Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2016/01

Úvodník

Editorial

Renáta Salátová

Recenzované příspěvky

Tiskárna Kryl a Scotti / Karel Kryl v zrcadle bibliofilských médií a soutěží

Michal Mocek
Resumé: Studie se pokouší v širším kontextu zhodnotit příspěvek novojičínské/kroměřížské tiskárny Kryl a Scotti (později Karel Kryl) k tvorbě krásných knih v českých zemích. Opírá se o statistické vyhodnocení sond do knižních recenzí v bibliofilských časopisech v období 1925‒1946, výsledků soutěží o nejkrásnější českou knihu v letech 1929‒1942, jakož i zájmu vydavatelů o práci této tiskárny. Rozbor těchto údajů ukazuje, že tisky firmy vyvolávaly mezi recenzenty krásných knih větší zájem než produkce kterékoli jiné české a moravské polygrafické firmy s výjimkou Průmyslové tiskárny. V prestižních soutěžích o nejkrásnější české knihy však Kryl a Scotti / Karel Kryl výrazně zaostávali za výsledky předních pražských firem, totiž Státní tiskárny, Průmyslové tiskárny a tiskárny nakladatelství Orbis....

Mapa studijních profilů: komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě

Michal Lorenz
Resumé: Příspěvek prezentuje komparativní analýzu studijního programu Informačních studií a knihovnictví ve dvou samostatných oborech, které jsou realizovány na Slezské univerzitě v Opavě. Cílem komparativní studie je odhalit míru konkurence mezi oběma studijními obory. Studijní obory jsou analyzovány metodou mapování kurikula pomocí stínovaných Vennových diagramů. Vizualizované profily studia jsou vzájemně srovnány z perspektivy profesní identity, diverzity studijních oblastí, interdisciplinarity a vědního charakteru kurikul. Výsledkem komparace je identifikace oblastí, jejichž rozvoj zajistí programům vyšší konkurenceschopnost....

Výměnné formáty bibliografických dat: jejich proměna v současnosti

Klára Rösslerová
Resumé: Výměnné formáty bibliografických dat jsou v knihovnické praxi používány od 60. let minulého století a i přes to, že uplynulo několik desetiletí nedošlo k příliš velké změně, přestože po ní knihovníci volají. Nedostatky a přežitost formátů typu MARC jsou zřejmé. Od nového tisíciletí dochází k vyššímu tlaku fna změnu. Cílem článku je shrnout aktivity na tomto poli a nastínit cesty možného vývoje. Na základě analýzy jednotlivých projektů, ale i dotazníkového šetření, lze směr, kterým se tato oblast bude nyní ubírat, odhadnout. Aktivity nyní směřují k publikačnímu modelu založenému na principu propojených dat (linked data) při zachování současné katalogizační praxe....

Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona

Radim Polčák
Resumé: Veřejné knihovny jsou z pohledu práva kulturními institucemi, které ve veřejném zájmu spravují nezanedbatelné informační hodnoty. Jejich činnost je tak mimo jiné upravena též tou částí našeho právního řádu, která zakládá informační povinnosti subjektů hospodařících s veřejnými prostředky (právo na informace) a upravuje další či též opakované užití informací veřejného sektoru. Tento článek se zabývá aktuálními změnami, kterými prochází náš informační zákon, a specifickými právními problémy souvisejícími se zpracováním elektronických povinných výtisků a s digitalizací knihovního fondu....

Knihovny a informace doma a ve světě

Nový slovenský knižničný zákon

Monika Lopušanová
Resumé: Príspevok popisuje obsah nového a účinného knižničného zákona, v hlavných bodoch upozorňuje na práva a zákonné povinnosti ustanovené pre knižnice knižničného systému Slovenskej republiky a pre zriaďovateľov a zakladateľov knižníc; zameranie vykonávacích predpisov ku knižnému zákonu....

Doc. PhDr. Rudolf Vlasák osmdesátníkem

Eva Bratková
15. června 2016 oslaví významné životní jubileum – 80 let života – jeden z předních představitelů Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, jeho bývalý ředitel, dlouholetý pedagog a odborník – projektant v oblasti informačních systémů, informačních služeb a informační politiky pan doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Výročí oslaví v plné životní svěžesti a zdraví, neustálé aktivitě a pracovním elánu....

Recenze

Recenze

Richard Papík

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Anna Machová, Renata Salátová
Vyhledávání
Nejčtenější články

Portál v přípravě

Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem 17. ročníku konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.
Datum: 30. 11. - 1. 12.  2016
Místo: Praha, Národní archiv


digi-2016.png

Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem DIGI 2016.
Datum: 24. 11. - 25. 11. 2016
Místo: Praha, Česká republika


Časopis Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus se zúčastní konference Caslin 2016 https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/


Konference o šedé literatuře a repozitářích

Konference o šedé literatuře a repozitářích 19. 10. v Národní technické knihovně v Praze http://nusl.techlib.cz/konference/9-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)