Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2015 / 02 Historie a současnost Slovník českých knihovníků

Slovník českých knihovníků

Abstrakt: Článek pojednává o Slovníku českých knihovníků – kooperačním projektu Národní knihovny ČR a krajských knihoven. Popisuje základní principy spolupráce mezi knihovnami, činnosti a postupy při vytváření databáze. Cílem databáze je představit osobnosti, které se významným způsobem podílely na rozvoji knihovnictví a informační vědy v Česku.

Klíčová slova: knihovníci, biografie, databáze, Česko

Summary: The article presents the Dictionary of Czech Librarians – the cooperative project of the National Library of the Czech Republic and regional research libraries. It describes basic principles of cooperation between libraries, activities and the process of creating database. The purpose of the database is to present personalities who have made their mark in librarianship and information science in the Czech Republic.

Keywords: librarians, biographies, database, Czech Republic

Ing. Dana Smetanová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR

Databáze Slovník českých knihovníků (dále jen SČK) (Navrhuji formou prolinku - http://aleph.nkp.cz/cze/sck) představuje osobnosti, které významným způsobem ovlivnily vývoj českého knihovnictví od 16. století až po současnost. Jádro databáze tvoří informace o osobnostech, které se zasloužily o vznik a rozvoj mnoha odborných činností, stály u zrodu knihoven, z nichž mnohé dodnes nosí jejich jméno. Stručná biografická hesla přinášejí informace o jejich životě, činnosti a díle. Zájemci se tak mohou seznámit i s vývojem knihovnického oboru, který prošel v průběhu dějin mnoha změnami a mnohdy musel bojovat o svoji pozici a uznání, prostřednictvím životů osob, které ho utvářely.

Databáze SČK je vytvářena ve spolupráci Národní knihovny ČR, krajských knihoven a některých odborných knihoven. Vznikla jako kooperační projekt již v roce 2007 pod záštitou Sdružení knihoven ČR (SDRUK). V roce 2014 byla data předána do Národní knihovny ČR a garanci za tvorbu slovníku převzal Knihovnický institut Národní knihovny ČR, který organizačně zajišťuje spolupráci s knihovnami a koordinuje další postup rozvoje databáze. Prvořadým úkolem bylo zrevidovat kritéria výběru osobností, vytvořit novou strukturu biografického hesla, stanovit rozsah selekčních termínů a rejstříků a nastavit pravidla spolupráce s partnerskými knihovnami.

Výběr osobnosti

Vybraní pracovníci spolupracujících knihoven navrhují podle stanovených kritérií osobnosti svého kraje/regionu, odborné knihovny osobnosti své instituce pro zařazení do SČK a zpracovávají jejich biografická hesla podle určených pravidel.

Kritéria výběru osobnosti

  • zaměstnání v knihovně
  • výuka odborných knihovnických předmětů na vysokých a středních knihovnických školách
  • odborná, vědecká nebo spolková činnost v knihovnictví, osobní přínos k rozvoji oboru knihovnictví a informační vědy, publikační činnost
  • významný podíl na rozvoji knihovny
  • držitelé knihovnických ocenění
  • významné působení v jiném oboru (pro zařazení do SČK má hodnotu pouze v návaznosti na ostatní kritéria)

Rozhodující je zaměstnání v knihovně nebo výuka odborných knihovnických předmětů na školách v kombinaci s některým z dalších uvedených kritérií.

Sběr dat o žijící osobnosti se uskutečňuje formou dotazníku. Na základě vyplněného dotazníku je zpracováno biografické heslo, které je před vložením do databáze dáno ke schválení dotyčné osobě. Součástí dotazníku je i souhlas s uveřejněním poskytnutých dat a fotografie, pokud je připojena, v databázi SČK, případně v tištěné verzi slovníku, o které se do budoucna uvažuje.

Biografická hesla nežijících osobností jsou vytvářena na základě rešerší v různých tištěných a elektronických informačních zdrojích.

Rozsah hesla závisí na významu osobnosti, dostupnosti informací o ní a přístupu zpracovatele.

Struktura biografického hesla

Biografická hesla jsou vytvářena v úzké vazbě na soubory Národních autorit ČR. Vybraná pole jsou přebírána přímo z autoritních záznamů, pokud je osobnost v databázi autorit uvedena. Pro přehlednost jsou uváděna pouze pole, která přinášejí informace o osobnosti a jsou individuálně zpracovávána a/nebo pole podle nichž je možné vyhledávat.

Záhlaví
Záhlaví je přebíráno z autoritního záznamu včetně identifikačního čísla jmenných autorit. To umožňuje jednoznačnou identifikaci osoby a  její publikační činnosti.

Odkazová forma
Odkazy se vytvářejí pro rozdílná jména téže osoby, jsou též přebírány z autoritního záznamu.

Narození, úmrtí
Uvádí se datum, místo a okres narození, úmrtí. Uvádějí se pouze známé a ověřené údaje. Zapisuje se název místa a okresu platné v době narození/úmrtí, současný název se uvádí do závorky.

Místa působení
Uvádí se místo, okres, instituce a roky působení. Zapisují se názvy místa, okresu a institucí platné v době působení, současný název se uvádí do závorky.

Biografická poznámka
Je přebírána z autoritního záznamu. Text může být doplněn o další aktuální údaje.

Životopis
Tvoří hlavní část biografického hesla. Obsahuje stručný životopis s údaji o vzdělání, pracovní kariéře, odborné a vědecké činnosti v oblasti knihovnictví a informační vědě, členství v regionálních, národních a mezinárodních organizacích, informace o další významné, nejen knihovnické, činnosti, popisuje hobby a zájmy.

Předmětové heslo
K popisu předmětovými hesly je využívána Databáze tematických autorit NK ČR.

Citace zdroje
Zdroje informací, ze kterých bylo čerpáno při zpracování biografického hesla.

Medaile a ocenění
Uvádí se název ocenění a rok, kdy bylo uděleno.

Další informace
Odkazy na externí zdroje, které uvádějí další informace o osobnosti, např. Wikipedie.

Odkazy
Odkazy do katalogů, přednostně do Souborného katalogu ČR a Databáze knihovnické literatury zprostředkovávají informace o publikační činnosti osobnosti.

Založení záznamu
Uvádí se datum založení záznamu a šifra zpracovatele.

Aktualizace
Uvádí se datum poslední aktualizace záznamu a šifra zpracovatele.

Systémové číslo
Je přiděleno automatizovaně systémem.

Strukturu biografického hesla ilustruje následující obrázek:

Obsah databáze

Databáze v současné době obsahuje více než 610 biografických hesel. Hesla jsou ve dvou různých strukturách. Hesla importovaná z původního systému spravovaného sdružením SDRUK mají jednoduchou strukturu, zpravidla obsahují pouze pole záhlaví, životní data a pole životopis. Tato hesla procházejí v současné době revizí, restrukturalizací a jsou obohacována o předmětová hesla a odkazy na další zdroje. Takto je zpracována zhruba třetina importovaných záznamů. Současně s korekturami původních záznamů jsou průběžně doplňována nová hesla žijících i nežijících knihovnických osobností. Zástupci spolupracujících knihoven jsou zodpovědní za správu záznamů o osobnostech svého kraje, k záznamům mají online přístup díky speciálně vytvořenému pracovnímu rozhraní knihovního programu. Všechny opravy i vkládání nových záznamů se dělají online, takže uživatel má okamžitý přístup k aktuálním informacím.

Zpřístupnění databáze

Databáze je vytvářena, spravována a provozována v knihovním systému ALEPH a je přístupná z webu Národní knihovny ČR prostřednictvím veřejně přístupného katalogu OPAC. Databázi je možné prohlížet listováním v abecedních rejstřících, které jsou k dispozici pro osobní jméno, místo narození, místo úmrtí, místo působení, předmětová hesla a medaile a ocenění. Další možností je vyhledávání zadáním rešeršního dotazu. Vyhledávat lze v jednoduchém i rozšířeném rozhraní, se zpřesňováním i filtrováním dotazů, vybrané záznamy pak mohou uživatelé ukládat do počítače nebo odesílat e-mailem.

Databáze je přístupná na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/sck.

Další informace o projektu SČK jsou na webu Informace pro knihovny http://ipk.nkp.cz/oborove-baze-dat/slovnik-ceskych-knihovniku.

Smetanová, Dana. Slovník českých knihovníků. Knihovna plus [online], 2015, 11(2) [cit. 2014-11-25]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovnaplus.nkp.cz/aktualni-cislo/historie-a-soucasnost/slovnik-ceskych-knihovniku.

01.03.2016
Vyhledávání
Kniha ve 21. století

Místo: konference proběhne online
Termín: 16. února 2022
http://k21.fpf.slu.cz/

Kniha a závoj

110 let od úmrtí kněžny a světice Ludmily
13. 12. 2021 - 30. 1. 2022
Klementinum

plakat_ludmila2021.png

Sto let ruské pomocné akce

19. 11. 2021 – 22. 1. 2022
Klementinum

plakat_rpa100.png

ČTK nabízí knihovnám a jejím čtenářům zprávy o EU zdarma

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctk-nabizi-knihovnam-a-jejim-ctenarum-zpravy-o-eu-zdarma/2098379

Zprávy týkající se EU do knihoven od ČTK zdarma mají za cíl zvýšení povědomí o činnosti Evropské unie.

11. valná hromada SKIP spojená s odbornou konferencí Architektura knihoven

Místo: Ostrava
Termín: 7. – 8. 6. 2022