Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv Mimořádné číslo 2015 Informace a konference Doc. MUDr. Milan Špála, CSc., nositel mimořádné ceny konference INFORUM 2015

Doc. MUDr. Milan Špála, CSc., nositel mimořádné ceny konference INFORUM 2015

PhDr. Linda Jansová, Ph.D. linda.jansova@nkp.cz

V letošním roce byla doc. MUDr. Milanu Špálovi, CSc., (narozenému 20. listopadu 1930) udělena mimořádná cena konference INFORUM 2015, a to za dlouholetý přínos konferenci.[1] Cena byla jistě více než zasloužená, jak názorně dokládá v i archiv webových prezentací proběhlých ročníků[2]. V něm se mimo jiné můžeme dopátrat, že v letech 2000 a 2002 byl doc. Špála členem přípravného a organizačního výboru a od roku 2003 je nepřetržitě členem programového výboru konference INFORUM.

Působil také jako předseda či koordinátor řady sekcí na této konferenci, především pak sekcí vztahujících se k elektronickým informačním zdrojům, jejich zpřístupňování a využívání. Historie webových prezentací konference sahá do roku 1996, kdy se uskutečnil druhý ročník konference INFOMEDIA, tj. přímé předchůdkyně dnešní konference INFORUM.[3] Už ve zmíněném roce 1996 se setkáváme s doc. Špálou jako předsedajícím části konferenčního programu, poté od roku 2000 do současnosti (s výjimkou let 2008 až 2009 a 2013 až 2014) působí jako koordinátor vždy alespoň jedné sekce programu (v letech 2001 a 2002 pak dokonce dvou sekcí).

Nezanedbatelný je i počet příspěvků, které doc. Špála na konferencích INFOMEDIA a INFORUM v průběhu dosavadních 21 let jejich konání přednesl. Celkem se jedná o šestnáct přednášek na patnácti konferencích doplněných o jeden poster prezentovaný v letošním roce. Tematicky se ve svých příspěvcích doc. Špála zaměřuje především na scientometrii a „žurnalologii“ neboli na vědecké časopisy, ale také například na informační chování nebo elektronické dodávání dokumentů.

Bohatá publikační činnost je ostatně pro doc. Špálu charakteristická – pohlédneme-li do české odvětvové bibliografie zaměřené na lékařství a zdravotnictví,[4] zjistíme, že jako autor doc. Špála figuruje v záznamech 91 publikace (jedná se zejména o články z časopisů Československá fysiologie, Časopis lékařů českých a Sborník lékařský a příspěvky do sborníků z konference MEDSOFT). V citačních databázích Web of Science[5] se setkáme se sedmi záznamy se jménem doc. Špály.

Na příkladu doc. Špály je vidět, že propojení znalostí znalostí z různých oblastí (jistě není nutno zdůrazňovat, že v jeho případě se jedná o znalosti z medicíny a ze světa informací a publikování) může přinášet velmi podnětné výsledky. Není bez zajímavosti, že podobně je tomu v případě Eugena Garfielda, zakladatele scientometrie, kterého doc. Špála velmi obdivuje a s nímž měl možnost se i několikrát osobně setkat.

Poznámka autorky: Vzhledem ke skutečnosti, že o doc. Špálovi byl v roce 2010, tj. v roce, kdy oslavil své 80. narozeniny, vydán relativně obsáhlý článek v časopise Lékařská knihovna[6] a o čtyři roky dříve ve sborníku Křeslo pro Fausta vyšel rozsáhlý rozhovor s doc. Špálou, který je věnován jak jeho lékařské dráze, tak jeho dráze informační[7], je předložený medailonek zaměřen na představení doc. Špály jako osobnosti neoddělitelně spojené s konferencí INFORUM (resp. INFOMEDIA) od jejích prvopočátků až do současnosti.

Seznam použité literatury

  • ALBERTINA ICOME (PRAHA), Renata SALÁTOVÁ a Anna MACHOVÁ. Konference Inforum. Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 [cit. 2015-07-02]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/inforum..htm
  • ALBERTINA ICOME (PRAHA). Archiv konference INFORUM [online]. Praha: Albertina icome Praha, c2015 [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/cs/archiv
  • ALBERTINA ICOME (PRAHA). Cena konference INFORUM 2015. INFORUM 2015 [online]. Praha: Albertina icome Praha, c2015 [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/cs/infoceny
  • LESENKOVÁ, Eva.  Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. - 80 let (*20.11.1930). Lékařská knihovna [online]. 2010, č. 3-4 [cit. 2015-07-02]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna/2010/lk2010-3-4/doc-milan-spala-80-let
  • NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA (PRAHA, ČESKO). Bibliographia medica Čechoslovaca [online]. Praha: Národní lékařská knihovna [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc
  • ŠPÁLA, Milan a Jaroslav HOŘEJŠÍ. Milan Špála – Padesát let ve službách univerzity – od experimentální patologie přes saharskou anabázi po moderní žurnalologii. In: HOŘEJŠÍ, Jaroslav. Křeslo pro Fausta 2006. Vyd. 1. Praha: Galén, 2006, s. 205–216. ISBN  80-7262-458-X.
  • THOMSON REUTERS. Web of Science [online]. New York (NY, USA): Thomson Reuters, c2015 [cit. 2015-07-02]. Pro oprávněné uživatele dos

[1] ALBERTINA ICOME (PRAHA). Cena konference INFORUM 2015. INFORUM 2015 [online]. Praha: Albertina icome Praha, c2015 [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/cs/infoceny

[2] ALBERTINA ICOME (PRAHA). Archiv konference INFORUM [online]. Praha: Albertina icome Praha, c2015 [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/cs/archiv

[3] ALBERTINA ICOME (PRAHA), Renata SALÁTOVÁ a Anna MACHOVÁ. Konference Inforum. Knihovna plus [online]. 2013, č. 2 [cit. 2015-07-02]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus132/inforum..htm

[4] NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA (PRAHA, ČESKO). Bibliographia medica Čechoslovaca [online]. Praha: Národní lékařská knihovna [cit. 2015-07-02]. Dostupné z: http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/odborne-cinnosti/bmc

[5] THOMSON REUTERS. Web of Science [online]. New York (NY, USA): Thomson Reuters, c2015 [cit. 2015-07-02]. Pro oprávněné uživatele dostupné z: http://webofscience.com/

[6] LESENKOVÁ, Eva. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc. - 80 let (*20.11.1930). Lékařská knihovna [online]. 2010, č. 3-4 [cit. 2015-07-02]. ISSN 1804-2031. Dostupné z: http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihWeb of Science [online]. New York (NY, USA): Thomson Reuters, c2015 [cit. 2015-07-02]. Pro oprávněné uživatele dostupné z: http://webofscience.com/ovna/2010/lk2010-3-4/doc-milan-spala-80-let

[7] ŠPÁLA, Milan a Jaroslav HOŘEJŠÍ. Milan Špála – Padesát let ve službách univerzity – od experimentální patologie přes saharskou anabázi po moderní žurnalologii. In: HOŘEJŠÍ, Jaroslav. Křeslo pro Fausta 2006. Vyd. 1. Praha: Galén, 2006, s. 205–216.

ISBN 80-7262-458-X.

02.09.2015
Vyhledávání
Knihovny současnosti 2022

Termín: 13. – 15. 9. 2022

Místo: Žižkovo náměstí 5, Olomouc

více informací

Knihovna roku 2022

více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR

Metodika pro knihovny

Doba plastová v knižní vazbě

termín: 4. 8. – 8. 10. 2022

místo: Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1