Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2016 / 1 Úvodník Editorial

Editorial

Renata Salátová 3Vážení čtenáři, přátelé,

v prvních dnech měsíce června vám již tradičně předkládáme časopis Knihovna: knihovnická revue. Elektronickou verzi, včetně anglických překladů některých článků, najdete na webových stránkách časopisu později.

V recenzované části jsou čtyři příspěvky, které doplňují publikační činnost v našem oboru různorodými tématy. V prvním autor Michal Mocek, dlouhodobě se zabývající mj. i problematikou krásné knihy, představuje a posuzuje prvorepublikovou tiskárnu a nakladatelský dům Kryl a Scotti (později Karel Kryl) na základě rozboru informací o hodnocení její produkce dobovými (1925–1946) recenzenty a o umístění v tehdejších bibliofilských soutěžích o nejkrásnější knihu. Článek proto nese název Tiskárna Kryl a Scotti / Karel Kryl v zrcadle bibliofilských médií a soutěží.

Druhý článek, který je komparativní studií, nás zavádí na půdu vzdělávání. Michal Lorenz z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně mapuje a srovnává studijní profily dvou podobných kurikul, tedy dvou prakticky shodných oborů, které se studují v rámci jednoho studijního programu Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Autor si klade otázku, jak je možné, že v zemi s ne příliš početnou populací nalézáme dva stejné studijní obory na jedné univerzitě, a v příspěvku Mapa studijních profilů: komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě proto analyzuje obě kurikula z hlediska podobností a rozdílů, mj. i s cílem odhalit míru konkurence mezi oběma studijními obory.

Příspěvek z pera (respektive klávesnice, viz s. 98) autorky Kláry Rösslerové z Knihovny Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se zabývá vysoce aktuálním tématem očekávaných změn výměnných formátů bibliografických dat, a to v souvislosti s perspektivami budoucího užívání publikačního modelu založeného na principu propojených dat (linked data). Článek, který je výstupem z autorčiny připravované disertační práce, vychází pod názvem Výměnné formáty bibliografických dat: jejich proměna v současnosti.

Čtvrtý článek, uzavírající recenzovanou část časopisu, napsal Radim Polčák z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Autor se věnuje změnám informačního zákona a vlivu těchto změn na knihovny (elektronický povinný výtisk, digitalizace knihovního fondu a přístup ke zdrojovým dokumentům). Společným jmenovatelem jsou zde data veřejného sektoru a právní režim jejich dalšího užití. Tento zajímavý a nanejvýš aktuální příspěvek vychází pod názvem Práva k datům spravovaným veřejnými knihovnami ve světle změn informačního zákona.

Právnická problematika nás provází i na vstupu do rubriky Knihovny a informace doma a ve světě. Naše slovenská kolegyně z Ministerstva kultury Slovenské republiky, Monika Lopušanová, připravila informativní článek Nový slovenský knižničný zákon.

Velká osobnost českého knihovnictví a informační vědy docent Rudolf Vlasák oslaví vbrzku své 80. narozeniny. Za redakci mu k tomuto významnému životnímu jubileu přejeme hodně zdraví, štěstí a životní svěžesti. Zároveň mu děkujeme za práci, kterou pro náš časopis Knihovna vykonal. Medailonek k významnému jubileu doc. Vlasáka připravila Eva Bratková z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Číslo uzavírá recenze na přínosnou (a objemnou – 901 s.!) příručkovou a studijní publikaci Handbook of Information Science z pera německých autorů (recenzi připravil Richard Papík) a tradiční rubrika Novinky zahraniční knihovnické literatury.

Všechny, kteří se chystají nám zaslat příspěvek, si dovolím upozornit na nové termíny odevzdání článků určených k recenznímu řízení. Konkrétní data najdete na webových stránkách časopisu (http://knihovnarevue.nkp.cz/terminy/terminy-a-uzaverky, a také v pokynech pro autory – http://knihovnarevue.nkp.cz/pro-autory/pokyny-pro-autory).

Věřím, že vás toto číslo časopisu obohatí stejně, jako nás všechny, kteří jsme se na jeho přípravě podíleli.

Přeji krásné léto a těším se na vaše příspěvky, náměty, komentáře, ohlasy…

Renáta Salátová
výkonná redaktorka

19.12.2016
Vyhledávání

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kategorie: