Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2018/01

Úvodník

Úvodník

Renata Salátová

Recenzované příspěvky

JPEG 2000 jako archivní formát obrazových dat

Natalie Ostráková
Resumé: Formát JPEG 2000 byl představen v roce 2000 a od té doby se zvažuje jeho vhodnost pro dlouhodobé uchovávání digitálních obrazových dat. V projektu Národní digitální knihovna se používá pro dlouhodobé uchovávání obrazových dat vzniklých digitalizací sbírek knihoven. V článku je formát krátce představen, pozornost se věnuje jednotlivým parametrům profilu formátu, existujícím nástrojům a hlavně využití formátu ve významných zahraničních institucích s cílem ukázat, že se jedná o vhodný a ve světě užívaný archivační formát....

K pojmu komunitní knihovna: hledání smyslu a uplatnění

Michal Lorenz, Eva Víchová
Resumé: Ačkoli je komunitní knihovna pojmem zmiňovaným i ve strategických dokumentech českého knihovnictví, dosud mu u nás nebyla věnována systematická pozornost, zvláště v návaznosti na výsledky výzkumů komunit. V následujícím koncepčním článku se autoři věnují vymezení pojmu komunita, přehledu významných zjištění na poli komunitních studií, stanovují základní hranice a orientaci komunitní knihovny z těchto zkoumání vyplývající. Následuje popis souvisejícího fenoménu sociál-ních inovací, v němž autoři spatřují rozvojový potenciál pro koncept komunitní knihovny. Na základě analýzy relevantní odborné literatury je v závěru navržen model konceptuálního rámce, který představuje průnik konceptu komunitní knihovny, komunity a perspektivy sociálních inovací. Studie upozorňuje na potřebu designu služeb komunitních knihoven pro marginalizované a nespravované komunity, včetně neuživatelů knihoven, a na význam sociálních inovací pro adekvátní uspokojování jejich potřeb. Hlavní přínos příspěvku spočívá v klasifikaci druhů komunit a představení rámcového modelu sociálních inovací v adekvátně pojatých komunitních službách....

Knihovny a informace doma a ve světě

Information Commons – principy a prvky v českých knihovnách

Anna Pajerská, Jindra Planková
Resumé: Článek přináší poznatky a postřehy spojené se zkušenostmi z praxe k tématu Information Commons. Text odkazuje na stejnojmennou diplomovou práci obhájenou na Slezské univerzitě v Opavě v roce 2017. Information Commons je zahraniční koncepce uplatňovaná zejména v akademických knihovnách, která vznikla v Severní Americe. Představuje model knihoven reflektující vliv ICT na společnost. Vytváří místo, které výrazně podporuje vzdělávací proces. Její podstatou je nabízet více integrované prostředí služeb pro uživatele a prostor, jenž přispívá k tvorbě a vzájemné výměně myšlenek a informací. Impulzem vzniku koncepce Information Commons je hlavně změna potřeb uživatelů vlivem hojného využívání ICT a snaha knihoven na ně adekvátně reagovat. Ke zkoumání přítomnosti této koncepce v českém prostředí byla vybrána Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci. Představuje názornou ukázku těch knihoven, ve kterých koncepce Information Commons přítomna je, i když nebyla cíleně implementována. Její přítomnost vypovídá o inovačních snahách a úsilí držet krok s dynamickými změnami společnosti a adekvátně reagovat na potřeby uživatelů. Článek byl podpořen v rámci projektu SGS/9/2016 „Mobilní informační gramotnost pro informační společnost“....

Vztah mezi čtenářstvím a prospěchem žáků na základní a střední škole

Vít Richter
Resumé: V roce 2017 provedla Národní knihovna ČR reprezentativní celostátní průzkum České děti a mládež jako čtenáři. Celkově bylo v rámci kvantitativního šetření dotazováno 2000 dětí (500 ve věku 6–8 let, 850 ve věku 9–14 let, 650 ve věku 15–19 let). Příspěvek je věnován analýze vztahu mezi prospěchem žáků, respektive jejich hodnocením známkami při výuce ze strany učitelů, a jejich čtenářským chováním, intenzitou četby, motivací k četbě, a také ve vztahu ke způsobu trávení volného času. Na základě kvantitativního průzkumu 1500 dětí a mládeže ve věku od 9 do 19 let je možné konstatovat, že zjištěné výsledky prokazují, že i při zjednodušené volbě kritérií pro hodnocení výsledků studia podle dosažených známek lze identifikovat podstatné vazby mezi prospěchem ve škole a čtenářstvím....

Konference Knihovny současnosti 2018

Martina Horejšová
I v letošním roce proběhne v pořadí již 26. ročník největší české knihovnické konference Knihovny současnosti 2018. Záštitu nad konáním konference převzali ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. ...

Novinky zahraniční knihovnické literatury





Vyhledávání

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR