Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2023 / 02 Informace a konference Zapojení SKIP ČR do projektu „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny“

Zapojení SKIP ČR do projektu „Posílení úrovně sociálního dialogu v odvětvích a podpora adaptace odvětví na změny“

Mgr. Vladana Pillerová / Knihovnický institut Národní knihovny České republiky

 

 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) se stal opět jedním z odvětvových svazů zapojených do dalšího projektu, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů společně se svými členy a partnerem projektu – Českomoravskou konfederací odborových svazů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus, byl zahájen 1. ledna 2023 a jeho ukončení je naplánováno na konec roku 2025.

Jedná se již o třetí projekt, na kterém má SKIP ČR možnost spolupracovat. Všechny projekty jsou zaměřeny na zaměstnaneckou problematiku a řešení klíčových témat s ní spojených a podporu role odborových organizací v knihovnách. První projekt měl název „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému“ a byl realizován v letech 2015 až 2019. V něm byly definovány největší problémy a témata, která by se v knihovnách měla řešit. Na něj navázal projekt „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“, který skončil v lednu 2022. Ten byl zaměřen především na dvě oblasti – na syndrom profesního vyhoření knihovníků a jeho prevenci a na vytvoření vzorových podkladů, které mohou knihovny využít pro založení odborové organizace a celkově ke zlepšení tzv. sociálního dialogu v knihovnách.1

Do projektů jsou kromě knihovnictví zapojena další odvětví – školství, stavebnictví, zemědělství, textilní průmysl a některá další. Každý svaz má svého sociálního partnera, v případě SKIP ČR je to v tomto projektu Odborový svaz pracovníků knihoven; pracují společně v rámci projektu na tzv. bipartitní platformě.

Nový projekt je rozdělen do dvou klíčových aktivit. První má název „Budoucnost práce v odvětvích, podpora zvyšování adaptability zaměstnanců i zaměstnavatelů“. V této aktivitě budou řešena dvě témata – digitální kompetence knihovníků a ergonomie pracoviště. Druhá klíčová aktivita má název „Podpora sociálního dialogu a tvorby strategických odvětvových dokumentů“, v ní bude primárně řešena problematika zavedení práce na dálku (home office) v knihovnách.

Prvním úkolem bylo oslovit odborníky z řad knihovníků a dalších oborů a managementu knihoven a vytvořit pracovní skupiny, které se budou zabývat řešením jednotlivých témat.

Téma: Digitální kompetence

Cílem řešení tohoto tématu je přispět ke zvýšení kompetencí a digitálních dovedností pracovníků v souvislosti s digitalizací a modernizací služeb v celé síti veřejných knihoven, a to zmapováním současného stavu v oblasti digitálních služeb knihoven, kompetencí pracovníků knihoven, znalosti informačních zdrojů; dále vypracovat doporučení pro zavádění nových služeb v online prostředí, včetně popisu nezbytných kompetencí pracovníků knihoven.

V pracovní skupině jsou zastoupeni knihovníci ze služeb, metodici, vyučující z oboru knihovnictví a informační věda na vysokých školách.

V první fázi se pracovní skupina zaměřila na zjištění úrovně digitálních kompetencí knihovníků. Prvním krokem bude získání relevantních dat od zaměstnanců knihoven, které se uskuteční online dotazníkovým šetřením. Základem pro strukturu dotazníku byl zvolen Evropský rámec digitálních kompetencí (DigComp, resp. DigiComp)2, otázky jsou v jednotlivých částech dotazníku doplňovány, upravovány a konkretizovány pro oblast knihovnictví s cílem identifikovat aktuální stav v českých knihovnách. Distribuce dotazníku je plánována na podzim 2023.

Téma: Ergonomie pracoviště

Kvalita pracovního prostředí ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců knihoven. Ergonomie pracoviště, to neznamená jen zařízení a vybavení, se kterými se pracovníci setkávají, ale i celkové pracovní prostředí a podmínky.

Pracovní skupina si klade za cíl zformulovat soubor vhodných ergonomických opatření, která budou v interiérech knihoven uskutečnitelná a současně budou mít požadovaný přínos pro zaměstnance. Cílem bude také zpracovat na základě navržených opatření vhodné způsoby jejich zavádění.

Pracovní skupina se skládá především z ředitelů knihoven, členů odborových organizací knihoven, zapojeni jsou také odborník v oblasti ergonomie a architekt.

Pracovní skupina se v počátku realizace soustřeďuje na sběr podkladů ke zpracování metodického materiálu, který bude výstupem této aktivity. Osnova připravovaného materiálu vychází jak z teoretických podkladů, tak ze zkušeností z praxe a poznatků z reálného provozu knihoven, které jsou zprostředkovány odborníky na ergonomii i knihovníky – členy pracovního týmu. Pracovní skupina uskutečnila návštěvu Městské knihovny Poděbrady a plánuje se návštěva dalších knihoven – v Kutné Hoře a Havlíčkově Brodě. Cílem je seznámit se s tím, jak je ergonomie pracovišť zohledněna v různých typech budov – rekonstruovaných knihovnách či budovách nově postavených speciálně pro účely knihoven.

Téma: Zavedení práce na dálku

Práce z domova je jednou z žádaných flexibilních forem práce, které mohou být motivačním faktorem pro zaměstnance a mohou vést k umožnění výkonu pracovních činností i v případě různých omezení. Efektivní využití tzv. home office by mělo být oboustranně výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Neexistují však jednotná pravidla, o něž by se knihovny mohly v této oblasti opřít.

Pracovní skupina složená se zástupců z řad knihovníků, ředitelů knihoven, odborových organizací a právníků se zaměří především na činnosti vedoucí k definici nejvhodnější formy práce na dálku u vybraných pozic, ke stanovení podmínek pro její zavedení v knihovnách či definici možných rizik této formy práce.

Pracovní skupina se rozhodla, že pro zjištění reálného stavu práce na dálku ve veřejných knihovnách v ČR bude využito dotazníkových šetření, a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Pro tyto účely byly vytvořeny dva modifikované dotazníky. Sběr dat z dotazníků určených zaměstnavatelům (ředitelům a vedoucím knihoven) proběhl v červenci 2023 a bylo získáno 244 odpovědí. Dotazník pro zaměstnance byl distribuován během srpna a odpovědělo na něj 690 knihovníků. Po zpracování získaných dat pracovní skupina vyhodnotí výsledky ankety. Výsledky budou sloužit jako podklad pro další práci pracovní skupiny při formulaci podmínek pro zavádění práce na dálku v knihovnách a tvorbu vzorových dokumentů, které budou určeny pro další využití knihovnami.

Další aktivity projektu

Poté, co jednotlivé pracovní skupiny dokončí výstupy ze svých aktivit, bude probíhat tzv. přenos informací na cílovou skupinu. V praxi to znamená především organizaci seminářů v knihovnách, jejichž pracovníci tak budou seznamováni s výsledky a výstupy projektu. Uskuteční se také závěrečný kulatý stůl složený z odborníků a zástupců cílové skupiny. Všechny informace o projektu jsou průběžně přidávány na webové stránky SKIP ČR v sekci projekty – https://www.skipcr.cz/projekty/pap.

Poznámky

1 Více viz PILLEROVÁ, Vladana. Knihovny a jejich zapojení v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“: shrnutí výsledků aktivit projektu. Knihovna: knihovnická revue. 2022, 33(2), 96–113. ISSN 1801-3252. Dostupné z: https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2022-2/knihovny-a-informace/knihovny-a-jejich-zapojeni-v-projektu-spolecnym-postupem-socialnich-partneru-k-reseni-klicovych-temat-v-odvetvich

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en nebo https://www.digiskills.cz/blog/digicomp-2-0-jake-jsou-vase-digitalni-kompetence

01.03.2024
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text