Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2017/02

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Recenzované příspěvky

K pohybu knižních konfiskátů po roce 1945

Marcela Strouhalová
Resumé: Po skončení druhé světové války došlo v Československu k rozsáhlé konfiskaci nepřátelského majetku, který zasáhl i značné množství knih a knihoven. Jednalo se o majetek nejen sudetských Němců, ale i o majetek říšský, který se dostal na území Sudet v průběhu války. Článek předkládá stručný náčrt pohybu těchto knižních konfiskátů. ...

Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení: případová studie

Pavlína Mazáčová, Kateřina Hanušová
Resumé: Článek se věnuje aktuálnímu fenoménu mezigeneračního učení jako platformě rozvíjení předčtenářské gramotnosti v prostředí mateřské školy. Téma reflektuje výzkumný projekt1 případové studie realizované v oboru Informační studia a knihovnictví. V kontextu problematiky mezigeneračního učení a čtenářské gramotnosti jsou v odborném pojednání akcentovány např. motivační faktory zapojení seniorů do intelektuálních činností, kritéria výběru vhodných textů pro mezigenerační set-kávání nebo hlediska percepce textů z pohledu předškolních dětí. Teoretické i výzkumné aspekty článku slouží jako relevantní východiska pro aplikaci programů mezigeneračního učení zaměřených na předčtenářskou gramotnost do neformálního vzdělávacího prostředí knihovny....

Československé knihovnictví v letech 1939–1959: vybrané problémy historického vývoje

Petra Večeřová
Resumé: Článek vychází z příspěvku předneseného na mezinárodním odborném semináři Knihy znovu nalezené (Praha, 2016). Představuje hlavní trendy rozvoje knihovnictví v Československu v letech 1939–1959 s přihlédnutím k vývoji Národní a univerzitní knihovny a rozvoji či naopak stagnaci československých knihoven a jejich fondů v souvislosti s kulturně-politickými událostmi (cenzurní nařízení, konfiskace, knižní svozy, válečné události apod.). Ve druhé části příspěvku jsou prezentovány vybrané změny a proměny knihovnictví a přístupu knihoven ke čtenářům po únoru 1948....

Knihovny a informace doma a ve světě

Hlavní témata současné informační vědy

Linda Jansová
Resumé: Článek identifikuje hlavní témata současné informační vědy. Podkladem je analýza základních děl o informační vědě, nejvýznamnějších časopisů o informační vědě a pořádacích systémů zahrnujících informační vědu. K syntéze zjištěných poznatků byly využity nejvyšší kategorie Zinsovy znalostní mapy informační vědy a kategorie z tezauru ASIS&T. Bylo zjištěno, že nejčastěji se vyskytují témata (pojmy) vztahující se ke komunikaci (přenosu) informací od zdroje k příjemci. Hlavní témata současné informační vědy jsou tedy ve shodě s pravděpodobně nejjednodušší definicí informační vědy, která říká, že informační věda je studium přenosu (komunikace) informací ve společnosti....

Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2016: výsledky průzkumu

Vladana Pillerová
Resumé: Národní knihovna dlouhodobě sleduje vývoj personální situace v knihovnách v České republice a v pravidelných intervalech realizuje průzkumy v této oblasti. V těchto průzkumech sleduje věk, pohlaví, dosažené vzdělání a další kompetence zaměstnanců knihoven a také jejich stabilitu v instituci. Kromě toho sleduje i situaci v oblasti platů a to jak zařazení zaměstnanců do tříd, tak průměrné měsíční platy v jednotlivých třídách. Navíc oproti předchozím průzkumům byly zjišťovány objemy úvazků na jednotlivých odborných knihovnických pozicích, a jaký bude nutný rozsah rekvalifikace zaměstnanců. Výsledky budou využity při úpravě nabídky vzdělávání v souvislosti s plněním nově schválené Koncepce celoživotního vzdělávání a při přípravě nového Katalogu prací....

Rozhovor s Andym Lassem nejen o CASLINu

Andrew Lass, Renata Salátová
Andrew Lass je profesorem na Mount Holyoke College (USA). Pod záštitou Nadace Andrewa W. Mellona byl počátkem 90. let iniciátorem projektů CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network), jejichž nedílnou součástí byly odborné semináře. Pravidelně navštěvuje Českou republiku, účastní se seminářů CASLIN a přednáší na Masarykově univerzitě (KISK)....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Lenka Bejlková, Anna Machová
Vyhledávání

Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Do 15.4. je možné přihlásit příspěvky na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře GL20 (International Conference on Grey Literature), pořádané organizací GreyNet v New Orleans 3. a 4. prosince 2018. http://www.textrelease.com/gl20callforpapers.html

Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR