Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2015/02

Úvodník

Editorial

Renata Salátová

Recenzované příspěvky

Vztahy informačních zdrojů:pokus o mezioborovou syntézu

Helena Kučerová
Resumé: Vztahy mezi informačními zdroji (které pro účely této studie vymezujeme v nejširším slova smyslu jako dokumenty, data, ale i jako osoby, věci, pojmy, termíny, procesy, události nebo služby, poskytující informace) jsou předmětem zájmu většího počtu vědních oborů a jejich problematika je řešena v četných oblastech informační praxe. Výzkum a řešení jsou však zpravidla realizovány izolovaně v rámci dané disciplíny či konkrétní činnosti, přičemž v každé z nich se uplatňuje specifický úhel pohledu. V této studii se snažíme o shrnutí teoretických principů vztahů formulovaných jednotlivými obory a o jejich syntézu a aplikaci na oblast informačních zdrojů. Text studie je členěn do tří částí. V první části je podáno obecné vymezení vztahů, charakteristika způsobů jejich vyjádření a přehled jejich vlastností. Druhá část nabízí výběr z významných příspěvků ke zkoumání vztahů v jednotlivých vědních disciplínách: v sémiotice, sémantice, lingvistice, terminologii a v informatice. Třetí část obsahuje přehled taxonomií vztahů v informační vědě a návrh vlastní rámcové taxonomie, aplikovatelné na vztahy informačních zdrojů, spolu s náměty na další výzkum....

Archivematica – open source systém pro digitální archivaci

Miroslav Bartošek
Resumé: Článek poskytuje základní přehledovou informaci o systému Archivematica. Tento systém je určen pro podporu dlouhodobé archivace digitálních informací v souladu s referenčním modelem OAIS. Je vyvíjen kanadskou společností Artefactual Systems a poskytován jako bezplatný open source software. Rostoucí počet institucí využívá nebo plánuje využít systém Archivematica jako nízkonákladové řešení, které umožní řešit palčivé problémy dlouhodobého uchování digitálních dat bez nutnosti masivních finančních investic do drahých komerčních produktů....

Knihovny a informace doma a ve světě

Důvěryhodná digitální úložiště, jejich audit a certifikace

Andrea Miranda
Resumé: Cílem příspěvku je informovat čtenáře o významu a atributech důvěryhodných úložišť a formou přehledu popsat nejznámější přístupy k auditu a certifikaci důvěryhodných digitálních úložišť. Vychází z předchozího výzkumu projektu Cesnet Pilotní projekt pro low-barrier přístup k ochraně digitálního obsahu (LTP-pilot) a publikační činnosti autorky, zejména z její dizertační práce Analýza, návrh, administrace a řízení rozsáhlých digitálních knihoven, obhájené v roce 2014 v Ústavu informačních studií a knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze....

Dlouhodobá archivace digitálních dat – od teoretických úvah k praktické realizaci?

Jan Hutař, Marek Melichar
Resumé: Článek stručně informuje o tématu dlouhodobé archivace digitálních informací (digital preservation). Po úvodu do problematiky a vysvětlení základních termínů jsou krátce popsány koncepty referenčního rámce OAIS (ČSN ISO 14721), základní přístupy k dlouhodobé archivaci. Jsou zmíněny cíle a některé závěry projektu LTP Pilot, ve kterém byl testován systém Archivematica....

Jak šel čas v časopisu Knihovna

Renáta Salátová, Anna Machová
Resumé: Příspěvek stručně popisuje historii časopisu „Knihovna“1, který v loňském roce zaznamenal 25 let vydávání. Časopis začal vycházet v roce 1990 jako Národní knihovna – časopis pro otázky knihovnické teorie a praxe, v průběhu let se jeho název i podoba proměňovaly. Dnes je znám jako Knihovna: knihovnická revue (2005 – dosud). V roce 2005 se časopis rozdělil de facto na dvě samostatná periodika: na tištěný časopis Knihovna: knihovnická revue (s elektronickou verzí) a na samostatný elektronický časopis (s vlastním ISSN) vycházející pod názvem Knihovna plus. Autorky v příspěvku podávají přehled klíčových momentů v historii periodika a charakterizují vlastní redakční práci na přípravě časopisu, tak jak se v současné době odehrává....

Nástroje pro digitální archivaci

Jan Hutař, Marek Melichar
Resumé: Tento text podává přehledovou základní informaci o nástrojích a informačních zdrojích používaných v oblasti dlouhodobé archivace digitálního obsahu (digital preservation). Zaměřuje se především na nástroje související s problematikou digitálních formátů, jejich identifikací, validací a extrakcí technických metadat....

Archivematica – vybrané zahraniční projekty

Zdeněk Hruška
Resumé: Článek přináší přehled vybraných zahraničních digitálních repozitářů, které využívají open source systém pro dlouhodobou archivaci Archivematica, a představuje tak možnosti využití tohoto systému v digitálním workflow jednotlivých institucí....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Anna Machová, Renáta Salátová
Vyhledávání
Nejčtenější články

Portál v přípravě

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem konference Inforum konané ve dnech 24.-25. května 2016.

Vyšel rozhovor s výkonnou redaktorkou Knihovny: knihovnické revue.

Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)