v Praze
Kdy: 13 – 14.6. 2019


KS_POZ_BAR_2019.png

Knihovny současnosti 2019
Termín: 10-12. 9. 2019
Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Kategorie: