Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2015 / 2 Recenze CHURÁČKOVÁ, Hana, Karel ČADA a Miroslav PACLÍK. Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. Metropolitan University Prague Press, 2014, 162 s. ISBN 978-80-87956-07-6.

CHURÁČKOVÁ, Hana, Karel ČADA a Miroslav PACLÍK. Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. Metropolitan University Prague Press, 2014, 162 s. ISBN 978-80-87956-07-6.

2015-03-20-reserse-obalka.png

Renomovaní odborníci a autoři spojení profesně s českým  Úřadem průmyslového vlastnictví a ve vzdělávací činnosti s Metropolitní univerzitou Praha umožňující studium problematiky průmyslového vlastnictví, vydali na konci roku 2014 nenápadné, ale zato velmi důležité dílo mající vztah k poměrně aktuálnímu tématu duševního vlastnictví, konkrétně pak k informačním zdrojům a rešeršním strategiím průmyslověprávních informací. Problematika patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů patří mnohdy k opomíjeným, nedoceněným záležitostem práce s informacemi na straně uživatelů, přestože jde o klíčové dokumenty pro mnohé subjekty průmyslu nebo výzkumu a vývoje. Podniky sázející na inovační potenciál pak vědí své o strategické významnosti analýzy takových dokumentů. Lepší pochopení významu práce s informacemi průmyslověprávního charakteru zapadá do strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky, ale i do národních inovačních strategií.

Dílo patří k jednomu z nejúplnějších, které se v České republice věnuje po letitém odstupu od publikací Dobroslava Pičmana z Úřadu průmyslového vlastnictví právě rešerším spojeným s databázemi informací průmyslového vlastnictví, a to české nebo zahraniční provenience.

V publikaci jsou přehledně rozebrány jednotlivé druhy průmyslověprávních informací, zvýrazněn jejich význam a uvedeny základní mezinárodní standardy pro jejich efektivní zpracování a zpřístupnění. V rámci rozboru patentové literatury jsou popsány patentové dokumenty a věstníky vydávané vybranými a významnými národními nebo mezinárodními institucemi na ochranu průmyslového vlastnictví, např. Věstník Úřadu průmyslového vlastnictví, který od roku 2007 vychází s týdenní periodicitou už pouze v elektronické podobě a je volně dostupný na stránkách úřadu. Stejně tak jsou celkem podrobně rozebírány Věstník Evropského patentového úřadu vycházející v angličtině, francouzštině a němčině nebo Věstník Světové organizace duševního vlastnictví.

Část publikace je funkčně věnována tematice selekčních jazyků a jsou popsány a komentovány patentové třídicí systémy nebo třídění pro ochranné známky a průmyslové vzory. Jsou tak rozebrány klasifikace jako Mezinárodní patentové třídění, Evropské patentové třídění, ale také Kooperativní patentové třídění, které vzniklo na základě podepsání dohody mezi Evropským patentovým úřadem a Patentovým a známkovým úřadem USA. Pro ochranné známky pak je rozebráno Niceské třídění, aplikace TMclass nebo Vídeňské třídění. Pro třídění průmyslových vzorů je základně vysvětleno Locarnské třídění.

Jak napovídá vlastní název díla, značná část publikace je věnována jednotlivým typům rešerší v dané oblasti a databázím, které jsou přístupné prostřednictvím internetu a jsou dílem českého Úřadu průmyslového vlastnictví (http://www.upv.cz), Evropského patentového úřadu (http://www.epo.org), Světovou organizací duševního vlastnictví (http://www.wipo.int) nebo Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (http://oami.europa.eu).

Publikace názorně prezentuje nejenom popsání konkrétních zkušeností s databázemi, ale autoři se detailně zastavují u metodiky průmyslověprávních rešerší od fáze přípravy rešerší přes definování rešeršního dotazu, vlastní rešeršní strategii až po vytvoření rešeršní zprávy. Následná kapitola pak si s názornými příklady všímá nosičů průmyslověprávních informací, kde jsou rovněž základně zmiňovány komerční informační systémy průmyslověprávních informací (zmínka např. o databázovém centru STN International). Největší pozornost je však věnována volně přístupným informačním systémům průmyslověprávních informací, jejichž producenty jsou národní úřady nebo mezinárodní instituce. Obrazová dokumentace pak činí tuto část lépe přehlednou a názornou, dobře využitelnou v praxi.

Celkově se dá konstatovat, že vzniklé dílo bude využito nejen na straně odborníků průmyslového vlastnictví, ale najde si také místo u informačních profesionálů a knihovníků, studentů informačních studií a knihovnictví. Je zde vhodně strukturně, účelně a detailně skloubena stavba díla nejen teoretická, vzdělávací, ale i praktická. Typografie a grafická úprava díla je dobrá a čitelná, vybavení rejstříkem je velmi užitečné. Autoři jsou také dlouhodobě uznávanými odborníky v oblasti průmyslověprávních informací a jsou zárukou odbornosti a příjemného didaktického podání čtenářům, dílo je celkově velmi čtivé.

Richard Papík

PAPÍK, Richard. Churáčková, Hana, Karel Čada a Miroslav Paclík. Rešeršní systémy průmyslověprávních informací. Metropolitan University Prague Press, 2014, 162 s. ISBN 978-80-87956-07-6. Knihovna: knihovnická revue, 2015, 26(2), s. 94-95. ISSN 1801-3252. Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/aktualni-cislo/recenze/recenze

28.06.2016




Vyhledávání

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kategorie: