Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2016/02

Recenzované příspěvky

Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu Národní knihovny České republiky

Eliška Šedivá
Resumé: Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR byl zahájen v roce 2014 pracovníky hudebního oddělení Národní knihovny ve spolupráci s mezinárodním soupisem hudebních pramenů – RISM (Répertoire International des Sources Musicales). Výzkum probíhá souběžně s katalogizací hudebních pramenů do databáze RISM, kde jsou jeho výsledky průběžně publikovány. Druhým výstupem tohoto výzkumu je Slovník českých papírníků, výtah ze sedmi různých studií pojednávajících o historii českých papíren od Františka Zumana, do kterého pravidelně zahrnujeme filigrány nalezené v hudebních pramenech. Třetím výstupem je databáze filigránů (Bohemian watermark database, BWD), ve které shromažďujeme všechny naše nálezy a informace o filigránech....

Vědecké využití dat z webových archivů

Jaroslav Kvasnica, Barbora Rudišinová, Rudolf Kreibich
Stále větší část komunikace i autorských děl (ať už článků, fotografií nebo jen krátkých příspěvků na blogu) se přesouvá z tradiční tištěné produkce do webového prostředí. Tento obsah je však velmi různorodý a proměnlivý, množství webového obsahu každý den vzniká, mění se, ale také zaniká. Z hlediska výzkumných a badatelských zájmů je takový obsah zcela unikátní a významný. V případě, že by tento obsah zmizel, nebude možné studovat podstatnou část nedávné historie. Získáváním a dlouhodobým uchováváním webového obsahu se zabývají webové archivy.V dnešní době mají webové archivy uložené obrovské množství dat a hledají způsob, jak je nabídnout svým uživatelům. V článku je popsáno, jakým způsobem webové archivy data uchovávají a jaká metadata se v těchto archivech nacházejí. Potřebami a požadavky badatelů na webové archivy se zabývalo již několik výzkumů, článek shrnuje aktuální výsledky těchto prací a na jejich základě doporučuje postup pro navázání spolupráce s badateli....

Knihopis českých a slovenských tisků a jeho integrace do portálu Knihověda.cz

David Mach
Resumé: Příspěvek se věnuje problematice národní retrospektivní bibliografie, konkrétně její českojazyčné větvi – Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století – evidující staré tisky z let 1501–1800. Zamýšlí se nad dosaženými výsledky jeho uživatelského zpřístupnění v rámci nové elektronické databáze KPS-Knihopis. Zabývá se také přínosem integrace Knihopisu do připravovaného oborového portálu Knihověda.cz, jehož cílem je vytvoření virtuálního prostředí a odborného zázemí pro výzkum dějin domácí knižní kultury do roku 1800. Tento krok by měl v budoucnu přinést nové interaktivní služby a možnosti pro vědecké bádání v oblasti historických knižních fondů. Zároveň umožní Knihopisu překonat jeho vývojové bariéry....

Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice

Ladislava Zbiejczuk Suchá
Resumé: Článek shrnuje výsledky dotazníkového průzkumu, který byl realizován v letech 2013–2014. Výzkum se zaměřil na publikační chování českých vědců a jejich postoje k otevřenému přístupu (open access). Metodologie studie byla inspirována šetřením SOAP (Study of Open Access Publishing), výsledky výzkumu představují vhled do problematiky publikačního chování a postojů českých vědců a vědkyň k otevřenému přístupu založený na datech. Výsledky průzkumu odhalily zvyšující se obeznámenost vědců s otevřeným přístupem, zejména s variantou tzv. zlaté cesty, poměrně pozitivní vztah k principům otevřeného přístupu i problematické vnímání vztahu otevřeného přístupu a kvality vědeckých výstupů....

Knihovny a informace doma a ve světě

Právo na zapomnění v prostředí internetu

Jana Jůzová
Resumé: Studie Právo na zapomnění v prostředí internetu vychází ze stejnojmenné diplomové práce[1] autorky a zabývá se aplikací práva na zapomnění v prostředí internetu. Právo na zapomnění je dovozeno z rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. května 2014 ve věci Costeja versus Google Spain, ve které uspěl Mario Costeja Gonzáles jako první uživatel internetu se žádostí o odstranění nelichotivých informací o své osobě z výsledků vyhledávání vyhledávače Google. Vznikl tak významný precedent, který bude mít v budoucnu velký vliv na vyhledávání informací na internetu, neboť od vynesení tohoto rozsudku o odstranění údajů o své osobě může požádat každý evropský uživatel internetu. Cílem studie je analýza práva na zapomnění v kontextu vyhledávání informací na internetu neboli práva být zapomenut v evropském internetovém prostředí – tedy nebýt internetovým vyhledávačem po zadání standardního vyhledávacího dotazu vyhledán internetovým vyhledávačem, což má sloužit k ochraně osobnosti uživatele internetu a jeho dobré pověsti....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Anna Machová, Lenka Bejlková
Vyhledávání
Nejčtenější články

Portál v přípravě


Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem 17. ročníku konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.
Datum: 30. 11. - 1. 12.  2016
Místo: Praha, Národní archiv


digi-2016.png

Časopis Knihovna: knihovnická revue je mediálním partnerem DIGI 2016.
Datum: 24. 11. - 25. 11. 2016
Místo: Praha, Česká republika


Časopis Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus se zúčastní konference Caslin 2016 https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/


Konference o šedé literatuře a repozitářích

Konference o šedé literatuře a repozitářích 19. 10. v Národní technické knihovně v Praze http://nusl.techlib.cz/konference/9-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)