Information for libraries

  • na webu

Visual

Nacházíte se zde: Úvod Archiv 2015 / 01 Úvodník Editorial

Editorial


 

 

Renata SalátováMilí čtenáři a přátelé,

na prahu léta se vám do rukou dostává první letošní číslo časopisu Knihovna – knihovnická revue (který má nyní mimo jiné i nové webové stránky). Obsah je rozmanitý a zaměřený na několik oblastí našeho oboru.

Recenzovanou část otevírá studie Evy Bratkové a Heleny Kučerové z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; studie navazuje na příspěvek autorek v čísle minulém a uvádí nás do problematiky metadatového popisu systémů organizace znalostí. Východiskem práce se stala reprezentativní množina záznamů systémů organizace znalostí zpracovaných a uložených v prototypu znalostní báze připravované v rámci projektu DF13PO1OVV013 programu NAKI „Znalostní báze pro obor organizace informací a znalostí“. Publikovaný text představuje návrh popisu těchto systémů ve znalostní bázi, vycházející z obecných principů konceptuálního modelu FRBR a z návrhu metadatových prvků pro popis systémů organizace znalostí v rámci Aplikačního profilu NKOS (Networked Knowledge Organization Systems), který zároveň směřuje k možnosti vystavit popisné údaje ve formátu propojených otevřených dat.

Druhým recenzovaným příspěvkem je článek autorek Petry Vávrové, Terezey Kašťákové, Jitky Neoralové, Kristýny Boumové a Terezy Sazamové z Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny ČR, pojednávající o péči o tzv. novodobé knihovní fondy, především o velmi rozsáhlou a z hlediska použitých materiálů pestrou kolekci knih vzniklých v 19. století. Autorky prezentují dílčí výsledky grantového projektu NAKI „Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie“ získané během období 2013–2014.

Nerecenzované příspěvky, tj. rubriku Knihovny a informace doma a ve světě, uvádí Jaroslava Havlová z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR článkem o terminologické databázi TDKIV a terminografické práci. V úvodu představuje tuto, v odborných kruzích dnes již dobře známou, speciální databázi, poté vymezuje význam oborů souvisejících s terminologickou prací. Podává přehled odborných článků, v nichž autoři analyzují českou terminologii v oboru knihovnictví a informační věda, a uvádí stručný přehled vzniku a vývoje databáze. Hlavní část studie představuje analýza procesu zpracování oborových termínů do této databáze. Zpracování hesel je popsáno z teoretického i praktického hlediska.

Druhým příspěvkem této rubriky je článek Petry Vávrové z Národní knihovny ČR a Libora Jůna z FAMU, v němž autoři popisují počátky česko-kubánské spolupráce při ochraně fotografického kulturního dědictví. Základy této spolupráce byly položeny při dvou pracovních cestách českých odborníků na Kubu v průběhu roku 2014, kdy byla stanovena témata vzájemné spolupráce, byly vytipovány nejohroženější části fotografického kulturního dědictví v Havaně, provedeny praktické instruktáže a zorganizována třídenní praktická konference, na níž čeští kolegové proslovili řadu přednášek.

Recenze, tentokrát vypracovaná doc. Richardem Papíkem, představuje publikaci Pavla Rankova Znalostní pracovník v informační společnosti, vydanou v roce 2014 Ústavem informatiky Filosoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Číslo uzavírají Novinky zahraniční knihovnické literatury, čerpající tentokrát z francouzského a ruského knihovnického tisku. Přibližují témata jako činnost Knihovny Pařížské observatoře (je národním akvizičním a informačním střediskem pro obory astronomie a astrofyziky), vytváření „pedagotéky“ – katalogu elektronických výukových zdrojů univerzit západofrancouzského kraje Pays de la Loire, uvádějí zamyšlení nad fenoménem hromadných otevřených online kurzů (Mooc). Dalšími tématy jsou citační analýza a impakt faktor ruských zemědělských časopisů, rozvoj databází Všeruského institutu vědeckých a technických informací Ruské Akademie věd – VINITI RAN (zapojení již existujících masivů dat VINITI do hlubších analýz vytvářených na základě statistického zpracování velkých objemů informací), elektronické knihy v knihovnách Ruské federace a budování vysokoškolských elektronických knihoven v souvislosti se změnami norem autorského práva.

Krásně a intenzivně prožité léto vám za celou redakci přeje

Renáta Salátová
výkonná redaktorka

29.02.2016
Vyhledávání

TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Časopis Knihovna: knihovnická revue je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Kategorie: