Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2015 / 02 Informace a konference Odměny autorům za půjčování jejich děl veřejnosti ve vybraných zemích (Public lending right in selected countries)

Odměny autorům za půjčování jejich děl veřejnosti ve vybraných zemích (Public lending right in selected countries)

Resumé: Příspěvek je zaměřen na mezinárodní porovnání systémů odměňování autorů za půjčování jejich děl v knihovnách. Do srovnání je zařazeno celkem 30 zemí včetně České republiky. Jednotlivé země jsou v příspěvku nejprve charakterizovány z demograficko-ekonomického hlediska. Dále jsou přiblíženy vybrané ukazatele vztahující se k veřejným knihovnám a nakladatelskému sektoru v jednotlivých zemích. Tyto údaje jsou následně využity k interpretaci způsobu odměňování autorů za půjčování děl veřejnosti.

Klíčová slova: odměny autorům, veřejné knihovny, mezinárodní srovnání

Summary: This paper focuses on comparison of public lending right as it is implemented in various countries. Thirty countries including the Czech Republic are included in the comparison. First of all, individual countries are described from a demographic and economic perspective. Then the paper presents selected indicators related to public libraries and publishing industry in individual countries. These data are subsequently used to interpret public lending right implementation.

Keywords: public lending right, public libraries, international comparison

PhDr. Linda Jansová, Ph.D., Národní knihovna České republiky, Knihovnický institut, e-mail: linda.jansova@nkp.cz

Úvod

Problematice práva autorů na odměnu za půjčování jejich děl veřejnosti prostřednictvím knihoven2 (public lending right, PLR3), tj. jednomu z typů tzv. náhradních odměn, byla v českém prostředí pozornost věnována již v minulých letech, viz např. příspěvek Z. Matušíka věnovaný přednášce J. Parkera o tomto právu na veletrhu Svět knihy 20054 či text O právu veřejného půjčování vydaný v roce 2006 v časopise Knihovna plus5. Zájem o problematiku souvisí i se skutečností, že právem autorů na odměnu za půjčování se zabývá i evropská legislativa, konkrétně směrnice 92/100/EEC6 a nověji pak směrnice 2006/115/EC7 , jejichž cíle musí pochopitelně plnit i Česká republika.

V souvislosti s připravovanou novelizací autorského zákona v České republice je užitečné tuto problematiku připomenout, a to především z mezinárodní perspektivy, neboť praxe některých zahraničních zemí může být v některých ohledech inspirativní i pro Českou republiku.

Vzhledem ke skutečnosti, že údaje o systémech odměňování autorů za půjčování děl v knihovnách v různých zemích jsou relativně obtížně dostupné, byl vytvořen web PLR International 8 , na kterém mají správci systémů v jednotlivých zemích možnost uvádět ve strukturované i nestrukturované podobě aktuální údaje o svých systémech. Právě údaje z webu PLR International posloužily jako základ pro zpracování této studie. Konkrétně jsou do této studie zahrnuty pouze země, o kterých jsou uvedena data v sekci Established PLR Schemes na webu PLR International 9 . Celkem se jedná o 33 zemí (včetně České republiky10 ), resp. o 30 zemí, neboť ve třech zemích (na Kypru, v Lichtenštejnsku a v Polsku) reálně systém vyplácení odměn za půjčování zaveden není. Ve vzorku je zastoupeno 26 evropských zemí a čtyři mimoevropské země (Austrálie, Izrael, Kanada a Nový Zéland).

Vzhledem ke skutečnosti, že při přípravě této studie byla použita řada různých zdrojů dat, je dále v textu vždy upřesněno, které zdroje byly k získání konkrétních dat použity, popř. zda jsou pro daný účel dostatečně spolehlivé. Pokud se týká dat získaných z webu PLR International11 , byly vždy upřednostněny údaje uváděné přímo na stránkách jednotlivých zemí. V některých případech se příslušné údaje nepodařilo zjistit (v takových případech je o daném údaji uvedeno, že není k dispozici).

Údaje o České republice jsou z důvodu možnosti rychlé orientace uvedeny se světle šedým podbarvením. Údaje v jednotlivých tabulkách jsou seřazeny sestupně podle údajů ve sloupci s číselnými hodnotami ukazatelů. V případě, že se v tabulce číselné hodnoty nenacházejí, je upřednostněno abecední řazení podle zemí.

Text je členěn do čtyř základních částí – v první části jsou uvedeny počet obyvatel a hrubý domácí produkt na obyvatele jako dva základní parametry dané země, ve druhé části následují základní údaje o veřejných knihovnách, ve třetí části údaje o nakladatelském sektoru a konečně ve čtvrté části údaje o odměňování autorů za půjčování jejich děl veřejnosti.

Základní údaje o jednotlivých zemích

Počet obyvatel

Počet obyvatel v jednotlivých zemích je uveden v tab. 1

Tab. 1 Počet obyvatel v jednotlivých zemích

Země

Počet obyvatel

Německo

80 996 685

Francie

66 259 012

Spojené království

63 742 977

Itálie

61 680 122

Španělsko

47 737 941

Kanada

34 834 841

Austrálie

22 507 617

Nizozemsko

16 877 351

Česká republika

10 627 448

Belgie

10 449 361

Maďarsko

9 919 128

Švédsko

9 723 809

Rakousko

8 223 062

Izrael

7 821 850

Dánsko

5 569 077

Slovensko

5 443 583

Finsko

5 268 799

Norsko

5 147 792

Irsko

4 832 765

Chorvatsko

4 470 534

Nový Zéland

4 401 916

Litva

3 505 738

Lotyšsko

2 165 165

Slovinsko

1 988 292

Estonsko

1 257 921

Lucembursko

520 672

Malta

412 655

Island

317 351

Grónsko

57 728

Faerské ostrovy

49 947

 

Zemí s nejvyšším počtem obyvatel je Německo (téměř 81 milionů obyvatel), naopak zemí s nejnižším počtem obyvatel jsou Faerské ostrovy (necelých 50 tisíc obyvatel). Česká republika se se svými více než 10,6 miliony obyvatel nachází na 9. místě.

Údaj o počtu obyvatel je dostupný pro všechny země z vybraného vzorku, tj. pro všech 30 zemí.

Zdrojem dat je World Factbook 12 , konkrétně porovnání odhadu počtu obyvatel jednotlivých zemí vztahujícího se k červenci 2014 .

Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele

HDP jednotlivých zemí v přepočtu na jednoho obyvatele je k dispozici v tab. 2

Tab. 2 HDP na obyvatele v jednotlivých zemích

Země

HDP na obyvatele (v Kč)

Lucembursko

2 282 834

Norsko

1 628 125

Nizozemsko

1 171 064

Irsko

1 156 241

Austrálie

1 151 300

Rakousko

1 121 652

Německo

1 104 358

Švédsko

1 104 358

Kanada

1 099 417

Dánsko

1 094 476

Island

1 052 476

Belgie

1 030 240

Finsko

1 000 593

Francie

998 122

Grónsko

948 710

Spojené království

931 416

Nový Zéland

864 710

Itálie

852 357

Izrael

825 180

Španělsko

815 298

Malta

768 357

Faerské ostrovy

753 533

Slovinsko

726 356

Česká republika

701 650

Slovensko

684 356

Litva

659 650

Estonsko

657 180

Maďarsko

600 356

Lotyšsko

590 473

Chorvatsko

504 002

 

Zemí s nejvyšším HDP na obyvatele je Lucembursko (v přepočtu téměř 2,3 milionu Kč), naopak zemí s nejnižším HDP na obyvatele je Chorvatsko (v přepočtu pouze přes půl milionu Kč). Česká republika se se svými více než 700 tisíci Kč nachází až na 24. místě.

Údaj o HDP na obyvatele je dostupný pro všechny země z vybraného vzorku, tj. pro všech 30 zemí.

Zdrojem dat je World Factbook14 , konkrétně porovnání odhadu HDP jednotlivých zemí v přepočtu na obyvatele vztahující se k roku 201415 . V tomto zdroji jsou částky uváděny v amerických dolarech, přepočet na české koruny byl proveden podle kurzu uvedeného v kurzovním lístku České národní banky ze 7. 8. 201516 . (Kurz platný v tento den byl použit i pro přepočty všech ostatních částek v cizích měnách.)

Základní údaje o veřejných knihovnách v jednotlivých zemích

Počet knihoven

Počet veřejných knihoven v jednotlivých zemích je k dispozici v tab.  3

Tab. 3 Počet veřejných knihoven

Země

Počet veřejných knihoven

Německo

8 195

Itálie

7 000

Česká republika

5 407

Španělsko

4 164

Spojené království

4 145

Francie

3 410

Slovensko

1 916

Kanada

1 673

Rakousko

1 473

Maďarsko

1 465

Austrálie

1 439

Izrael

870

Lotyšsko

815

Norsko

744

Belgie

641

Dánsko

544

Estonsko

487

Irsko

348

Chorvatsko

319

Finsko

308

Švédsko

290

Nizozemsko

177

Island

78

Nový Zéland

71

Litva

65

Slovinsko

60

Malta

56

Lucembursko

21

Grónsko

19

Faerské ostrovy

1

 

Nejvíce veřejných knihoven se nachází v Německu (8 195 knihoven), nejméně pak na Faerských ostrovech (jedna knihovna). Česká republika se se svými více než pěti tisíci knihovnami nachází na 3. místě.

Údaj o počtu veřejných knihoven je dostupný pro všechny země z vybraného vzorku, tj. pro všech 30 zemí.

Hlavním zdrojem dat jsou statistiky o knihovnách zpracované OCLC17 . Statistiky OCLC jsou však samy zpracovávány z různých zdrojů, přičemž v některých případech je jako zdroj využíván Světový průvodce po knihovnách (World Guide to Libraries), do něhož jsou však začleňovány pouze knihovny s alespoň padesáti tisíci svazků ve fondu 18 . Je zřejmé, že řada veřejných knihoven takto rozsáhlým knihovním fondem nedisponuje, proto byly v případech, kdy byl jako zdroj dat použitých ve statistikách OCLC uveden právě Světový průvodce po knihovnách, dohledány počty veřejných knihoven z jiných zdrojů.

Konkrétně se jednalo o:

 • Spojené království (ve Světovém průvodci po knihovnách je zařazeno 184 knihoven, podle statistik zpracovaných Univerzitou v Loughborough 19 se však ve Spojeném království nachází celkem 4 145 veřejných knihoven),
 • Dánsko (ve Světovém průvodci po knihovnách je zařazeno 123 knihoven, podle statistické mapy EBLIDA20 se však v Dánsku nachází celkem 544 veřejných knihoven).

V případě Faerských ostrovů je ponechán počet veřejných knihoven převzatý ze Světového průvodce po knihovnách, neboť přesnější počet se nepodařilo dohledat. Jedná se však o velmi malou zemi, v níž se počet veřejných knihoven pravděpodobně bude pohybovat v jednotkách, max. desítkách, proto v tomto případě nedostupnost dat nehraje zásadní roli.

Počet svazků

Počet svazků ve veřejných knihovnách v jednotlivých zemích je k dispozici v tab. 4

Tab. 4 Počet svazků ve veřejných knihovnách

Země

Počet svazků ve veřejných knihovnách

Francie

169 506 000

Německo

143 000 000

Spojené království

102 305 000

Kanada

84 870 671

Španělsko

69 519 496

Česká republika

57 214 068

Austrálie

39 903 956

Švédsko

39 572 088

Finsko

35 209 645

Itálie

32 097 567

Nizozemsko

30 667 000

Belgie

22 536 062

Dánsko

20 371 127

Litva

18 619 307

Slovensko

16 745 247

Norsko

16 468 702

Irsko

12 002 316

Estonsko

11 100 000

Slovinsko

10 831 000

Maďarsko

10 737 337

Rakousko

10 624 472

Lotyšsko

9 276 163

Nový Zéland

8 876 951

Chorvatsko

6 511 887

Izrael

2 510 000

Island

2 155 046

Malta

457 500

Lucembursko

290 000

Grónsko

245 000

Faerské ostrovy

74 200

 

Zemí s nejvyšším počtem svazků ve veřejných knihovnách (téměř 170 milionů svazků) je Francie, naopak zemí s nejnižším počtem svazků ve veřejných knihovnách jsou Faerské ostrovy (přes 74 tisíc). Česká republika se se svými více než 57 miliony svazky nachází na 6. místě.

Údaj o počtu svazků je dostupný pro všechny země z vybraného vzorku, tj. pro všech 30 zemí.

Jako zdroj dat byly použity statistiky OCLC21 , v sedmi případech (konkrétně u Belgie, Faerských ostrovů, Itálie, Izraele, Maďarska, Malty a Norska) však OCLC jako svůj zdroj využilo Světového průvodce po knihovnách. Jestliže tento průvodce zahrnuje pouze údaje o knihovnách s alespoň 50 tisíci svazky, pak je zřejmé, že skutečný počet svazků ve veřejných knihovnách v těchto sedmi zemích bude vyšší.

Počet uživatelů

Počet veřejných knihoven v jednotlivých zemích je k dispozici v tab. 5

Tab. 5 Počet uživatelů veřejných knihoven

Země

Počet uživatelů

Spojené království

35 600 806

Itálie

15 857 835

Španělsko

13 761 847

Austrálie

10 130 710

Německo

8 170 000

Kanada

6 630 893

Francie

5 300 000

Nizozemsko

4 009 000

Švédsko

2 753 208

Belgie

2 448 175

Finsko

2 095 336

Dánsko

1 726 859

Maďarsko

1 548 528

Česká republika

1 430 991

Norsko

1 314 521

Rakousko

996 540

Irsko

881 320

Nový Zéland

826 715

Izrael

738 000

Litva

690 564

Lotyšsko

667 000

Chorvatsko

530 261

Slovinsko

486 000

Slovensko

485 822

Estonsko

447 800

Malta

216 000

Island

122 886

Lucembursko

30 356

Faerské ostrovy

není k dispozici

Grónsko

není k dispozici

 

Zemí s nejvyšším počtem uživatelů je Spojené království (téměř 36 milionů), naopak nejméně uživatelů je v Lucembursku (pouze přes 30 tisíc). Česká republika se se svými více než 1,4 milionu uživatelů nachází na 14. místě.

Údaj o počtu uživatelů je dostupný pro 28 z 30 zemí, tj. pro 93 % zemí ze vzorku (údaj není dostupný pouze pro Faerské ostrovy a Grónsko).

Jako zdroj dat o počtu uživatelů byly použity statistiky OCLC22 (v tomto případě nebyl zdrojem dat pro statistiky OCLC Světový průvodce po knihovnách, neboť údaje o počtu uživatelů v jednotlivých knihovnách se v něm nenacházejí).

Počet výpůjček

Počet výpůjček v jednotlivých zemích je k dispozici v tab. 6

Tab. 6 Počet výpůjček

Země

Celkový počet výpůjček za rok

Kanada

891 920 280

Německo

380 000 000

Spojené království

309 500 000

Francie

300 000 000

Itálie

257 961 734

Austrálie

173 715 308

Nizozemsko

131 000 000

Finsko

97 000 000

Švédsko

69 500 000

Belgie

68 475 000

Španělsko

60 700 000

Česká republika

50 000 000

Nový Zéland

50 000 000

Dánsko

44 600 000

Maďarsko

26 200 000

Norsko

25 000 000

Rakousko

21 000 000

Litva

20 200 000

Slovensko

17 500 000

Slovinsko

16 713 284

Irsko

16 400 000

Estonsko

15 760 713

Izrael

12 000 000

Chorvatsko

11 900 000

Lotyšsko

9 900 000

Lucembursko

1 989 725

Grónsko

350 000

Island

290 000

Malta

192 000

Faerské ostrovy

190 000

 

Zemí s nejvyšším počtem výpůjček je Kanada (přes 890 milionů výpůjček), naopak zemí s nejnižším počtem výpůjček (190 tisíc) jsou Faerské ostrovy. Česká republika se se svými cca 50 miliony výpůjček nachází na 12. místě.

Údaj o počtu výpůjček je dostupný pro všechny země z vybraného vzorku, tj. pro všech 30 zemí.

Jako zdroje údajů byly použity:

 • statistická mapa EBLIDA23 (v případě Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Norska, Rakouska, Spojeného království, Španělska a Švédska),
 • statistiky UNESCO24 (v případě Belgie, Estonska, Itálie, Lucemburska a Slovinska),
 • údaje z webu PLR International25 (v případě České republiky, Irska, Malty a Nizozemska),
 • údaje ze Severské statistické ročenky 201426 (v případě Faerských ostrovů, Grónska a Islandu),
 • údaje ze Statistické zprávy o australských veřejných knihovnách za roky 2012 až 201327 (v případě Austrálie),
 • údaje z článku Knihovny a knihovnictví v Izraeli28 (v případě Izraele),
 • údaje ze statistického průzkumu o veřejných knihovnách v Kanadě a Spojených státech amerických vztahujícího se k roku 2012 29 (v případě Kanady),
 • údaje Sdružení novozélandských veřejných knihoven za období od července 2012 do června 2013 30 (v případě Nového Zélandu).

Pokud se týká let, k němž se statistické údaje vztahují, byly vždy upřednostněny nejnovější dostupné údaje. V případě statistik UNESCO se ovšem i tak jedná o starší období (údaje z let 1996 až 2000). V případě údajů ze Severské statistické ročenky 2014 se jedná pouze o přibližné údaje zjištěné z grafického znázornění počtu výpůjček na obyvatele (údaj o počtu výpůjček na obyvatele byl následně vynásoben počtem obyvatel, aby byl získán počet výpůjček vztahující se k celé zemi).

Dále je třeba poznamenat, že ve všech případech nemusí být samotná výpůjčka definována stejně. Ani na webu PLR International31 není této otázce věnována přílišná pozornost, pouze v textu věnovaném Nizozemsku je zmíněno, že probíhá diskuse o tom, zda prodloužení počítat jako výpůjčky či nikoliv 32 . Pokud bychom předpokládali, že se knihovny, zpracovatelé statistik a správci systému PLR řídí mezinárodní normou pro statistiky v knihovnách (ISO 278933 ), prodloužení by do výpůjček nebyla zahrnována. Tento předpoklad však nemusí souhlasit se skutečností.

Počet výpůjček na obyvatele

Počet výpůjček na obyvatele za rok je uveden v tab. 7

Tab. 7 Počet výpůjček na obyvatele za rok

Země

Počet výpůjček na obyvatele

Kanada

25,60

Finsko

18,41

Estonsko

12,53

Nový Zéland

11,36

Slovinsko

8,41

Dánsko

8,01

Nizozemsko

7,76

Austrálie

7,72

Švédsko

7,15

Belgie

6,55

Grónsko

6,06

Litva

5,76

Norsko

4,86

Spojené království

4,86

Česká republika

4,70

Německo

4,69

Lotyšsko

4,57

Francie

4,53

Itálie

4,18

Lucembursko

3,82

Faerské ostrovy

3,80

Irsko

3,39

Slovensko

3,21

Chorvatsko

2,66

Maďarsko

2,64

Rakousko

2,55

Izrael

1,53

Španělsko

1,27

Island

0,91

Malta

0,47

 

Zemí s nejvyšším počtem výpůjček na obyvatele je Kanada (25,6 výpůjčky), naopak s nejmenším počtem výpůjček na obyvatele (0,47 výpůjčky) se setkáváme v případě Malty. Česká republika se se svými necelými pěti výpůjčkami na obyvatele nachází na 15. místě.

Počet výpůjček na obyvatele (zaokrouhlený na dvě desetinná místa) byl získán jako podíl počtu výpůjček za rok a počtu obyvatel, jako zdroje dat tedy posloužily právě tyto údaje. Díky skutečnosti, že údaje o počtu obyvatel a o počtu výpůjček jsou k dispozici pro celý vzorek zemí, je i tento údaj dostupný pro všech 30 zemí.

Základní údaje o nakladatelském sektoru v jednotlivých zemích

Počet aktivních nakladatelů

Počet aktivních nakladatelů je k dispozici v tab. 8

Tab. 8 Počet aktivních nakladatelů

Země

Počet aktivních nakladatelů

Spojené království

93 966

Kanada

79 433

Francie

75 391

Nizozemsko

54 136

Německo

48 605

Austrálie

45 400

Španělsko

37 463

Švédsko

25 933

Itálie

25 212

Dánsko

19 829

Nový Zéland

13 622

Norsko

13 001

Maďarsko

12 779

Chorvatsko

9 175

Belgie

8 861

Rakousko

7 821

Finsko

5 750

Irsko

5 292

Česká republika

5 220

Slovensko

5 108

Slovinsko

3 546

Estonsko

2 759

Litva

2 744

Izrael

2 701

Island

2 692

Lotyšsko

2 299

Lucembursko

1 248

Malta

491

Faerské ostrovy

262

Grónsko

130

 

Nejvyšší počet aktivních nakladatelů se nachází ve Spojeném království (téměř 94 tisíc nakladatelů), nejméně naopak v Grónsku (130 nakladatelů). Česká republika se se svými více než pěti tisíci nakladateli nachází na 19. místě.

Údaj o počtu nakladatelů je dostupný pro celý vzorek zemí, tj. pro všech 30 zemí.

Jako zdroj dat posloužil registr nakladatelů systému ISBN34 .

Počet obyvatel na nakladatele

Počet obyvatel, na které v dané zemi připadá jeden nakladatel, je k dispozici v tab. 9

Tab. 9 Počet obyvatel, na které připadá jeden nakladatel

Země

Počet obyvatel na nakladatele

Izrael

2 896

Itálie

2 446

Česká republika

2 036

Německo

1 666

Litva

1 278

Španělsko

1 274

Belgie

1 179

Slovensko

1 066

Rakousko

1 051

Lotyšsko

942

Finsko

916

Irsko

913

Francie

879

Malta

840

Maďarsko

776

Spojené království

678

Slovinsko

561

Austrálie

496

Chorvatsko

487

Estonsko

456

Grónsko

444

Kanada

439

Lucembursko

417

Norsko

396

Švédsko

375

Nový Zéland

323

Nizozemsko

312

Dánsko

281

Faerské ostrovy

191

Island

118

 

Nejvyšší počet obyvatel, na které připadá jeden nakladatel, je v Izraeli, kde jeden nakladatel připadá na téměř 2 900 obyvatel, naopak nejnižší počet obyvatel na nakladatele je na Islandu (necelých 120). Česká republika je se svými více než 2 000 obyvateli na nakladateli na třetím místě.

Údaje o počtu obyvatel na nakladatele jsou vzhledem ke stoprocentní dostupnosti zdrojových dat, tj. počtu obyvatel a počtu nakladatelů, k dispozici pro celý vzorek zemí.

Jako zdroje dat byly použity zdroje uvedené u počtu obyvatel a počtu aktivních nakladatelů.

Počet vydaných titulů knih za rok

Počet vydaných titulů knih za rok je k dispozici v tab. 10

Tab. 10 Počet vydaných titulů knih za rok

Země

Počet vydaných titulů knih za rok

Spojené království

184 000

Německo

93 600

Španělsko

76 434

Francie

66 527

Itálie

61 100

Austrálie

28 234

Kanada

19 900

Česká republika

16 600

Belgie

13 913

Dánsko

12 352

Nizozemsko

11 500

Slovensko

9 400

Maďarsko

9 202

Izrael

8 411

Rakousko

6 811

Norsko

6 373

Švédsko

4 074

Finsko

3 965

Slovinsko

3 661

Nový Zéland

2 394

Lucembursko

2 000

Lotyšsko

1 965

Island

1 533

Malta

404

Estonsko

není k dispozici

Faerské ostrovy

není k dispozici

Grónsko

není k dispozici

Chorvatsko

není k dispozici

Irsko

není k dispozici

Litva

není k dispozici

 

Nejvíce titulů knih ročně vychází ve Spojeném království (184 tisíc titulů), nejméně na Maltě (přes 400 titulů). Česká republika se se svými přibližně 16 600 tituly nachází na 8. místě.

Údaje o počtu vydávaných knih jsou dostupné u celkem 23 zemí, tj. u 77 % zemí ze vzorku.

Za spolehlivé lze označit údaje získané z výroční zprávy Mezinárodního sdružení nakladatelů za rok 201435 . Jedná se o údaje o počtu vydaných knih v Austrálii, České republice, Finsku, Francii, Itálii, Maďarsku, Německu, na Novém Zélandu, v Norsku, Rakousku, Slovinsku, Španělsku a Spojeném království (údaje o třinácti zemích, tj. o 43 % zemí ze vzorku).

Za méně spolehlivé pak lze označit údaje převzaté z Wikipedie36 . Z tohoto zdroje byly převzaty údaje o počtu vydaných knih v Belgii, Dánsku, na Islandu, v Izraeli, Kanadě, na Maltě, v Lotyšsku, Lucembursku, Nizozemsku, na Slovensku a ve Švédsku (údaje o jedenácti zemích, tj. o 37 % zemí ze vzorku ).

V šesti případech (konkrétně se jednalo o Estonsko, Faerské ostrovy, Grónsko, Chorvatsko, Irsko a Litvu), tj. u 20 % zemí ze vzorku, údaje nebyly dostupné.

Počet obyvatel na vydaný titul

Počet obyvatel na vydaný titul je k dispozici v tab. 11

Tab. 11 Počet obyvatel na vydaný titul

Země

Počet obyvatel vydaný titul

Švédsko

2 387

Nový Zéland

1 839

Kanada

1 750

Nizozemsko

1 468

Finsko

1 329

Rakousko

1 207

Lotyšsko

1 102

Maďarsko

1 078

Malta

1 021

Itálie

1 009

Francie

996

Izrael

930

Německo

865

Norsko

808

Austrálie

797

Belgie

751

Česká republika

640

Španělsko

625

Slovensko

579

Slovinsko

543

Dánsko

451

Spojené království

346

Lucembursko

260

Island

207

Chorvatsko

není k dispozici

Estonsko

není k dispozici

Faerské ostrovy

není k dispozici

Grónsko

není k dispozici

Irsko

není k dispozici

Litva

není k dispozici

 

Nejvíce obyvatel na vydaný titul připadá ve Švédsku (téměř 2 400), nejméně naopak na Islandu (pouze přes 200). Česká republika se se svými 640 obyvateli na vydaný titul nachází na 17. místě.

Údaje jsou dostupné pro 24 zemí z 30, tj. pro 80 % zemí ze vzorku.

Jako zdroje dat byly použity zdroje uvedené u počtu obyvatel a počtu vydaných titulů knih za rok.

Odměny autorům za půjčování jejich děl veřejnosti

Celková částka za výpůjčky za rok

Celková částka vyplácená za výpůjčky za rok je k dispozici v tab. 12

Tab. 12 Celková částka vyplácená za rok za výpůjčky

Země

Částka za výpůjčky (v Kč)

Dánsko

541 851 200

Nizozemsko

470 235 000

Francie

445 912 500

Norsko

332 407 500

Spojené království

233 831 300

Německo

207 822 250

Kanada

188 840 000

Austrálie

171 597 000

Švédsko

151 340 000

Finsko

103 370 625

Faerské ostrovy

69 536 352

Belgie

47 579 512

Nový Zéland

32 476 000

Slovinsko

22 241 845

Česká republika

13 900 000

Rakousko

8 107 500

Maďarsko

7 830 000

Chorvatsko

7 026 500

Slovensko

5 859 344

Irsko

5 405 000

Litva

4 605 979

Island

3 761 750

Estonsko

3 243 000

Španělsko

3 161 925

Lotyšsko

2 297 125

Malta

675 625

Lucembursko

588 902

Grónsko

není k dispozici

Itálie

není k dispozici

Izrael

není k dispozici

 

Zemí s nejvyšší celkovou částkou za výpůjčky za rok je Dánsko (v přepočtu téměř 542 milionů Kč), naopak zemí s nejnižší částkou je Lucembursko (necelých 590 tisíc Kč). Česká republika se se svými necelými 14 miliony nachází na 15. místě.

Údaje byly celkem dostupné u 25 zemí, tj. u 83 % zemí ze vzorku.

Zdrojem údajů se stal web PLR International37 .

S ohledem na Českou republiku je ještě třeba upřesnit, že uvedená částka je bez DPH a jedná se pouze o částku rozdělovanou agenturou DILIA (bez DPH), která ve skutečnosti pokrývá 75 % celkové částky (zbylých 25 % připadá OOA-S, z.s.). Za rok 2014 činila celková částka 20 351 553,5 Kč bez DPH a 24 625 379,74 Kč s DPH 38 .

Celková částka za výpůjčky v poměru k HDP na obyvatele

Celková částka za výpůjčky v poměru k HDP na obyvatele je uvedena v tab. 13

Tab. 13 Celková částka za výpůjčky v poměru k HDP na obyvatele

Země

Poměr celkové částky ku HDP na obyvatele

Dánsko

495,08

Francie

446,75

Nizozemsko

401,55

Spojené království

251,05

Norsko

204,17

Německo

188,18

Kanada

171,76

Austrálie

149,05

Švédsko

137,04

Finsko

103,31

Faerské ostrovy

92,28

Belgie

46,18

Nový Zéland

37,56

Slovinsko

30,62

Česká republika

19,81

Chorvatsko

13,94

Maďarsko

13,04

Slovensko

8,56

Rakousko

7,23

Litva

6,98

Estonsko

4,93

Irsko

4,67

Lotyšsko

3,89

Španělsko

3,88

Island

3,57

Malta

0,88

Lucembursko

0,26

Grónsko

není k dispozici

Itálie

není k dispozici

Izrael

není k dispozici

 

Číslo v pravém sloupci tabulky udává, kolikrát je celková částka vynakládaná na odměňování za výpůjčky vyšší než HDP v přepočtu na obyvatele, tj. zjednodušeně výkon hospodářství v přepočtu na obyvatele. Zemí s nejvyšší hodnotou je Dánsko (přes 495), naopak s nejnižší hodnotou se setkáme u Lucemburska (necelých 0,3). V České republice hodnota odpovídá téměř dvacetinásobku HDP na obyvatele, což naši zemi řadí na 15. místo.

Údaj je k dispozici u 27 zemí, tj. u 90 % zemí ze vzorku. U tří zemí (10 % ze vzorku; konkrétně se jedná o Grónsko, Itálii a Izrael) hodnotu nebylo možné vypočítat, neboť není k dispozici celková částka vynakládaná na odměňování za výpůjčky.

Jako zdroje dat byly použity zdroje uvedené u celkové částky vynakládané na odměňování za výpůjčky a u HDP na obyvatele.

Způsoby výpočtu odměn

Způsoby výpočtu odměn jsou k dispozici v tab. 14

Tab. 14 Způsoby výpočtu odměn

Země

Způsob výpočtu

Austrálie

počet výtisků (musí jich být min. 50)

Belgie

kombinace kritérií (velikost knihovních fondů a počet výpůjček)

Česká republika

počet výpůjček

Dánsko

kombinace kritérií (čím osoba přispěla, počet stran, počet přispěvatelů, počet výtisků v automatizovaných knihovnách)

Estonsko

počet výpůjček

Faerské ostrovy

počet výtisků (musí být min. 50)

Finsko

počet výpůjček

Francie

počet výtisků

Grónsko

počet výtisků

Chorvatsko

počet výpůjček

Irsko

počet výpůjček

Island

počet výpůjček

Itálie

počet výpůjček

Izrael

počet výpůjček

Kanada

počet výtisků

Litva

počet výpůjček

Lotyšsko

počet výpůjček

Lucembursko

počet výpůjček

Maďarsko

počet výpůjček

Malta

počet výpůjček

Německo

počet výpůjček

Nizozemsko

počet výpůjček

Norsko

systém dotací

Nový Zéland

počet výtisků (musí být min. 50)

Rakousko

kombinace kritérií (počet výpůjček ve veřejných knihovnách, ve vědeckých knihovnách počet výpůjček nových děl u autorů a přítomnost záznamu o díle v německé databázi ohlášených knih)

Slovensko

počet výpůjček

Slovinsko

počet výpůjček

Spojené království

počet výpůjček

Španělsko

kombinace kritérií (nákup knih a poplatek za počet registrovaných uživatelů)

Švédsko

kombinace kritérií (počet výpůjček, počet výtisků příručních děl)

 

Ve vzorku zemí jsou uplatňovány čtyři hlavní způsoby výpočtu odměn:

 • počet výpůjček (18 zemí, tj. 60 % z celkového počtu),
 • počet výtisků (šest zemí, tj. 20 % z celkového počtu),
 • systém dotací (jedna země, tj. 3 % z celkového počtu),
 • kombinace kritérií (pět zemí, tj. 17 % z celkového počtu).

Česká republika patří mezi země, ve kterých jsou odměny stanovovány na základě počtu výpůjček.

Údaje jsou dostupné pro všech 30 zemí ze vzorku.

Jako zdroj údajů byl použit web PLR International39 .

Stanovená částka, od které se odvíjejí výpočty odměn

Přehled stanovených částek, od kterých se odvíjejí výpočty odměn, je k dispozici v tab. 15

Tab. 15 Stanovená částka, od které se odvíjejí výpočty odměn

Země

Stanovená částka

Austrálie

částka za výtisk

Belgie

částka podle velikosti knihovního fondu a částka za výpůjčku

Česká republika

částka za výpůjčku

Dánsko

spíše celková částka

Estonsko

celková částka

Faerské ostrovy

spíše celková částka

Finsko

celková částka

Francie

procentuální část maloobchodní ceny knihy pro knihovny a částka za registrované uživatele

Grónsko

celková částka

Chorvatsko

celková částka

Irsko

celková částka

Island

celková částka

Itálie

celková částka

Izrael

celková částka

Kanada

spíše celková částka

Litva

celková částka (dána procentem z výdajů na akvizici)

Lotyšsko

celková částka (dána procentem z výdajů na akvizici)

Lucembursko

částka za výpůjčku

Maďarsko

celková částka

Malta

celková částka

Německo

celková částka

Nizozemsko

spíše částka za výpůjčky

Norsko

částka za výpůjční jednotku

Nový Zéland

celková částka

Rakousko

celková částka

Slovensko

částka za výpůjčku

Slovinsko

celková částka

Spojené království

celková částka

Španělsko

částka za dokument a registrovaného uživatele

Švédsko

částka za výpůjčku

 

Údaj je v různé míře spolehlivosti dostupný pro všechny země ze vzorku. V 17 zemích (v 57 % zemí ze vzorku) je stanovována konkrétní celková částka (na daný rok či delší období), z toho ve dvou případech (v 7 % zemí z celého vzorku)  je dána jako určité procento z výdajů knihoven na akvizici. V dalších třech zemích (v 10 % zemí ze vzorku) nebylo možné z popisu systému odměňování autorů přesně určit, zda je stanovena konkrétní celková částka, s ohledem na kontext se však tato možnost jeví jako pravděpodobná. Ve čtyřech zemích (včetně České republiky), tj. v 13 % zemí ze vzorku, není stanovena konkrétní celková částka, ale je stanovena částka za výpůjčku. V jedné z dalších zemí (konkrétně v Nizozemsku), tj. ve 3 % zemích ze vzorku, je také pravděpodobně spíše stanovena částka za výpůjčku, neboť platby v této zemi neprobíhají centrálně. V pěti dalších zemích, tj. v 17 % zemí ze vzorku, jsou stanoveny jiné částky (např. za výtisk).

Jako zdroj údajů byl použit web PLR International40 .

Uváděná cena za jednu výpůjčku

Ceny výpůjček, které přímo uvádějí jednotlivé země, jsou k dispozici v tab. 16

Tab. 16 Uváděná cena za jednu výpůjčku

Země

Cena za jednu výpůjčku (v Kč)

Lucembursko

54,0500

Slovinsko

5,9455

Spojené království

2,3766

Irsko

1,3675

Finsko

1,0810

Belgie

0,6594

Česká republika

0,5000

Slovensko

0,2703

Austrálie

není k dispozici

Dánsko

není k dispozici

Estonsko

není k dispozici

Faerské ostrovy

není k dispozici

Francie

není k dispozici

Grónsko

není k dispozici

Chorvatsko

není k dispozici

Island

není k dispozici

Itálie

není k dispozici

Izrael

není k dispozici

Kanada

není k dispozici

Litva

není k dispozici

Lotyšsko

není k dispozici

Maďarsko

není k dispozici

Malta

není k dispozici

Německo

není k dispozici

Nizozemsko

není k dispozici

Norsko

není k dispozici

Nový Zéland

není k dispozici

Rakousko

není k dispozici

Španělsko

není k dispozici

Švédsko

není k dispozici

 

S nejvyšší uváděnou cenou za výpůjčku se setkáváme v Lucembursku (v přepočtu 54,05 Kč), s nejnižší cenou naopak na Slovensku (27 haléřů). Druhá nejnižší cena je cena vztahující se k České republice (konkrétně 50 haléřů).

Celkem je údaj dostupný u osmi zemí (27 % ze vzorku). V devíti zemích (30 % ze vzorku) se ovšem odměny nepočítají na základě výpůjček, u dvou dalších zemí (7 % ze vzorku) tvoří počet výpůjček pouze jedno z dílčích kritérií výpočtu odměn a konečně v jedenácti zemích (37 % ze vzorku) je výpočet odměn založen na počtu výpůjček, ovšem částka za jednu výpůjčku nebyla uvedena.

Vrátíme-li se k osmi zemím, u kterých je údaj dostupný, můžeme doplnit, že kombinací údajů z tab.  Tab.a tab.  Tab. lze zjistit, že pouze u čtyř zemí (konkrétně v Belgii, České republice, Lucembursku a na Slovensku) je skutečně stanovena cena za jednu výpůjčku. Ve zbylých čtyřech zemích (tj. ve Finsku, Irsku, Slovinsku a Spojeném království) je naopak stanovena celková částka na odměny, cena za jednu výpůjčku je tudíž získávána výpočtem.

Jako zdroj dat uvedených v tab.  Tab. byl využit web PLR International 41

Hypotetická cena za jednu výpůjčku vypočtená z dat

Hypotetická cena za jednu výpůjčku vypočtená z dat je k dispozici v tab.  17

Tab. 17 Hypotetická cena za jednu výpůjčku

Země

Cena za jednu výpůjčku vypočtená jako podíl celkové částky v Kč a počtu výpůjček

Faerské ostrovy

365,9808

Norsko

13,2963

Island

12,9716

Dánsko

12,1491

Nizozemsko

3,5896

Malta

3,5189

Švédsko

2,1776

Francie

1,4864

Slovinsko

1,3308

Finsko

1,0657

Austrálie

0,9878

Spojené království

0,7555

Belgie

0,6948

Nový Zéland

0,6495

Chorvatsko

0,5905

Německo

0,5469

Rakousko

0,3861

Slovensko

0,3348

Irsko

0,3296

Maďarsko

0,2989

Lucembursko

0,2960

Česká republika

0,2780

Lotyšsko

0,2320

Litva

0,2280

Kanada

0,2117

Estonsko

0,2058

Španělsko

0,0521

Grónsko

není k dispozici

Itálie

není k dispozici

Izrael

není k dispozici

 

Hypotetická cena za jednu výpůjčku byla spočítána jako podíl celkové částky vynakládané v daných zemích na odměny za půjčování a počtu výpůjček. Cena byla vypočítána u 27 zemí, tj. u 90 % zemí ze vzorku. U zbylých tří zemí (10 % zemí ze vzorku; konkrétně se jednalo o Grónsko, Itálii a Izrael) nebyla k dispozici celková částka vynakládaná na odměny za půjčování, proto nebylo možné hypotetickou cenu za jednu výpůjčku uvést. Je třeba podotknout, že vypočítaná částka je skutečně pouze orientační, neboť až na tři země (10 % zemí ze vzorku; konkrétně se jedná o Českou republiku, Irsko a Maltu) byly údaje o počtu výpůjček zjištěny z jiných zdrojů než z webu PRL International 42 , proto nelze zcela přesně určit, že daný počet výpůjček by odpovídal počtu výpůjček uplatňovanému při vyplácení odměn za půjčování. Navíc v některých případech se počty výpůjček vztahují např. i ke druhé polovině 90. let 20. století, nemusejí tedy zcela odpovídat aktuálnímu stavu v dané zemi.

Zemí s nejvyšší hypotetickou cenou za výpůjčku jsou Faerské ostrovy (téměř 366 Kč), naopak zemí s nejnižší cenou za výpůjčku je Španělsko (pět haléřů). Česká republika se se svými třiceti haléři nachází na 22. místě (na tomto místě je vhodné připomenout, že částka, ze které výpočet vychází, ve skutečnosti reprezentuje 75 % celkové částky43 ).

Pokud se týká zdrojů dat, k výpočtu byly, jak je naznačeno výše, použity dva údaje (celková výše odměny za půjčování v dané zemi a počet výpůjček), proto jsou zdroje dat shodné jako zdroje uvedené u celkové částky za výpůjčky za rok a u počtu výpůjček.

Rozdělování prostředků prostřednictvím grantů

Z údajů na webu PLR International 44 vyplývá, že třech zemích (10 % ze vzorku), konkrétně v Norsku, ve Slovinsku a ve Švédsku, je alespoň zčásti uplatněn systém grantů.

Konkrétně v Norsku není celková částka (ta odpovídá počtu výpůjčních jednotek ve veřejně dostupných knihovnách vynásobených částkou za výpůjční jednotku) rozpočítávána na jednotlivé držitele práv, ale tito držitelé práv mohou žádat o granty z tohoto fondu.

Ve Slovinsku jsou odměny autorům uplatňovány dvojím způsobem, a to jako finanční příspěvek žijícím autorům a jako stipendia pro začínající i zavedené autory (v textu ani v tabulce není upřesněno, zda jsou do celkové částky zahrnuta i stipendia, lze však předpokládat, že spíše nikoliv.)

Ve Švédsku je část odměn vyplácena přímo (tato částka je uvedena jako celková částka), část formou grantů, penzí a pracovních grantů (tato částka naopak do celkové částky není zahrnuta).

V případě Faerských ostrovů jsou také zmiňovány granty a dotace autorům, nicméně výplata odměn je prováděna na základě počtu výtisků děl jednotlivých autorů v knihovnách na těchto ostrovech, podobně je tomu v případě Islandu.

I některé další země (např. Austrálie, Izrael či Lotyšsko) výslovně uvádějí důležitost těchto plateb pro rozvoj kultury, nicméně z hlediska formy výplaty se nejedná o klasické granty. V Rakousku je pak část prostředků věnována na sociální a kulturní účely.

Typy knihoven

Přehled typů knihoven, jejichž výpůjčky jsou brány v úvahu při výpočtu odměn za půjčování, je uveden v tab. 18

Tab. 18 Typy knihoven

Země

Typy knihoven

Austrálie

veřejné

Belgie

veřejné

Česká republika

veřejné

Dánsko

veřejné

Estonsko

veřejné

Faerské ostrovy

veřejné, národní univerzitní, školní

Finsko

veřejné

Francie

všechny

Grónsko

neuvedeno

Chorvatsko

veřejné

Irsko

veřejné

Island

veřejné, národní univerzitní, školní, financované z veřejných prostředků

Itálie

veřejné

Izrael

veřejné

Kanada

veřejné

Litva

veřejné

Lotyšsko

státní a regionální

Lucembursko

veřejné, soukromé

Maďarsko

neuvedeno

Malta

neuvedeno

Německo

veřejné, vědecké, specializované

Nizozemsko

neuvedeno

Norsko

veřejné

Nový Zéland

různé

Rakousko

veřejné, vědecké

Slovensko

neuvedeno

Slovinsko

veřejné

Spojené království

veřejné

Španělsko

všechny

Švédsko

všechny

 

Údaj o typu knihoven je k dispozici u 25, tj. 83 % knihoven ze vzorku. I v případech, kdy není výslovně uvedeno, že jsou hrazeny výpůjčky za určitý typ knihoven, lze usuzovat, že platby se týkají přinejmenším výpůjček ve veřejných knihovnách. Rovněž je možné odhadovat, že státní a regionální knihovny v Lotyšsku budou plnit funkci veřejných knihoven. Z toho je možné vyvodit, že výpůjčky ve veřejných knihovnách jsou do systémů odměňování zařazovány ve všech 30 zemích ze vzorku.

Je také třeba mít na paměti, že jednotlivé země nepoužívají jednotnou typologii knihoven, navíc např. v Austrálii mají kromě systému placení odměn za výpůjčky ve veřejných knihovnách zaveden i samostatný systém placení odměn za výpůjčky v knihovnách vzdělávacích institucí.

Jako zdroj dat byl využit web PLR International45 .

Typy dokumentů

Přehled typů dokumentů, za jejichž půjčování je přiznávána odměna, je uveden v tab. 19

Tab. 19 Typy dokumentů, za jejichž půjčování je přiznávána odměna

Země

Knihy

Audiovizuální dokumenty

Hudba

Ostatní

Austrálie

ano

ne

ne

ne

Belgie

ano

ano

ano

ano (hudebniny, databáze)

Česká republika

ano

ne

ne

ne

Dánsko

ano

ano (jen zvukové knihy)

ano

ano (originály uměleckých děl, grafika, fotografie, plakáty)

Estonsko

ano

ano

ano

neuvedeno

Faerské ostrovy

ano

neuvedeno

ano

neuvedeno

Finsko

ano

ano

ano

neuvedeno

Francie

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Grónsko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Chorvatsko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Irsko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Island

ano

ne

ne

neuvedeno

Itálie

ano

ano

ano

neuvedeno

Izrael

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Kanada

ano

ne

ne

neuvedeno

Litva

ano

ne

neuvedeno

neuvedeno

Lotyšsko

ano

ano

ano

ne

Lucembursko

ano

ano

ano

ano

Maďarsko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Malta

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Německo

ano

ano

ne

neuvedeno

Nizozemsko

ano

ano

ano

ano (časopisy, brožury, výtvarná díla, CD-ROMy)

Norsko

ano

ano

ano

ano (elektronické nosiče, hudebniny)

Nový Zéland

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Rakousko

ano

ano

ano

ne

Slovensko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Slovinsko

ano

ano

ano

neuvedeno

Spojené království

ano (včetně stažení e-knih na místě samém)

ano (pouze audioknihy)

ne

neuvedeno

Španělsko

ano

ano

ano

neuvedeno

Švédsko

ano

ne

ano

ano (příruční díla)

https://www.plrinternational.com/

Spojené království

ano (včetně stažení e-knih na místě samém)

ano (pouze audioknihy)

ne

neuvedeno

Španělsko

ano

ano

ano

neuvedeno

Švédsko

ano

ne

ano

ano (příruční díla)

 

Ve všech 30 zemích ze vzorku je přiznávána odměna za půjčování knih, u ostatních dokumentů se již situace v jednotlivých zemích liší. Za půjčování audiovizuálních a hudebních dokumentů je přiznávána ve 14 zemích (47 % ze vzorku), přičemž ve 12 zemích (40 % ze vzorku) je odměna přiznávána za oba tyto typy dokumentů zároveň , v celkem šesti zemích je přiznávána odměna ještě za půjčování vybraných dalších typů dokumentů. Česká republika patří k zemím, kde je přiznávána odměna pouze za knihy.

Dostupnost údajů, za jejichž půjčování je přiznávána odměna, se u jednotlivých typů dokumentů liší, alespoň jeden z údajů (pro knihy) byl dostupný ve všech zemích ze vzorku.

Jako zdroj dat byl použit web PLR International46 .

Příjemci odměn

Přehled příjemců, kterým je přiznávána odměna, je k dispozici v tab. 20

Tab. 20 Příjemci, kterým je přiznávána odměna

Země

Autoři

Ilustrátoři

Fotografové

Editoři či sestavovatelé

Překladatelé

Autoři upravených či převyprávěných verzí

Nakladatelé

Držitelé copyrightu

Ostatní

Austrálie

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ne

neuvedeno

Belgie

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

ano

neuvedeno

neuvedeno

Česká republika

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ne

ano (dědicové)

neuvedeno

Dánsko

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

neuvedeno

Estonsko

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano (jako držitelé copyrightu)

ano

neuvedeno

Faerské ostrovy

ano

ano

ne

ne

ano

ne

ne

neuvedeno

neuvedeno

Finsko

ano

ano

ano

neuvedeno

ano

neuvedeno

neuvedeno

ano

neuvedeno

Francie

ano

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

ano

neuvedeno

neuvedeno

Grónsko

ano

ano

ano

neuvedeno

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Chorvatsko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Irsko

ano

ano

ano

ano

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Island

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ano (pouze po smrti autora)

skladatelé

Itálie

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

ano

neuvedeno

producenti a umělci/interpreti

Izrael

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Kanada

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

neuvedeno

Litva

ano

ano

neuvedeno

ne

ano

neuvedeno

ne

neuvedeno

neuvedeno

Lotyšsko

ano

ano

ano

ano (jen sestavovatelé)

ano

ano

ne

ano

neuvedeno

Lucembursko

ano

ano

ano

neuvedeno

ano

ano

ano

ne

držitelé příbuzných práv

Maďarsko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Malta

ano

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Německo

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

neuvedeno

Nizozemsko

ano

ano

ano

ano (jen sestavovatelé)

ano

ano

ano

ano

neuvedeno

Norsko

ano

ano

ano

neuvedeno

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Nový Zéland

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

neuvedeno

Rakousko

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

neuvedeno

Slovensko

ano

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Slovinsko

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

ne

Spojené království

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

neuvedeno

Španělsko

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano (pouze jako držitelé práv u kolektivních děl)

neuvedeno

neuvedeno

Švédsko

ano

ano

ano

ne

ano

ne

ne

ne

neuvedeno

 

Ve všech 30 zemích ze vzorku je odměna za půjčování přiznávána autorům, ve 24 zemích (80 % zemí ze vzorku) ilustrátorům, ve 20 zemích (67 % zemí ze vzorku) fotografům, v 11 zemích (37 % zemí ze vzorku) editorům/sestavovatelům (resp. ve dvou zemích jen sestavovatelům), v 21 (70 % zemí ze vzorku) zemích překladatelům, v devíti zemích (30 % zemí ze vzorku) autorům upravených/převyprávěných verzí, v deseti zemích (33 % zemí ze vzorku) nakladatelům (z toho ve dvou zemích jenom jako držitelům copyrightu, v jednom z těchto dvou případů pak navíc pouze u kolektivních děl), v sedmi zemích (23 % zemí ze vzorku) držitelům copyrightu (z toho ve dvou případech pouze dědicům po smrti autora), ve třech zemích ještě jiným příjemcům. Skutečný počet jednotlivých typů příjemců však může ve skutečnosti být vyšší, neboť v řadě případů údaj o příjemcích na webu PLR International 47 , který posloužil jako zdroj údajů, chyběl.

Česká republika patří k zemím, ve kterých do odměňování nejsou zahrnuti editoři/sestavovatelé ani nakladatelé.

Pokud se týká procentuálního členění částek mezi autory a nakladatele, z deseti zemí, v nichž jsou oprávněnými příjemci odměn nakladatelé, u pěti není tento údaj dostupný (konkrétně se jedná o Estonsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko a Španělsko48 ), u zbylých pěti údaj dostupný je. Jedná se konkrétně o Austrálii, Belgii, Francii, Itálii a Rakousko. V Austrálii připadá nakladatelům 20 % částky49 , v Belgii 30 %, ve Francii a v Itálii 50 % a konečně v Rakousku 30 % v případě veřejných knihoven a 50 % v případě knihoven vědeckých.

Jako zdroj dat byl použit web PLR International51 .

Vyplácení odměn po smrti autora

Údaje o vyplácení odměn po smrti autora jsou k dispozici v tab. 21

Tab. 21 Vyplácení odměn po smrti autora

Země

Po smrti autora

Austrálie

ne

Belgie

neuvedeno

Česká republika

ano

Dánsko

ano

Estonsko

ano

Faerské ostrovy

neuvedeno

Finsko

ano

Francie

neuvedeno

Grónsko

neuvedeno

Chorvatsko

neuvedeno

Irsko

neuvedeno

Island

ano

Itálie

neuvedeno

Izrael

ano (vdovy a vdovci)

Kanada

ne

Litva

neuvedeno

Lotyšsko

neuvedeno

Lucembursko

ze zákona není zřejmé

Maďarsko

neuvedeno

Malta

neuvedeno

Německo

ano

Nizozemsko

ano

Norsko

ne

Nový Zéland

ne

Rakousko

ano

Slovensko

neuvedeno

Slovinsko

ne

Spojené království

ano

Španělsko

ano

Švédsko

ano

Pořadí zemí podle jednotlivých ukazatelů

V tab. 22 je zachyceno pořadí zemí podle jednotlivých ukazatelů, přičemž pozice České republiky je vyznačena tučně. Názvy zemí jsou vyjádřeny dvoupísmennou zkratkou podle ISO 3166-152 . Země, u kterých nebyla hodnota daného ukazatele k dispozici, jsou označeny žlutě. Vyskytuje-li se u jednotlivého ukazatele více případů nedostupné hodnoty ukazatele, je u těchto zemí uplatněno abecední pořadí.

Tab. 22 Pořadí zemí podle jednotlivých ukazatelů

Pořadí

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Počet obyvatel

DE

FR

GB

IT

ES

CA

AU

NL

CZ

BE

HU

SE

AT

IL

DK

SK

FI

NO

IE

HR

NZ

LT

LV

SI

EE

LU

MT

IS

GL

FO

HDP na obyvatele

LU

NO

NL

IE

AU

AT

DE

SE

CA

DK

IS

BE

FI

FR

GL

GB

NZ

IT

IL

ES

MT

FO

SI

CZ

SK

LT

EE

HU

LV

HR

Počet veřejných knihoven

DE

IT

CZ

ES

GB

FR

SK

CA

AT

HU

AU

IL

LV

NO

BE

DK

EE

IE

HR

FI

SE

NL

IS

NZ

LT

SI

MT

LU

GL

FO

Počet svazků

FR

DE

GB

CA

ES

CZ

AU

SE

FI

IT

NL

BE

DK

LT

SK

NO

IE

EE

SI

HU

AT

LV

NZ

HR

IL

IS

MT

LU

GL

FO

Počet uživatelů

GB

IT

ES

AU

DE

CA

FR

NL

SE

BE

FI

DK

HU

CZ

NO

AT

IE

NZ

IL

LT

LV

HR

SI

SK

EE

MT

IS

LU

FO

GL

Počet výpůjček

CA

DE

GB

FR

IT

AU

NL

FI

SE

BE

ES

CZ

NZ

DK

HU

NO

AT

LT

SK

SI

IE

EE

IL

HR

LV

LU

GL

IS

MT

FO

Počet výpůjček na obyvatele

CA

FI

EE

NZ

SI

DK

NL

AU

SE

BE

GL

LT

NO

GB

CZ

DE

LV

FR

IT

LU

FO

IE

SK

HR

HU

AT

IL

ES

IS

MT

Počet nakladatelů

GB

CA

FR

NL

DE

AU

ES

SE

IT

DK

NZ

NO

HU

HR

BE

AT

FI

IE

CZ

SK

SI

EE

LT

IL

IS

LV

LU

MT

FO

GL

Počet obyvatel na nakladatele

IL

IT

CZ

DE

LT

ES

BE

SK

AT

LV

FI

IE

FR

MT

HU

GB

SI

AU

HR

EE

GL

CA

LU

NO

SE

NZ

NL

DK

FO

IS

Počet obyvatel na vydaný titul

SE

NZ

CA

NL

FI

AT

LV

HU

MT

IT

FR

IL

DE

NO

AU

BE

CZ

ES

SK

SI

DK

GB

LU

IS

HR

EE

FO

GL

IE

LT

Počet vydaných titulů knih

GB

DE

ES

FR

IT

AU

CA

CZ

BE

DK

NL

SK

HU

IL

AT

NO

SE

FI

SI

NZ

LU

LV

IS

MT

EE

FO

GL

HR

IE

LT

Celková částka na odměny

DK

NL

FR

NO

GB

DE

CA

AU

SE

FI

FO

BE

NZ

SI

CZ

AT

HU

HR

SK

IE

LT

IS

EE

ES

LV

MT

LU

GL

IT

IL

Celková částka v poměru k HDP na obyvatele

DK

FR

NL

GB

NO

DE

CA

AU

SE

FI

FO

BE

NZ

SI

CZ

HR

HU

SK

AT

LT

EE

IE

LV

ES

IS

MT

LU

GL

IT

IL

Uváděná cena výpůjčky

LU

SI

GB

IE

FI

BE

CZ

SK

AU

DK

EE

FO

FR

GL

HR

IS

IT

IL

CA

LT

LV

HU

MT

DE

NL

NO

NZ

AT

ES

SE

Hypotetická cena výpůjčky

FO

NO

IS

DK

NL

MT

SE

FR

SI

FI

AU

GB

BE

NZ

HR

DE

AT

SK

IE

HU

LU

CZ

LV

LT

CA

EE

ES

GL

IT

IL

ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes.  3rd ed. Geneva: International Organization for Standardization, c2013. Kódy dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#search

Zjednodušený pohled na pořadí České republiky z hlediska hodnot jednotlivých ukazatelů přináší tab. 23

Tab. 23 Pořadí České republiky v jednotlivých ukazatelích

Pořadí

Pořadí ČR

Počet obyvatel

9.

HDP na obyvatele

24.

Počet veřejných knihoven

3.

Počet svazků

6.

Počet uživatelů

14.

Počet výpůjček

12.

Počet výpůjček na obyvatele

15.

Počet nakladatelů

19.

Počet vydaných titulů knih

8.

Počet obyvatel na nakladatele

3.

Počet obyvatel na vydaný titul

17.

Celková částka na odměny

15.

Celková částka v poměru k HDP na obyvatele

15.

Uváděná cena výpůjčky

7.

Hypotetická cena výpůjčky

22.

 

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že v České republice je ve srovnání se zbytkem zemí ze vzorku vysoký absolutní počet veřejných knihoven a v souvislosti s tím i relativně vysoký počet svazků v těchto knihovnách, počet výpůjček v přepočtu na obyvatele je již nižší. Za relativně aktivní lze označit také nakladatelský sektor, např. v absolutním počtu vydaných titulů knih za rok je Česká republika na osmém místě. Pokud se týká ceny za výpůjčku, je třeba připomenout, že uvedené sedmé místo je vlastně sedmým místem z osmi (tj. místem předposledním), neboť tento údaj byl disponibilní pouze u osmi zemí. Více vypovídající je v tomto případě paradoxně hypotetická cena výpůjčky, neboť tento (byť orientační) údaj bylo možné vypočítat u 90 % zemí ze vzorku.

Diskuse a závěr

Systémy odměn v jednotlivých zemích jsou poměrně složité a v řadě případů je nelze jednoduchým způsobem popsat a porovnat se systémy z jiných zemí. Jak je koneckonců upozorněno i na některých místech tohoto textu, potíže působí i nedostupnost některých údajů, potažmo zastaralost dostupných údajů.

Přesto se tato studie pokouší nastínit, jaká je současná pozice České republiky ve srovnání s dalšími 29 zeměmi, které mají zaveden systém pro odměňování autorů za výpůjčky v knihovnách a zároveň  svůj systém popsaly na webu PRL International53 , který posloužil jako výchozí zdroj zpracovávaných dat.

Lze konstatovat, že ač Česká republika patří mezi země s vysokým počtem veřejných knihoven i aktivním nakladatelským sektorem, výše odměn autorům tomuto postavení úplně neodpovídá. Relativně obvyklou praxí v zahraničí je, že do systému odměn jsou zařazováni i nakladatelé (byť v některých případech pouze jako držitelé copyrightu). Ve vybraném vzorku se celkem jednalo o třetinu zemí.

Pokud se týká typu knihoven, které jsou do systému zapojeny, je ze získaných dat možné vyvodit, že ve všech zemích ze vzorku se jedná o veřejné knihovny, v některých zemích (např. v Německu, Rakousku či na Islandu) jsou však do systému zapojeny i další typy knihoven.

V některých zemích je systém odměňování výrazněji vnímán jako podpůrný prostředek pro rozvoj autorské tvorby a kultury obecně. Je tomu tak v Norsku, ve Slovinsku a ve Švédsku. I další země však uvádějí důležitost těchto plateb pro rozvoj kultury.

Pro zájemce o hlubší studium problematiky odměňování autorů za půjčování jejich děl v knihovnách je možno doplnit, že na v této studii často citovaném webu PLR International54 jsou k dispozici i podrobnější údaje o jednotlivých zemích (mj. kontakty na správce systémů pro odměňování autorů v jednotlivých zemích nebo další typy údajů, které zde nebyly podrobně rozebírány).

Použité zdroje

Australian Public Libraries Statistical Report 2012-2013 [online]. South Brisbane: Regional Access & Public Libraries, State Library of Queensland, October 2014 [cit. 2015-08-26]. 35 s. Dostupné z: http://www.nsla.org.au/sites/www.nsla.org.au/files/publications/NSLA.Aust_Pub_Lib_Stats_2012-13_0.pdf

Books published per country per year. In: Wikipedia, the free encyclopedia [online]. This page was last modified on 19 July 2015, at 01:18 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year

Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property. Official Journal of the European Union [online]. L 346, 27.11.1992[cit. 2015-08-26], s. 61–66. CELEX: 31992L0100. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31992L0100

Country comparison: GDP – per capita (PPP). In: The WorldFactbook [online].Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

Country Comparison: Population. In: The WorldFactbook [online].Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html

Czech Republic. In: PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/established/plradministrators/czech.htm

Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version). Official Journal of the European Union [online]. L376.27.12.2006 [cit. 2015-08-26], s. 28–35. CELEX: 32006L0115. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115

Established PLR Schemes. In: PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/established/established.htm

Frequently Asked Questions. In: PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/faqs/faqs.htm

Global Library Statistics [online]. Dublin (OH, USA): OCLC, c2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.oclc.org/global-library-statistics.en.html

Global Register of Publishers [online]. London: International ISBN Agency, c2014 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://grp.isbn-international.org/

International Publishers Association [online]. Geneva: International Publishers Association, c2014 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.internationalpublishers.org/

ISO 2789. Information and documentation – International library statistics. 5th ed. Geneva: International Organization for Standardization, c2013. v, 71 s. Náhled (včetně slovníku termínů a definic) dostupný z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2789:ed-5:v1:en

ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes.  3rd ed. Geneva: International Organization for Standardization, c2013. Kódy dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#search

Kurzy devizového trhu [online]. Praha: Česká národní banka, c2003–2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Libraries are evolving. In: Public Libraries of New Zealand [online]. Wellington: Association of Public Library Managers, c2014 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.publiclibrariesofnewzealand.org.nz/libraries-are-evolving/

MATUŠÍK, Zdeněk. Odměna autorům za půjčování jejich děl v knihovnách. Ikaros [online]. 2005, 9(6) [cit. 2015-08-27]. urn:nbn:cz:ik-11886. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11886

Nordic Statistical Yearbook 2014 [online]. Edited by Klaus Munch HAAGENSEN. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 2014 [cit. 2015-08-07]. 157 s. Dostupné z: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A763002&dswid=9219

Number of libraries. In: Trends in UK library and publishing statistics [online]. Loughborough: Loughborough University [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: http://www.lboro.ac.uk/microsites/infosci/lisu/lisu-statistics/institutions.xls

O právu veřejného půjčování. Knihovna plus [online]. 2006, 2(1) [cit. 2015-08-07]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/pujcovani.htm

PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

REID, Ian. The 2013 Public Library Data Service Statistical Report: Characteristics and Trends. Public Libraries Online [online]. March/April 2014, 53(2) [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://publiclibrariesonline.org/2014/05/2013-plds/

SHOHAM, Snunith. Libraries and Librarianship in Israel. IFLA Journal [online]. 2000, 26(3) [cit. 2015-08-07], s. 165–176. Dostupné z: http:/www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/archive/jour2603.pdf

SMETANOVÁ, Dana. Odměna za půjčování v knihovnách České republiky v roce 2014. Praha, 25. 6. 2014. 1 s. Rukopis zpracovaný v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR.

StatPlanet [online]. The Hague: EBLIDA [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.eblida.org/Activities/KIC/maps/public-libraries-map/StatPlanet.html

The World Factbook [online]. Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

UIS.Stat [online]. Montreal: UNESCO Institute for Statistics [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://data.uis.unesco.org/

World Guide to Libraries 2012. Editors Marlies Janson, Helmut Opitz. 26th ed. Berlin: De Gruyter Saur, 2012. 2 sv. ISBN 978-3-11-023548-7.


1 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

2 Frequently Asked Questions. In: PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/faqs/faqs.htm

3 V českém prostředí zatím není zcela ukotven překlad tohoto anglického termínu. Ostatně ani do terminologické báze TDKIV spravované a aktualizované Národní knihovnou ČR není zatím český ekvivalent zařazen (v průběhu přípravy této studie byl však správci báze předán podnět k zařazení příslušného termínu, pozn. aut.).

4 MATUŠÍK, Zdeněk. Odměna autorům za půjčování jejich děl v knihovnách. Ikaros [online]. 2005, 9(6) [cit. 2015-08-27]. urn:nbn:cz:ik-11886. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11886

5 O právu veřejného půjčování. Knihovna plus [online]. 2006, 2(1) [cit. 2015-08-07]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://oldknihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/pujcovani.htm

6 Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property. Official Journal of the European Union [online]. L 346, 27.11.1992 [cit. 2015-08-26], s. 61–66. CELEX: 31992L0100. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31992L0100

7 Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version). Official Journal of the European Union [online]. L376. 27.12.2006 [cit. 2015-08-26], s. 28–35. CELEX: 32006L0115. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115

8 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

9 Established PLR Schemes. In: PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/established/established.htm

10 Czech Republic. In: PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/established/plradministrators/czech.htm

11 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

12 The World Factbook [online]. Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

13 Country Comparison: Population. In: The WorldFactbook [online].Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html

14 The World Factbook [online]. Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

15 Country comparison: GDP – per capita (PPP). In: The WorldFactbook [online].Washington (DC, USA): Central Intelligence Agency [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/2004rank.html

16 Kurzy devizového trhu [online]. Praha: Česká národní banka, c2003–2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

17 Global Library Statistics [online]. Dublin (OH, USA): OCLC, c2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.oclc.org/global-library-statistics.en.html

18 Tento údaj byl ověřen ve vydání pro rok 2012 (World Guide to Libraries 2012. Editors Marlies Janson, Helmut Opitz. 26th ed. Berlin: De Gruyter Saur, 2012. 2 sv. ISBN 978-3-11-023548-7), neboť vydání pro rok 2015 v knihovnách v ČR v době zpracování textu zatím nebylo k dispozici.

19 Number of libraries. In: Trends in UK library and publishing statistics [online]. Loughborough: Loughborough University [cit. 2015-08-20]. Dostupné z: http://www.lboro.ac.uk/microsites/infosci/lisu/lisu-statistics/institutions.xls

20 StatPlanet [online]. The Hague: EBLIDA [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.eblida.org/Activities/KIC/maps/public-libraries-map/StatPlanet.html

21 Global Library Statistics [online]. Dublin (OH, USA): OCLC, c2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.oclc.org/global-library-statistics.en.html

22 Global Library Statistics [online]. Dublin (OH, USA): OCLC, c2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.oclc.org/global-library-statistics.en.html

23 StatPlanet [online]. The Hague: EBLIDA [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.eblida.org/Activities/KIC/maps/public-libraries-map/StatPlanet.html

24 UIS.Stat [online]. Montreal: UNESCO Institute for Statistics [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://data.uis.unesco.org/

25 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

26 Nordic Statistical Yearbook 2014 [online]. Edited by Klaus Munch HAAGENSEN. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 2014 [cit. 2015-08-07], s. 6. Dostupné z: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A763002&dswid=9219

27 Australian Public Libraries Statistical Report 2012-2013 [online]. South Brisbane: Regional Access & Public Libraries, State Library of Queensland, October 2014 [cit. 2015-08-26]. 35 s. Dostupné z: http://www.nsla.org.au/sites/www.nsla.org.au/files/publications/NSLA.Aust_Pub_Lib_Stats_2012-13_0.pdf

28 SHOHAM, Snunith. Libraries and Librarianship in Israel. IFLA Journal [online]. 2000, 26(3) [cit. 2015-08-07], s. 169. Dostupné z: http:/www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/archive/jour2603.pdf

29 REID, Ian. The 2013 Public Library Data Service Statistical Report: Characteristics and Trends. Public Libraries Online [online]. March/April 2014, 53(2) [cit. 2015-08-07]. Tab. 1. Dostupné z: http://publiclibrariesonline.org/2014/05/2013-plds/

30 Libraries are evolving. In: Public Libraries of New Zealand [online]. Wellington: Association of Public Library Managers, c2014 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.publiclibrariesofnewzealand.org.nz/libraries-are-evolving/

31 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

32 V tomto případě správce systému pro odměňování za veřejné půjčování zastává názor, že prodloužení jsou další výpůjčkou, knihovny se naopak domnívají, že prodloužení další výpůjčku nepředstavují.

33 ISO 2789. Information and documentation – International library statistics. 5th ed. Geneva: International Organization for Standardization, c2013, článek 2.2.19. Náhled (včetně slovníku termínů a definic) dostupný z: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:2789:ed-5:v1:en

34 Global Register of Publishers [online]. London: International ISBN Agency, c2014 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://grp.isbn-international.org/

35 International Publishers Association [online]. Geneva: International Publishers Association, c2014 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: http://www.internationalpublishers.org/

36 Books published per country per year. In: Wikipedia, the free encyclopedia [online]. This page was last modified on 19 July 2015, at 01:18 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year

37 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

38 SMETANOVÁ, Dana. Odměna za půjčování v knihovnách České republiky v roce 2014. Praha, 25. 6. 2014. 1 s. Rukopis zpracovaný v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR.

39 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

40 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

41 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

42 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

43 SMETANOVÁ, Dana. Odměna za půjčování v knihovnách České republiky v roce 2014. Praha, 25. 6. 2014. 1 s. Rukopis zpracovaný v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR.

44 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

45 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

46 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

47 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

48 V případě Estonska a Španělska dostávají nakladatelé odměnu pouze jako držitelé práv.

49 Tvůrci dostávají 35,8 Kč, resp. 1,96 australského dolaru za výtisk, nakladatelé 8,9 Kč, resp. 49 centů.

50 V případě zvukových a audiovizuálních dokumentů si autoři a nakladatelé rozdělují napůl 60 % celkové částky, zbylých 40 % si napůl dělí producenti a umělci/interpreti.

51 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

52 ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes.  3rd ed. Geneva: International Organization for Standardization, c2013. Kódy dostupné z: https://www.iso.org/obp/ui/#search

53 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

54 PLR International [online]. International PLR Network [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: https://www.plrinternational.com/

Jansová, Linda. Odměny autorům za půjčování jejich děl veřejnosti ve vybraných zemích = Public lending right in selected countries. Knihovna plus [online], 2015, 11(2) [cit. 2014-11-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/informace-a-konference/odmeny-autorum-za-pujcovani-jejich-del-verejnosti-ve-vybranych-zemich.

01.03.2016
Vyhledávání
Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Svět knihy 2024

23. - 26. 5. 2024

Výstaviště Praha Holešovice

Svet_knihy.jpg

Výstava dějiny holokaustu v Praze

Termín: 6. 5. - 19. 5. 2024

Místo: studentské nádvoří, Klementinum, Praha 1

holocaust.jpg

Cena MARK 2024

Cílem soutěže MARK 2024 je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, prdagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos  oboru v období od června 2023 do května 2024.

Nominace do krajského kola je možné podávat pomocí formuláře do 31. 5. 2024 včetně.

Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP.

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text