Information for libraries

 • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2020 / 2 Historie a současnost 70 let studijního oboru knihovnictví na pražské Univerzitě Karlově: Rozhovor s Adélou Jarolímkovou

70 let studijního oboru knihovnictví na pražské Univerzitě Karlově: Rozhovor s Adélou Jarolímkovou

 • Ústav informačních studií a knihovnictví v Praze (ÚISK) slaví letos výročí. Jaké akce chystáte?

Měli jsme v plánu uspořádat setkání pro všechny, kteří jsou s ÚISK nějakým způsobem spjatí, setkání, které by mělo nejen společenskou, ale částečně i odbornou náplň. Bohužel jsme se však v době pandemie museli soustředit na jiné věci a v tuto chvíli, kdy je vývoj nejistý, si netroufáme cokoliv plánovat. Pokud vše dobře dopadne a epidemiologická situace bude příznivá, rádi bychom zorganizovali opožděné setkání na jaře příštího roku.

 • Jaké je podle Vašeho názoru publikační aktivita studentů ÚISK? Co udělat pro lepší spolupráci mezi oborovými časopisy a studenty?

Studenti publikují v oborových časopisech v rámci některých projektů, také u některých výborných bakalářských nebo diplomových prací doporučujeme autorům části publikovat, nicméně to už je na nich, a ne vždy k tomu dojde. Kvalifikační práce obecně jsou přístupné v univerzitním repozitáři a domnívám se, že řada z nich může být pro odbornou veřejnost zajímavá. Zveřejňování anotací vybraných prací v odborných časopisech by mohlo tyto práce pro odbornou veřejnost zviditelnit.

 • ÚISK se letos přestěhoval do jiných prostor. Z jakých důvodů a jak dlouho zde bude přebývat?

V jinonickém areálu probíhá rozsáhlá rekonstrukce a dostavba, po jejímž skončení zde bude sídlit už pouze Fakulta sociálních věd. Proto byla Filozofická fakulta, jejíž je ÚISK součástí, nucena hledat pro své ústavy náhradní prostory, a nakonec se podařil pronájem budovy Na Příkopě 29, který je v tuto chvíli dohodnut na dobu deseti let.

 • V jakých sférách mohou najít uplatnění studenti ÚISK?

Studenti ÚISK se jednoduše řečeno uplatní všude, kde se poskytují informační a knihovní služby, řeší se organizace či vyhledávání informací, budování či správa informačních systémů, ať už jsou to knihovny, vědeckovýzkumné instituce, státní správa, neziskový i komerční sektor.

 • Mají studenti možnost zapojit se do výměnných stáží v zahraničí? Kam naši studenti nejvíce jezdí a naopak, jezdí k nám i zahraniční studenti?

Studenti využívají v hojné míře výjezdy v rámci programu Erasmus+, náš ústav má jednu z nejširších nabídek možných „destinací“. Oblíbené jsou severské země, ale i Portugalsko nebo nově Francie. Přijíždějících studentů je také dost, přednášky našich vyučujících navštěvují často i studenti přijíždějící na jiné ústavy FF UK.

 • Myslíte si, že spolupráce ÚISK s knihovnami je dobrá? Co případně zlepšit?

Spolupráce s knihovnami se odehrává zejména na úrovni praxí, máme rámcové smlouvy s celou řadou knihoven, od těch největších, jako je Národní technická či Národní lékařská knihovna, po menší knihovny. Ohlasy na praxe jsou vesměs pozitivní, ze zpětné vazby čerpáme náměty pro rozvoj výuky, vidíme, ve kterých oblastech jsou studenti připraveni dobře a kde bychom naopak mohli něco zlepšit. Někteří studenti po absolvování praxe v knihovnách dále zůstávají na částečné úvazky. Dobře fungují také studentské projekty, většinou se jedná o přípravu různých akcí ve spolupráci s knihovnami.

Co bychom měli zlepšit, je zapojení ÚISK do celoživotního vzdělávání, určitě máme kolegům z praxe co nabídnout, bohužel skloubit požadavky na udržení kvality výuky a výzkumné činnosti, která se od akademického pracoviště očekává, a zapojení do CŽV není úplně snadné.

 • Jak se změnily vyučovací předměty (či témata) za posledních pět let?

K největší proměně došlo v rámci nových akreditací, které ÚISK připravoval ještě pod vedením dr. Drobíkové. Proměnou prošel bakalářský program Informační studia a knihovnictví; jádrové předměty z oblasti informační vědy, knihovnictví a knižní kultury samozřejmě zůstávají, ale nová struktura umožňuje flexibilněji reagovat na vývoj oboru a zařazovat nové předměty podle potřeby. I na úrovni bakalářského studia nyní studenti získají více kompetencí v oblasti metod výzkumu, obměněny a doplněny byly i předměty zaměřené na informační technologie.

V minulém roce jsme otevřeli nově akreditovaný navazující magisterský program Informace, média a knižní kultura, který je vhodný pro všechny zájemce o navazující studium knihovnictví, informační vědy a knižní kultury, a to i v kombinované formě, případně v kombinaci s jiným programem na FF UK. Studenti si kromě povinných předmětů, které zahrnují především různé aspekty informační vědy, vybírají ze dvou modulů, jeden je zaměřen na moderní informační technologie, zdroje a služby a druhý na knižní kulturu. Tyto moduly pak doplňují předměty z oblasti čtenářství, informační a mediální gramotnosti a kurátorství.

Zapomenout nesmíme ani na náš druhý magisterský program, Studia nových médií, který se věnuje novým technologiím, a to jak teoretickému zkoumání jejich vlivu na společnost – z hlediska současné filozofie, vizuální kultury, umění, kyberkultury, vzdělávání, tak možnostem jejich aplikace, například prostřednictvím vizualizace dat či videoher.

 • Jak ovlivnil COVID vyučování na ÚISK?

Vzhledem k tomu, že jsme měli s online výukou již zkušenosti, byl ÚISK jedním z prvních ústavů na Filozofické fakultě, který po uzavření vysokých škol přešel do online režimu, ten trval až do konce semestru, a i některé dílčí zkoušky byly realizovány distančně. Ne u všech předmětů se samozřejmě mohlo být dosaženo synchronní výuky, ale díky velkému nasazení a tvořivosti kolegyň i kolegů se podařilo nahradit i takové předměty, jako je exkurze. Vyučující i studenti se však shodli na tom, že osobní kontakt v rámci výuky je nenahraditelný, a představa déle trvajícího přechodu do distančního režimu není příliš příjemná.

 • Jak vidíte budoucnost tohoto ústavu?

Současné nastavení našich studijních programů nám umožňuje pružně reagovat na vývoj oboru, takže se domnívám, že se naši absolventi ani v budoucnu na trhu práce neztratí, a zájem o studium našeho oboru je stálý. Ve výzkumné oblasti bychom se chtěli i nadále zaměřovat na výzkum informačního chování, rozvíjíme i mezinárodní spolupráci zaměřenou na využívání digitálních technologií v různých oblastech, se zajímavými tématy přicházejí i naši doktorandi. Budoucnost ústavu tedy vidím pozitivně.

 • Máte nějakou inspiraci/vzor v zahraničí?

ÚISK je od roku 2015 členem mezinárodních uskupení informačně-vědních škol iSchools, které má v současnosti již přes 100 členských institucí z celého světa. Mezi nimi je celá řada škol, kde se můžeme inspirovat, blízké je nám např. švédské Boras, tradičně dobré vztahy máme se Severokarolínskou univerzitou (University of North Karolina) v Chapel Hill.

Za rozhovor děkuje Renáta Salátová

02.03.2021
Vyhledávání
Covidočtení

Chcete vědět, zda z nás udělal covid větší čtenáře? Jak se změnily naše čtenářské návyky? Nebo jaká byla a je česká čtenářská kultura? To vše najdete v nové publikaci vydané nakladatelstvím Host ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.

https://www.hostbrno.cz/covidocteni/

CovidoCteni.jpeg

Tajemství knih

termín: 3. 6. – 3. 9. 2022

Klementinum 190, Praha 1

Knihovnický kalendář 2023

Kalendář na rok 2023 s názvem „Knižní obálky tří století“ vznikl ve spolupráci s Knihovnou Národního muzea. Kalendář představuje výběr nejatraktivnějších originálních předloh pro tisk knižních obálek a přebalů ze sbírek oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Podstatnou část výběru tvoří obálky 20. století, pro srovnání jsou zařazeny i práce z 19. a 21. století. Pro stolní kalendář byly vybrány díla proslulých i méně známých tvůrců, například Františka Koblihy, Jana Konůpka, Ondřeje Sekory, Václava Kabáta, Jaroslava Hořánka, Dany Puchnarové, Jana Černého-Klatovského, Petra Dillingera, Václava Fialy, Václava Čutty a dalších.

Objednávkový formulář:
https://forms.gle/zwVBQGCfgdKAAvZr8