Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod

Číslo časopisu 2021/02

Úvodník

Úvodník 2021/2

Renáta Salátová

Recenzované příspěvky

Teorie dokumentu: od antilopy k informační architektuře

Helena Kučerová
Resumé: Studie podává přehled významných teoretických přístupů k definování dokumentu, založený na metodě literárního průzkumu, kritické analýzy a interpretace vybraných zdrojů. Text studie je členěn do čtyř částí. V první části se zdůvodňuje význam teorie dokumentu. Přehled aktuálních výzkumných směrů zahrnující období druhé poloviny 20. století po současnost je v druhé části začleněn do historického kontextu první poloviny 20. století, jejž reprezentují dvě zakladatelské osobnosti moderního pojetí dokumentace – Paul Otlet a Suzanne Brietová, kteří si jako první položili otázky: Co je to dokument? Co je to dokumentace? Třetí část představuje odpovědi filozofů a lingvistů na otázky: Jakou částí světa jsou dokumenty a co z univerza mohou ovlivnit? Ve čtvrté části jsou prezentovány teorie a koncepty, formulované v rámci informační vědy. Ty se soustřeďují na otázky: Co je předmětem procesů bibliografické kontroly, informační architektury a informačního managementu? Jaká jsou specifika digitálních dokumentů?...

Prestiž, image, důvěryhodnost a komunitní role knihoven: průzkum postojů veřejnosti ke knihovnám

Ladislava Zbiejczuk Suchá, Jáchym Kubáček, David Lacko
Resumé: Článek přináší výsledky průzkumu zaměřeného na vnímání prestiže knihovnického povolání, image knihoven, důvěryhodnosti a komunitní role knihoven veřejností v České republice. Dotazníkový průzkum proběhl na vzorku 1012 respondentů při sledování reprezentativnosti dle pohlaví, věku, vzdělání, kraje a velikosti místa bydliště. Mezi nejzajímavější zjištění patří zejména vnímaná prestiž knihovnického povolání ve srovnání s ostatními vybranými profesemi, vysoká míra vnímání důvěryhodnosti knihoven, zdrojů poskytovaných knihovnami a důvěry v kompetence knihovníků ověřovat informace nekorespondující s uváděným chováním respondentů, kteří často jako zdroje ověřování informací upřednostňují jiné strategie....

Knihovny a informace doma a ve světě

Cesta ku kvalitatívnemu vyjadreniu tvorivého podielu osôb vo vede a výskume prostredníctvom implementácie taxonómie CRediT

Dušan Katuščák
Resumé: Vo vedeckej a akademickej komunikácii a praxi, vo vedeckom a odbornom publikovaní vedeckých a odborných diel, vo vydavateľskej praxi, ako aj v agende evidencie publikačnej činnosti sa používajú rôzne atribúty (roly) autorov. Doteraz používané atribúty neboli štandardizované a neuspokojivo vyjadrovali kvalitatívne aspekty autorských podielov na diele. Autor vysvetľuje význam štandardnej taxonómie CRediT. Vo vedeckej komunikácii a v evidencii publikačných výstupov v akademických inštitúciách odporúča používať popri lokálnych atribútoch pri menách autorov a prispievateľov výlučne de iure štandardné a medzinárodné kódovníky a de facto najrozšírenejšie kódovníky a taxonómie. Sú to: elementy taxonómie CRediT a kódy rolí MARC 21....

Nové přírůstky Oddělení rukopisů a starých tisků

David Mach
Resumé: Příspěvek popisuje knižní sbírku, kterou v roce 2021 získalo darem Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR. Šlo o pozůstalost po manželích Františkovi a Mileně Kornalíkových. V článku jsou představeni původní majitelé a analyzována obsahová skladba darovaného celku. Autor si všímá i umělecké výzdoby jednotlivých knižních svazků nebo jejich starších provenienčních znaků....

Čtenářství dětí v době koronavirové pandemie

Hana Friedlaenderová
Resumé: Tento příspěvek představuje výsledky kvantitativního výzkumného šetření Čtenářství v době pandemie. Cílem tohoto šetření bylo popsat změny mediálního chování české populace 15+ v důsledku koronavirové pandemie 2021, zejména v oblasti čtenářství. Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku české internetové populace 15+, na vzorku 1005 respondentů metodou CAWI (online sběr dat). Součástí tohoto výzkumu byly také otázky směřované na rodiče nezletilých dětí s cílem zjistit názory rodičů na dopady pandemie na volnočasové aktivity děti a jejich čtenářství. Z názoru rodičů vyplývá, že děti trávily výrazně více času hraním elektronických her, využíváním sociálních sítí a sledováním filmů, seriálů a videí. Čtenářství pandemie ovlivnila jen okrajově, mírně podpořila četbu krátkých textů na internetu....

Analýza věkové, vzdělanostní a platové struktury pracovníků knihoven v ČR 2020/2021: výsledky průzkumu

Vladana Pillerová
Resumé: Národní knihovna České republiky pravidelně uskutečňuje průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR již od roku 1998. Poslední průzkum proběhl v první polovině roku 2021. Výsledky průzkumu jsou rozsáhlým zdrojem informací pro různé oblasti knihovnictví, jako je personalistika či vzdělávání. Opakované konání průzkumu v cca 5letých intervalech umožňuje navíc sledovat trendy zaměstnanecké struktury knihoven ČR v průběhu posledních více než 20 let. Kromě sociodemografické struktury zaměstnanců knihoven (věk, pohlaví, vzdělání), jazykové vybavenosti a věrnosti instituci je v průzkumu podchyceno rozložení pracovníků na jednotlivých knihovnických i neknihovnických pozicích a jejich potřeba rekvalifikace, délka praxe a vzdělání vedoucích a ředitelů knihoven a existence normativních dokumentů v knihovně. V dotazníku se nově objevily otázky zjišťující, která jsou nejžádanější témata pro další vzdělávání knihovníků. V neposlední řadě se průzkum věnoval otázkám platů, konkrétně zařazení knihovníků a ostatních pracovníků do tříd platových tabulek a průměrné výši platů v jednotlivých třídách....

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Božena Němcová - osobnost, dílo, mýtus

20. 1. 2022 – 19. 3. 2022
Klementinum

Stop predátorům

Připojte se k diskuzi, zaměřené na problematiku predátorských časopisů a konferencí, kterou pořádá Filosofický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Knihovna Akademie Věd České Republiky, Knihovna ČZU a AKVŠ!

Na základě výstupů diskuse bude vytvořen volně dostupný, výukový modul podporující informovanost v souvislosti s predátorskými praktikami.

Diskuze se koná
25. ledna 2022 od 13:00–14:30.

Přihlaste se na: bit.ly/stoppredatorum

STOPPREDATORUM.png

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022
více informací - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference

PRŮVODCE EVROPSKÝMI STRUKTURÁLNÍMI A INVESTIČNÍMI FONDY PRO KNIHOVNY

 

Knihovny proti viru

 

Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)