Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2022 / 02 Informace a konference Na Slovensku bol prijatý nový zákon, tzv. zákon o pulikáciách

Na Slovensku bol prijatý nový zákon, tzv. zákon o pulikáciách

Mgr. Zuzana Prachárová / Knižničný inštitút, Slovenská národná knižnica

 

Od 1. augusta 2022 na Slovensku platí nový zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). Tento zákon zrušil zákon o povinných výtlačkoch č. 212/1997 Z. z. a tlačový zákon č. 167/2008 Z. z. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky aj prostredníctvom tejto novinky reflektuje aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a spravodajských webových portálov. Dôvodom na zmenu bol technologický a spoločenský vývoj, ktorý spôsobil, že celý zákon o povinných výtlačkoch bolo potrebné zmeniť.

Predmetom zákona je okrem iného aj úprava systému evidovania periodických publikácií. Súčasťou evidencie sú s ohľadom na novú definíciu periodickej publikácie aj elektronické periodické publikácie a webové portály. Práve tie sú v súčasnosti jedným z najvyužívanejších zdrojov informácií, preto ich zaradenie do evidencie je logickým vyústením digitálneho progresu. Súčasťou zákona je zároveň aj úprava povinností vydavateľov periodických publikácií a tlačovej agentúry pri šírení informácií. S tým súvisí aj budovanie konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu. Popri reflektovaní súčasných digitalizačných trendov je zámerom predmetného zákona aj úprava systému odovzdávania deponátov publikácií oprávneným subjektom, tzv. depozitárom, a dosiahnutie stavu, kedy je jednoznačne definované, aké publikácie majú byť obsahom konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu. Cieľom bolo priblížiť sa štandardu krajín Európskej únie, kde sa počet povinne odovzdávaných exemplárov publikácií pohybuje od jedna do päť. Zákon zároveň umožňuje knižniciam odovzdaný deponát publikácie používať na knižnično-informačné služby v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o knižniciach.1 Zákon ďalej rozdeľuje publikácie na periodické publikácie ako je periodická tlač, elektronická periodická publikácia webový portál, a neperiodické publikácie. Popri tomto rozdelení publikácií prináša aj nové kategórie vedeckých publikácií a odborných publikácií, ktoré predurčujú, akým depozitárom sa majú povinné deponáty takýchto publikácií odovzdávať. Zákon upravuje aj počet depozitárov, ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty publikácie. Depozitármi sa stali predovšetkým Slovenská národná knižnica a Univerzitná knižnica v Bratislave, ktorým sa odovzdávajú povinné deponáty všetkých druhov periodických publikácií a neperiodických publikácií tak v tlačenej, ako aj elektronickej forme, s výnimkou tlačených publikácií v Braillovom písme a neperiodických publikácií vo forme audioknihy. Odborná a vedecká periodická aj neperiodická tlač (okrem elektronickej) sa odovzdáva okrem už dvoch spomínaných knižníc aj Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Lenže ak vydavateľ odovzdá Slovenskej národnej knižnici tlačenú a zároveň aj elektronickú verziu periodickej tlače alebo neperiodickej publikácie, v tomto prípade vydavateľ nie je povinný odovzdávať deponát do troch štátnych vedeckých knižníc a do Univerzitnej knižnice. V tomto prípade je Slovenská národná knižnica povinná digitálnu kópiu deponátu periodickej tlače a digitálnu kópiu deponátu neperiodickej publikácie vydanej aj v tlačenej podobe odovzdať ďalším depozitárom určeným v prílohe zákona a zároveň aj jednej knižnici určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorá je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo kultúry SR, ustanoví podrobnosti o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu periodickej tlače a digitálnu kópiu deponátu neperiodickej publikácie v tlačenej podobe, ktoré sú odovzdané depozitárom podľa tohto zákona.2

Periodickú tlač v Braillovom písme a neperiodické publikácie v Braillovom písme v tlačenej podobe a neperiodické publikácie v podobe audioknihy sa odovzdávajú len Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Zo zoznamu vypadli Centrum vedecko-technických informácií SR a Slovenský filmový ústav. Do roku 2020 povinnými depozitármi boli aj regionálne knižnice s krajskou pôsobnosťou, ktorým sa zo zákona odovzdávali regionálne tlače a regionálne tlače s krajskou pôsobnosťou. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva úlohu depozitára za účelom výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona a najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia deponátov ich odovzdá Slovenskému národnému archívu alebo niektorej knižnici v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

Okrem toho zákon ďalej upravuje:

  • povinnosti vydavateľov periodických publikácií a tlačovej agentúry pri šírení informácií,
  • povinnosti vydavateľov periodických a neperiodických publikácií a prevádzkovateľov webových portálov za účelom budovania konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu,
  • odlíšiteľnosť inzercie a zodpovednosť za jej obsah (pravdivosť zverejnenej inzercie), inej formy propagácie či klamlivej a porovnávacej reklamy,
  • sponzorovanie vo vzťahu k neperiodickej publikácii, komunikátu periodickej publikácie alebo časti agentúrneho servisu,
  • pojmové vymedzenie iných foriem propagácie (napr. politická, charitatívna, informačná kampaň) a pod.

Ďalším krokom zákona je aj vytváranie digitálneho depozitného fondu, kedy prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je povinný na účel zberu a uchovávania komunikátov sprostredkovávaných verejnosti prostredníctvom spravodajského webového portálu umožniť Univerzitnej knižnici v Bratislave vyhotovenie kópie a uloženie obsahu svojho spravodajského webového portálu, bez technologických ochranných opatrení, do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva. Zároveň Univerzitná knižnica v Bratislave nie je oprávnená bez súhlasu prevádzkovateľa spravodajského webového portálu alebo inej osoby, ktorá vykonáva majetkové práva k spravodajskému webovému portálu, sprístupniť verejnosti obsah uložený do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva.

Významným krokom je aj zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie, ktorý by malo viesť Ministerstvo kultúry SR. Register by mal umožňovať prístup verejnosti k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie. Tento register by mal obsahovať údaje o vydavateľoch periodických publikácií, o prevádzkovateľoch webových portálov, o prevádzkovateľoch retransmisie či o distributéroch audiovizuálnych diel a iné. Vydavateľ periodickej publikácie, ktorý k 31. júlu 2022 verejne rozširoval alebo sprístupňoval elektronickú periodickú publikáciu, a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu, ktorý k 31. júlu 2022 umožňoval verejnosti prístup k obsahu spravodajského webového portálu, sú povinní požiadať o zápis periodickej publikácie do zoznamu najneskôr do 31. decembra 2022.

Zákon zaviedol aj nové definície, ktoré sa týkajú takých pojmov, ako je publikácia, periodická publikácia, spravodajský webový portál, vedecká/odborná periodická publikácia, neperiodická publikácia, vedecká/odborná neperiodická publikácia a iné. Zaviedol sa tak spôsob, ako sa majú depozitárom odovzdávať povinné deponáty.

Je pravda aj to, že pôvodný zákon o povinnom výtlačku, ktorý platil do roku 2020, sa umiestnil v ankete Byrokratický nezmysel roka 2019 na druhom mieste. V tomto období všetci slovenskí vydavatelia mali povinnosť zasielať na vlastné náklady povinné výtlačky vydaných kníh do zákonom stanovených knižníc, inak im hrozila pokuta viac ako 3000 €. Konzervačnú funkciu plnili viaceré knižnice. Okrem Slovenskej národnej knižnice a Univerzitnej knižnice v Bratislave konzervačnú funkciu plnili aj tri štátne vedecké knižnice, Parlamentná knižnica Národnej rady SR či knižnica Centra vedecko-technických informácií, kam museli vydavatelia povinne zasielať aj publikácie, ktoré so zameraním týchto knižníc nemali nič spoločné. . Do ôsmych krajských knižníc vydavatelia museli posielať regionálnu tlač. V Parlamentnej knižnici podľa zákona ročne končili stovky románov pre ženy či knihy pre deti. Je jednoznačné, že povinných výtlačkov pre vydavateľov bolo veľa a bola potrebná úprava zákona. Prvá zmena prišla už v roku 2020, kedy sa menili počty povinných výtlačkov pre niektoré knižnice a regionálne knižnice úplne vypadli zo zoznamu s nárokom na povinný výtlačok regionálnej tlače. Ako zmena v roku 2020, tak aj prijatie zákona o publikáciách bolo uskutočnené len z pohľadu vydavateľa a nie z pohľadu potreby uchovávania a šírenia kultúrneho dedičstva.

Návrh nového zákona vyvolal na Slovensku vlnu diskusií a v legislatívnom procese bolo vznesených 78 pripomienok, z toho 33 zásadných. Pripomienky boli vznesené ako z iných ministerstiev, tak aj z knihovníckeho prostredia. Návrh tohto zákona pripomienkovala Slovenská národná knižnica, Slovenská asociácia knižníc, ale aj Slovenská akadémia vied. Pripomienky sa týkali hlavne povinných deponátov a zasielania elektronickej verzie deponátov. Niektoré boli akceptované, niektoré nie. Knižnice poukazovali hlavne na to, že vydavatelia majú povinnosť posielať depozitárom iba jeden výtlačok z každého vydania periodickej tlače a neperiodickej publikácie. Zákon síce umožňuje ho využívať na knižnično-informačné služby knižnice, ale nie raz knižnica rieši stratu alebo poškodenie publikácií. V takomto prípade dôjde k trvalej strate a častokrát, keď sa stane publikácia obchodne nedostupnou, nie je možné ju ničím nahradiť. Pokiaľ depozitár mal dva výtlačky z publikácie, jeden trvale uchovával ako konzervačný fond a druhý používal na knižnično-informačné služby. Ak sa duplikát poškodil, vždy ho knižnica vedela nahradiť kópiou z konzervačného fondu. Prijatím tohoto zákona sa odborná literatúra stane pre niektorých ešte viac nedostupnou. Pokiaľ sa výtlačky vypredali v obchodnej sieti, vždy tieto tituly mohli používatelia nájsť v knižnici. Teraz sa stane jediný výtlačok konzervačným a knižnica ho bude môcť zapožičať len vo výnimočných prípadoch, aj to len v priestoroch knižnice, aby zachovala uchovávanie konzervačného fondu. Povinné deponáty by mali byť základom slobodného prístupu k informáciám a fungovania zrelej a informovanej občianskej spoločnosti. Mali by podporovať uchovanie dokumentárneho dedičstva a prispievať k jeho dlhodobému pretrvaniu. Požičiavať konzervačný výtlačok hoc aj v priestoroch knižnice, aby knižnica zabezpečila slobodný prístup k informáciám, berie na seba knižnica obrovské riziko, že o daný titul príde poškodením alebo odcudzením. Depozitárom tak ostáva len nákup kníh, o ktoré majú záujem ich používatelia, alebo ich sprístupňovať v elektronickej/digitálnej forme prostredníctvom vlastných portálov. Aj pri sprístupňovaní digitálnych foriem je dôležité dbať na povinnosť dodržiavať autorský zákon a elektronickú knihu, pokiaľ je autorsky chránená, sprístupňovať len v priestoroch knižnice alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu do databázy.

Konečným výsledkom snahy vydavateľov znížiť počty povinných výtlačkov pre knižnice je prijatie zákona o publikáciách, ktorého plný text je prístupný na stránke Slov-lex https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/265/ZZ_2022_265.pdf.

 

Zoznam použitej literatúry

Byrokratický nezmysel [online]. [cit. 2022-08-11]. Dostupné z: https://www.byrokratickynezmysel.sk/historia-byrokratickeho-nezmyslu/2019.

Dôvodová správa [online]. Bratislava, 2022, 47 s. [cit. 2022-08-11]. Dostupné z: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=507888.

POHORELÁ, Petra. Nový zákon o publikáciách – čo prinesie od 1. 1. 2022?. Podnikajte.sk [online]. [cit. 2022-08-11]. Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/pripravovane-zmeny-v-legislative/novy-zakon-o-publikaciach-1-1-2022.

SENEŠI, Norbert. Povinné výtlačky vydaných kníh. Podnikajte.sk [online]. [cit. 2022-08-11]. Dostupné z: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/povinne-vytlacky-vydanych-knih.

STASSELOVÁ, Silvia. Vyhlásenie IFLA o povinných deponátoch [online]. Haag: IFLA, 2011 [cit. 2022-08-12]. Dostupné z: https://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/dokumenty_ifla/vyhlasenie-ifla-povinnych-deponatoch_sk.pdf.

Zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách). In: Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava, 2022, 265/2022 Z. z. Dostupné také z: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/265/ZZ_2022_265.pdf.

 

Poznámky

1 V predchádzajúcom zákone o povinných výtlačkoch táto možnosť nebola.

2 Do uzávierky časopisu táto vyhláška ešte nebola vydaná.

01.03.2023
Vyhledávání
Černohorský cyrilský knihtisk 15. a 16. století

Termín: 6. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

cerno_horsky_knihtisk.jpg

Proč vám všechny knihy nepůjčíme

Termín: 22. 3. 2024 - 31. 5. 2024

Místo: Galerie Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

nepujcime_plakat.png

Slovinská literární moderna v českém prostředí

Termín: 27. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Místo: výstavní chodba, přízemí

Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1

slovinska_moderna_plakat.png

Lublaňský manifest o čtení

Lublaňský manifest o čtení, český překlad

plný text